Anmälan om djurförmedlingsverksamhet

Djurförmedlingsverksamhet är anmälningspliktig verksamhet. Om du säljer eller köper djur, gör en anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars område du huvudsakligen bedriver verksamhet.

Efter anmälan får du ett registreringsnummer för djurförmedlare.

Information om registret

Vi för bok över djurförmedlare, eftersom det är viktigt att veta om djurens resor. Livsmedelsproduktionen ska vara transparent och produkten ska kunna spåras ända till utgångspunkten. På detta sätt kan också konsumenterna försäkra sig om att produkten är säker.

Även vid utbrott av en djursjukdom är det viktigt att veta var varje djur har varit för att de djur som sannolikt har smittats ska kunna spåras och särskiljas från andra djur.

Du ska registrera dig i djurförmedlarregistret om

  • du yrkesmässigt säljer eller köper nötkreatur, svin, får eller getter och är tillfälligt ansvarig för djuren i högst 30 dagar
  • du köper nötkreatur, svin, får eller getter endast för slakt (du har t.ex. en slaktplats).

Du kan registrera dig genom att anmäla din verksamhet till regionförvaltningsverket.

1. Som djurförmedlare ska du i anmälan om registrering uppge följande uppgifter:

  • namn, adress, telefonnummer, personbeteckning eller FO-nummer
  • den ansvariga personen för djurförmedlingsverksamheten
  • det geografiska område där djurförmedlingsverksamheten huvudsakligen ska bedrivas
  • djurarter som är föremål för djurförmedlingsverksamhet
  • djurhållningsplatser som ägs eller innehas av djurförmedlaren
  • startdatum för verksamheten
  • om djurförmedlaren också är verksam som djurtransportör.

2. Fyll i blanketten Anmälan om djurhållning eller djurförmedling.

3. Skicka blanketten till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område du bedriver verksamhet.

4. Djurskyddsmyndigheten kan komma och granska din verksamhet.

5. För en uppdaterad förteckning över de djur som är föremål för verksamheten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Du ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet. Anmälan ska också göras när verksamheten avbryts för minst sex (6) månader. Du ska göra en ny anmälan när verksamheten igen fortsätter.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Livsmedelsverket

Mer information om ämnet