Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland är verksamt i landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. 

Inom vårt verksamhetsområde finns följande välfärdsområden: Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Vårt huvudkontor ligger i Vasa och våra övriga kontor i Tammerfors och Jyväskylä. Vår personal arbetar också i Seinäjoki, Karleby, Åbo och Helsingfors.  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands överdirektör är Marko Pukkinen. Hos oss arbetar det mer än 260 personer på olika orter.   

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • tillsyn över kommunförsöken med sysselsättning
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador  
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister  
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden.

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Svenska enheten för bildningsväsendet 

 • har ett nationellt uppdrag och betjänar det svenskspråkiga bildningsfältet i samtliga regioner i Finland med undantag för Åland 

 • erbjuder ett rikt utbud av fortbildningar för det svenskspråkiga bildningsfältet
 • ger råd och information till bildningsväsendet 
 • utövar tillsyn inom småbarnspedagogiken 
 • handhar registrering för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken 
 • främjar rättsskydd inom småbarnspedagogiken och utbildningen 
 • medverkar i statsunderstödsprocessen för projekt inom biblioteksväsendet 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service på svenska 
 • stöder kommunernas och övriga aktörers beredskapsplanering och främjar deras säkerhetsplanering 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster 
 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 
 • övervakar övningar och externa räddningsplaner 
 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  
 • samordnar beredskapsplaneringen 
 • stöder kommunernas beredskapsplanering 
 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar och har hand om regionala försörjningsberedskapsärenden 
 • främjar säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen 
 • beviljar skytteföreningstillstånd 
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt. 

Arbetarskyddet 

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet 
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven 
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete 
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott. 

Miljötillstånd 

 • tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • tillstånds-, anmälnings- och ersättningsärenden enligt miljöskyddslagen.

Andra uppgifter 

 • svenska enheten för bildningsväsendet 
 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella on  

 • cirka 1,2 miljoner invånare  
 • 85 kommuner 
 • 21 ekonomiska regioner 
 • 5 landskapsförbund  
 • 2 polisinrättningar  
 • 5 räddningsverk 
 • 2 nödcentral  
 • 5 sjukvårdsdistrikt  
 • 4 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler). 

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • uppgifter i anslutning till hittegodsbyråer
 • uppgifter i anslutning till småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet på svenska.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • utarbetande av räddningsväsendets riksomfattande expertbedömning
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa

[email protected]
Telefonväxel 0295 016  000  
Fax 06-317 4817 
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär):  [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.  
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikation:  kommunikationschef Jenni Westö ([email protected]; tf. 0295 018 477)  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. E-postens storlek med bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss.  

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Tammerfors  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Yliopistonkatu 38, Tammerfors
  
Kontoret  i Jyväskylä  

Postadress: PB 5, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hannikaisenkatu 47, 40100 Jyväskylä

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg.  

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats. 

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Överdirektör Marko Pukkinen  
Överdirektörens sekreterare Elisabet Heinrich, tfn 0295 018 511  

Basservice, rättsskydd och tillstånd   

 • Direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
 • Chef för näringstillsynsenheten Maarit Laaninen, tfn 0295 018 552
 • Chef för rättsskyddsenheten Kristian Dahl, tfn 0295 018 528
 • Chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, tfn 0295 018 563
 • Chef för miljö- och hälsoskyddsenheten Matti Nyberg, tfn 0295 018 572 

Undervisnings- och kulturväsendet  

 • Direktör Esa Kaunisto, tfn 0295 018 150

Svenska enheten för bildningsväsendet

 • Direktör Marianne West-Ståhl, tfn 0295 018 623 

Räddningsväsendet och beredskapen   

 • Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800 

Arbetarskyddet  

 • Direktör Hanna Makkula, tfn 0295 018 559

Miljötillstånd  

 • Direktör Tarja Savea, tfn 0295 018 777 

Kommunikation 

 • praktikant Joel Länsimäki, tfn 0295 018 234
 • andra kontaktuppgifter inom kommunikation avi.fi/sv/kommunikation

Vi behandlar endast nätfakturor. Skicka din faktura som nätfaktura enligt Europanormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör Posti Messaging Oy. Du kan skicka bilagor i pdf-format tillsammans med nätfakturan.

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Nätfakturaadress/EDI-signum: 00372284140936401
Nätfakturaadress / PEPPOL-adress: 0216:00372284140936401
FO-nummer: 2284140-9
Momsnummer: FI22841409
Fakturans referensuppgifter: uppgifter som beställaren gett

Kontrollera att fakturan innehåller alla referensuppgifter som beställaren gett, åtminstone verksamhetsenhetskoden och beställarens namn. Detta gör behandlingen av din faktura smidigare. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling av tjänster och varor.

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019). Se till att din faktura uppfyller de obligatoriska kraven på fakturans innehåll som fastställs i mervärdesskattelagen. Vi betalar inte felaktiga eller bristfälliga fakturor, utan returnerar dem till avsändaren utan att betala dem.

Om du inte har ett system som genererar nätfakturor kan du använda statens leverantörsportal Handi eller tjänsten Basware Portal för att sammanställa och skicka nätfakturor. 

Statens leverantörsportaler för sändning av nätfakturor samt anvisningar för användning av leverantörsportalerna finns på Statskontorets webbplats (statskontoret.fi)

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019 (finlex.fi)

Skatteförvaltningens anvisning Faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen (skatt.fi)

Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster och varor (vm.fi)

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet hjälper i frågor som gäller användningen av leverantörsportalen Handi må–fr kl. 8.00–16.15 (finsk tid). Palkeets kundstöd tfn 0295 564 060 och e-post [email protected]

Om vår verksamhet

En av våra viktiga uppgifter är att på regional nivå befrämja samarbetet mellan olika aktörer. För detta har vi bildat tväradministrativa arbetsgrupper. Till arbetsgrupperna har vi bjudit in representanter för kommuner, myndigheter, organisationer och företag.