Restauranger och coronavirus

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om begränsningar restaurangernas verksamhet och tillsyn. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den.

Anvisningarna är avsedda för restauranginnehavare, personal och myndigheterna. Anvisningarna innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer restriktioner på grund av koronavirusepidemin. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

Du hittar anvisningen och bilagorna på denna sidan.

Information och anvisningar för restauranger hittar du också på sidan vanliga frågor om coronaviruset.

Anvisning om begränsning och tillsyn av restaurangernas verksamhet

Lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) har i enlighet med riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till paragraf 58 a § om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom och 58 b § om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar.

Genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det i 58 a § fortfarande om anvisnings- och hygienkrav för förplägnadsrörelsernas kunder, om det allmänna avståndskravet för kundplatser och om skyldigheten att planera verksamheten. Genom förordning av statsrådet har antalet kundplatser och förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider begränsats, eftersom det har varit nödvändigt för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Vid bedömningen av om begränsningar krävs ska man utöver epidemiläget på regional nivå också granska de typer av restauranger som begränsningarna gäller. I 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar indelas förplägnadsrörelserna utgående från arten av deras verksamhet och huruvida de i huvudsak serverar alkoholdrycker för förtäring i restaurangens lokaler eller om de huvudsakligen fungerar som matrestauranger. 

Social- och hälsovårdsutskottet har motiverat indelningen och konstaterat att utskottets åsikt är att antalet kundplatser får begränsas med högst hälften i sådana förplägnadsrörelser som inom branschen i praktiken främst uppfattas som nattklubbar, barer eller pubar. Till gruppen förplägnadsrörelser som omfattas av den mindre begränsningen av antalet kundplatser (begränsningen högst 25 %) hör sådana restauranger som inom branschen i praktiken uppfattas som till exempel matrestauranger, pizzerior, hamburgerrestauranger, kaféer eller lunchrestauranger. 

De kännetecken som i lagen föreskrivs som kriterium för den differentierade regleringen om begränsning av antalet kundplatser används också vid bedömningen av om det krävs andra begränsningar, i synnerhet begränsning av öppettider och serveringstider. Detta beror på att det tills vidare inte finns några andra kriterier som beaktar de väsentliga egenskaperna hos restaurangverksamheten.

Den här anvisningen är avsedd för näringsidkare, förplägnadsrörelsernas personal och för myndighetstillsyn. Här beskrivs de begränsningar som gäller för förplägnadsrörelser från och med den 23 december 2020 enligt lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som är utfärdad med stöd av den.  De föreskrivna begränsningarna gäller förplägnadsrörelser som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Med förplägnadsrörelse avses en livsmedelslokal där förplägnadsverksamhet utövas. I den här anvisningen används i fortsättningen ordet restaurang för förplägnadsrörelse.

Anvisningens syfte

Syftet med anvisningen är att stöda restaurangerna i genomförandet av de nu föreskrivna begränsningarna så att de kan införas effektivt och enhetligt i hela landet. Genom att följa anvisningarna noga kan man förhindra coronavirussmittor och minska antalet personer som utsätts för viruset. 

I lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen som statsrådet har utfärdat med stöd av den föreskrivs om nödvändiga begränsningar på bestämd tid för att hindra spridningen av en smittsam sjukdom. Begränsningarna gäller restaurangernas öppettider och serveringstider samt användningen av och antalet kundplatser i deras utrymmen inomhus och utomhus. Restaurangerna förpliktas att uppfylla särskilda krav gällande hygien och se till att kunderna håller tillräckliga avstånd.

Begränsningarna tillämpas på fartyg till den del som Finlands lag gäller dem. Vilken lagstiftning som ska tillämpas på fartyg i internationell sjötrafik bestäms i regel enligt fartygets registreringsstat, alltså flaggstaten.*

Personalrestauranger och take away -försäljning av mat

Begränsningarna som gäller öppettiderna, antalet kundplatser, placeringen av kunderna och tillräckligt avstånd mellan kunderna gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat eller dryck som avnjuts någon annanstans. Däremot ska de övriga skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar och förordningen utfärdad med stöd av den fullföljas.

Med personalrestaurang avses servering av mat eller dryck till en sammanslutnings, stiftelses eller anstalts egen personal eller till en annars begränsad krets. Sådana är exempelvis personalrestauranger för äldreboenden, sjukhus, garnisoner, fängelser, daghem, skolor och industrianläggningar. Med försäljning av mat eller dryck från restaurangen som avnjuts någon annanstans avses s.k. take away-verksamhet.

Bränslestationer, fartyg och luftfartyg

*Begränsningarna av öppettiderna gäller inte fartyg eller luftfartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet eller som trafikerar utomlands och inte heller restauranger som finns i anslutning till en bränslestation.

Definitionen av alkoholdrycker

I 3 § 1 momentet 2 punkten i alkohollagen (1102/2017) fastställs definitionen av alkoholdrycker. Enligt den avses med en alkoholdryck ett alkoholhaltigt ämne som är avsett att drickas och som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol och i 3 § 1 momentet 1 punkten avses med ett alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en produkt som innehåller mer än 1,2 volymprocent etylalkohol.

Ikraftträdande och tillsyn

Skyldigheterna och begränsningarna som har utfärdats i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den är i kraft i samtliga landskap inklusive Åland. Statsrådet har rättslig skyldighet att följa upp om det finns förutsättningar för begränsningarna.

Restaurangerna har det främsta och egenkontrollsmässiga ansvaret för att begränsningarna och målsättningarna som har angetts i lagstiftningen följs. Ett av målen med de temporära begränsningarna är att inom restaurangverksamheten utgående från egna åtgärder och planer utveckla rutiner med vilka man sedan när begränsningarna stegvis avvecklas kan förhindra att viruset sprids i restaurangerna.

 Myndighetstillsynen av restaurangernas skyldigheter görs enligt den behörighet som lagen om smittsamma sjukdomar föreskriver regionförvaltningsverket, i samarbete med andra myndigheter. Anvisningarna har samlats på regionförvaltningsverkens webbsidor rfv.fi.

Regionförvaltningsverken beaktar proportionalitetsprincipen i sin tillsyn och vidtar inte mer omfattande åtgärder än det uppsatta målet kräver. Om missförhållanden upptäcks är målet att med anvisningar och bestämmelser säkerställa lagenlig verksamhet och kundernas säkerhet med hänsyn till spridningen av en smittsam sjukdom.

Uppdaterad 13.1.2022

Man får inte komma till restaurangen om man har sjukdomssymtom

Restaurangen ska på ett synligt sätt informera kunderna om att en person med symtom som passar in på coronavirusinfektion inte får komma till restaurangen. Coronaviruset orsakar en luftvägsinfektion och symtomen kan vara t.ex. hosta, ont i halsen, feber, andnöd, muskelvärk, magsymtom och huvudvärk.

Restaurangkundernas handhygien

Kunderna ska ha möjlighet att tvätta eller desinficera händerna då de kommer till restaurangen. De ska påminnas om att tvätta händerna med skyltar som tar kunderna till handtvättsplatsen eller informerar om möjligheten till handdesinfektion. Handtvättsplatsen ska ha varmt rinnande vatten, flytande tvål och möjlighet att torka händerna (t.ex. handdukspapper, handduksautomat) och skräpkorg för handdukspappren. Toalettutrymmen och handtvättsplatsen ska rengöras tillräckligt ofta. Kunderna ges anvisningar om rätt teknik för handtvätt.

Handtvätt

 • Skölj händerna med mycket vatten.
 • Ta tvål och gnugga handflatorna mot varandra.
 • Gnugga händernas ovansidor, tummarna och mellan fingrarna.
 • Fläta ihop fingrarna och gnugga.
 • Skölj händerna med mycket vatten.
 • Torka händerna omsorgsfullt med en pappershandduk.
 • Stäng kranen med pappershandduken.

Du hittar en länk till anvisningen med bilder nederst på denna sidan.

Handdesinfektion

 • Ta cirka en matsked desinfektionsmedel i handen.
 • Gnugga fingerspetsarna, tummarna och mellan fingrarna noga.
 • Gnid till slut in medlet i handflatorna och handens ovansida.
 • Gnugga tills händerna är torra.

För handdesinfektion rekommenderas medel vars alkoholhalt är minst 70 %. Om den verksamma beståndsdelen är annat än alkohol ska den vara godkänd av kemikaliemyndigheten.

Man bör undvika trängsel vid handtvättsplatsen.

Hostanvisning

 • Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser.
 • Om du inte har en näsduk ska du hosta eller nysa i övre delen av ärmen, inte i dina händer.
 • Lägg genast den använda näsduken i skräpkorgen.

Påminnelse om att hålla avstånd till andra kunder

Kunderna ska få synliga instruktioner om att hålla tillräckliga avstånd och följa restaurangens andra rutiner som förhindrar spridningen av en smittsam sjukdom.

Städning och disk av bestick och kärl

För att bekämpa spridningen av en smittsam sjukdom är det viktigt att sköta om lokalernas, ytornas och redskapens hygien. Alla ytor som kunderna rör (t.ex. dörrhandtag, räck, stolar, barnmatstolar och bordsytor, betalningsterminaler och toalett- och tvättutrymmen) ska rengöras omsorgsfullt och så ofta som möjligt. Kärl och bestick ska diskas omsorgsfullt så att smittsamma sjukdomar inte sprids genom dem. Rengöringsfrekvensen ska ökas i kundlokalerna speciellt vad gäller olika tryckknappar och handtag.

Du hittar länker till anvisnigar nederst på denna sidan.

En betydande del av de sociala kontakterna i restaurangerna hänger samman med att man dricker alkohol. Finländarnas alkoholdrickande är nattetid karakteristiskt sådant att man dricker sig berusad både hemma och på serveringsställen. Berusningen minskar hämningar och försämrar omdömesförmågan, vilket kan leda till att man försummar försiktighetsåtgärderna, så som säkerhetsavstånd och handhygien.

Enligt vad man känner till idag så sprids coronaviruset effektivare om man skriker och pratar med hög röst och sjunger än då man talar lugnt. Detta ska beaktas i restaurangens verksamhet och i hur högt musiken spelas. Om musiken spelas med hög volym så förutsätter det också att man talar med högre ljudnivå än normalt. Smittrisken kan vara stor i dylika situationer även om avståndet till en person som bär på viruset skulle vara flera meter.

Syftet med begränsningarna av öppettider och serveringstider är att begränsa tiden och sätten som kunderna är exponerade både inomhus och utomhus då man i restaurangerna vanligen dricker alkoholdrycker och restaurangens kunder kan vara berusade.

Kundantalet från den 12 januari 2022

 • I landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax och Norra Savolax
  • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus. 
 • På andra håll i landet
  • Inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder. De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.
 

Sittplats och rörelser i restauranger från den 12 januari 2022

 • I landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland, Södra Savolax, Norra Savolax och Åland
  • Alla kunder i förplägnadsrörelsen ska inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. 
 • På andra håll i landet
  • Inga begränsningar. De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Med det största tillåtna kundantalet avses det maximala antalet kunder som samtidigt kan vara i lokalen enligt serveringstillståndet eller byggtillståndet. Begränsningen av antalet kundplatser gäller inte uteserveringar.

I de övriga landskapen har kundantalet inte begränsats, utan i restaurangens inomhuslokaler eller i en del av dem och på uteserveringen får det samtidigt vistas det antal kunder eller personer som har angetts i serveringstillståndet eller projektbeskrivningen.

Om restaurangen har serveringstillstånd är antalet kundplatser per avdelning fastställt i tillståndet. Serveringsställenas avdelningar och antalet kundplatser är publicerade som öppna data. Du hittar länken nederst på den här sidan.

Om restaurangen inte har serveringstillstånd framgår antalet personer av byggplanen. Vid behov kan man fråga efter byggplanen hos kommunens byggnadstillsyn.

Utrymmen inomhus är lokaler med golv, tak och väggar eller där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme. En restaurangs uteservering får utöver taket ha högst två väggar. Om uteserveringen har tre väggar och tak anses det vara en inomhuslokal som omfattas av begränsningarna av antalet kunder och personer inomhus. Väggarnas och takets material saknar betydelse i det här fallet. Också plana ytor som kan öppnas och stängas, så som inglasningar och markiser, bildar en vägg eller plan yta. Definitionen av utrymmen inomhus motsvarar definitionen av en lokal i tobakslagen. Tumregeln är att om det är tillåtet att röka där så anses det vara ett utomhusutrymme.

Kundantalsbegränsningen gäller inte kortvarig vistelse i utrymmet då man exempelvis går in i lokalen från uteserveringen för att avhämta mat, gå på toaletten eller av annat motsvarande skäl.

Placeringen av kundplatserna i restaurangen och undvikande av trängsel

Restauranginnehavaren måste se till att kundplatserna är tillräckligt långt från varandra Som utgångspunkt för tillräckligt avstånd kan anses minst 2 meter, vilket enligt THL:s anvisningar också bör finnas mellan personer som deltar i offentliga tillställningar.

Restaurangen ska dock i sin verksamhet beakta att den har en skyldighet att se till att det hela tiden hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan kunderna och personalen medan restaurangen är öppen.

Restaurangen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicerutinerna för kunderna så att kunderna inte utsätts för smittspridning. Vad gäller konstruktionerna och inredningen kan restaurangen exempelvis överväga att installera skärmar eller plexiskivor mellan borden. Servicerutinerna kan exempelvis vara bordsservering eller att mat och dryck kan hämtas från disken med könummer för att undvika trängsel.

Det är särskilt viktigt att restaurangen ser till att det inte uppstår onödig trängsel i dess lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna och olika sällskap när de kommer till restaurangerna. Till exempel gällande uteserveringen är det bra att i förväg planera hur man kan förhindra trängsel om det börjar regna kraftigt och antalet kunder inomhus redan är fullt.

Om definitionen av olika restauranger

Restaurangernas begränsas verksamhet beroende på vilken verksamhet de bedriver. Det är i första hand restaurangföretaget självt som bedömer vilken grupp restaurangen hör till.

Restauranger som i huvudsak serverar alkoholdrycker

Till den här gruppen hör exempelvis nattklubbar, barer och pubar.

Vilken restaurangens huvudsakliga verksamhet är bedöms i första hand utifrån vilken typ av restaurang det är fråga om. Det avgörande är om kunderna i huvudsak samlas i restaurangen för att äta med sina egna bordssällskap eller om restaurangens huvudsakliga verksamhet är försäljning av alkoholdrycker. Restaurangen omvandlas inte till en matrestaurang enbart på grund av att restaurangen saluför en liten mängd mat. Namnet restaurang är inte heller i sig relevant för definitionen av verksamheten.

Vissa restauranger kan till exempel dagtid vara en matrestaurang medan den huvudsakliga verksamheten kvällstid är servering av alkoholdrycker. Restaurangens verksamhet kan också variera enligt veckodag eller årstid. Sådana restauranger omfattas vid respektive tidpunkt av den begränsning som deras verksamhet vid den tidpunkten hänför sig till.

Andra restauranger än sådana som huvudsakligen serverar alkoholdrycker

Restauranger som hör till gruppen kan vara t.ex. matrestauranger, pizzerior eller hamburgerrestauranger, caféer eller lunchrestauranger.  

Till gruppen hör också sådana verksamhetsställen där den huvudsakliga affärsverksamheten är något annat än restaurangverksamhet. Sådana verksamhetsställen kan vara t.ex. biljardhallar och bowlinghallar som har serveringstillstånd.

Planen som avses i 58 a § 5 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska innehålla

 1. en beskrivning av rutinerna som man i restaurangen har beslutat genomföra för att uppfylla de allmänna skyldigheterna ovan, 
 2. en beskrivning av restaurangens utrymmen inomhus och utomhus och en beskrivning av de åtgärder och anvisningar till personalen med vilka de i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivna övriga skyldigheterna och övervakningen av dem genomförs i restaurangens utrymmen inomhus och utomhus,
 3. uppgift om personen som ansvarar för att man följer planen i restaurangen.  

Information om vem det är som ansvarar för planen ska på begäran ges till kunden.

Planen anses vara framlagd för kunderna om en sammanfattning av den hålls framlagd då de anländer till restaurangen, och där anges att kunden på begäran har rätt att få se planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen (23/2006) och tobakslagen (549/2016).

Kunderna måste följa restaurangens rutiner och personalens anvisningar. Om kunden inte följer dessa har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av  lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 5 §).

På den här sidan hittar du anvisningen för utarbetning av planen och längst ner en länk till planmallen där du också kan anteckna rutinerna för användning av coronapasset. Planen och sammanfattningen kan också vara fritt formulerade.

I 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs om begränsningar av restaurangverksamhet som krävs för att hindra spridningen av en smittsam sjukdom. Dessutom förpliktas restaurangerna att uppfylla särskilda krav gällande hygien och se till att kunderna håller tillräckliga avstånd från varandra. Restaurangen ska göra upp en plan över hur de fullgör de föreskrivna skyldigheterna och begränsningarna. Ett av lagens mål är att man inom restaurangverksamheten utgående från egna åtgärder och planer utvecklar rutiner med vilka man kan förhindra att smittspridning i restaurangerna när begränsningarna stegvis avvecklas. 

Det regionförvaltningsverk i vars område serveringsstället ligger övervakar att skyldigheterna och begränsningarna enligt 58 a § fullgörs. Utöver regionförvaltningsverken har jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och sakkunniga inom livsmedelstillsynen i kommunerna samt sakkunniga inom Valviras alkoholtillsyn förberett sig på rådgivning och övervakning.  Huvudansvaret för bekämpningen av smittsamma sjukdomar ligger på lokal nivå, alltså hos kommunerna. Huvudansvaret för handledning och rådgivning av lokala aktörer, också i samband med förändringar som den nya lagen om smittsamma sjukdomar förutsätter vid restaurangverksamhet, ligger sålunda hos de kommunala myndigheterna. Regionförvaltningsverkets roll är främst att övervaka och ingripa i upptäckta missförhållanden och att hjälpa lokala myndigheter att tolka den nya lagen. 

I tillsynen fokuserar man på tillräckligt avstånd mellan kunderna och hur sittplatserna är placerade vid bordet eller en motsvarande plan yta och kraven gällande hygienrutiner och den plan som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kommunens livsmedelstillsyn kan vid sidan av de egna inspektionerna gällande livsmedelssäkerhet iaktta restaurangernas verksamhet och råda och handleda näringsidkare i verksamhet enligt 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och vid behov anmäla missförhållandena till regionförvaltningsverket.

Om det upptäcks brister eller missförhållanden i fullgörandet av skyldigheterna eller iakttagandet av begränsningarna kan regionförvaltningsverket ålägga restaurangen att avhjälpa bristerna eller missförhållandena. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. Om bristerna inte har avhjälpts inom den utsatta tiden eller om skyldigheten på väsentligt sätt har åsidosatts kan regionförvaltningsverket bestämma att restaurangens förplägnadsverksamhet omedelbart ska avbrytas och restaurangen hållas stängd för kunder i högst en månad. Regionförvaltningsverkets beslut kan verkställas omedelbart trots överklagande.
Syftet med tillsynen enligt bestämmelsen är att myndigheterna utan dröjsmål och effektivt kan reagera med säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning. Tillsynsobjekten väljs enligt risk utgående från anmälningar från andra myndigheter och medborgare samt egna observationer.

Polisen ska vid behov på regionförvaltningsverkets begäran ge handräckning för verkställandet av tillsynen och stängning av en restaurang.

Om du har frågor om restaurangernas verksamhet kan du:

Anvisning för utarbetning av planen

Den här anvisningen följer statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom som är utfärdad med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. Denna anvisning ersätter inte restaurangens övriga planer för egenkontroll. I anvisningen används i fortsättningen ordet restaurang för förplägnadsrörelse.

Restaurangens näringsutövare är skyldig att göra upp en plan för förebyggande av spridningen av coronasmitta bland kunderna.

Restaurangen ska på ett synligt sätt informera kunderna om att det inte är tillåtet att besöka restaurangen om kunden har symtom som kan vara symtom på en coronavirusinfektion, så som hosta, ont i halsen, feber eller andnöd.

Restaurangen ska se till att:

 1. kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till restaurangen,
 2. inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,
 3. kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i restaurangen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Restaurangen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicerutinerna för kunderna så att kunderna inte utsätts för smittspridning. Det är särskilt viktigt att restaurangen ser till att det inte uppstår onödig trängsel i dess lokaler och att det finns tillräckliga avstånd mellan kunderna och olika sällskap när de kommer till restaurangerna.

Kunderna ska släppas in i restaurangen på ett sådant sätt att avståndet mellan kunderna (både inomhus och utomhus) är tillräckliga.

Man ska beakta att trängsel ska förhindras (t.ex. bardiskar och köer till toaletterna).

Kraven på planens innehåll:

 1. En beskrivning av rutinerna som man i restaurangen har beslutat genomföra för att uppfylla de allmänna skyldigheterna.
 2. En beskrivning av restaurangens utrymmen inomhus och utomhus och en beskrivning av de åtgärder och anvisningar till personalen med vilka de i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivna övriga skyldigheterna och övervakningen av dem genomförs i restaurangens utrymmen inomhus och utomhus.
 3. Uppgift om den person som ansvarar för att planen iakttas i restaurangen.

Information om vem det är som ansvarar för planen ska på begäran ges till kunden.

OBS: I planen som hålls framlagd för kunden skriver man inte personens namn, kunden ges namnet bara på begäran. Planen anses vara framlagd för kunderna om en sammanfattning av den hålls framlagd då de anländer till restaurangen och där anges att kunden på begäran har rätt att få se planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i alkohollagen, livsmedelslagen (23/2006) och tobakslagen (549/2016).

Kunderna måste följa restaurangens rutiner och personalens anvisningar. Om kunden inte följer dessa har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 5 §).

Regionförvaltningsverket övervakar att skyldigheterna och begränsningarna följs. Om det upptäcks brister eller missförhållanden i fullgörandet av skyldigheterna eller iakttagandet av begränsningarna kan regionförvaltningsverket ålägga restaurangen att avhjälpa bristerna eller missförhållandena. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. Om bristerna inte har avhjälpts inom den utsatta tiden eller om skyldigheten på väsentligt sätt har åsidosatts kan regionförvaltningsverket bestämma att restaurangens förplägnadsverksamhet omedelbart ska avbrytas och restaurangen hållas stängd för kunder i högst en månad.

Blanketter