Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån

Vi på regionförvaltningsverket övervakar att de som erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån uppfyller förutsättningarna för att bli registrerade och är upptagna i registret. Under ledning av Konkurrens- och konsumentverket övervakar vi dessutom konsumentkrediter enligt konsumentskyddslagen.

Vanliga frågor

Kontakta konsumentrådgivningen om det uppstår en tvist mellan dig och kreditgivaren eller förmedlaren av person-till-person-lån. Tvister kan vara olika åsikter om räntorna eller kostnaderna för enskilda krediter eller krav på skadestånd. Vi på regionförvaltningsverket ingriper inte i sådana oenigheter mellan konsumenter och företag.

Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som informerar om konsumentens rättigheter och medlar vid tvister mellan konsumenter och företag. På konsumentrådgivningens webbsidor hittar du Reklamationstjänsten. Använd den om du vill göra en reklamation till ett företag.

Du kan också lämna ett klagomål till Konsumenttvistenämnden. Observera att Konsumenttvistenämnden kan låta bli att behandla klagomålet om du inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Konsumenttvistenämndens beslut är en rekommendation som inte är bindande. För att få ett bindande avgörande bör du ta ärendet till domstol.

Vi övervakar företagen som beviljar konsumentkrediter eller förmedlar person-till-person-lån som är upptagna i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. På basis av gjorda anmälningar övervakar vi dessutom om ett visst företag ska vara registrerat i vårt register. I regel övervakar vi företagen som är upptagna i registret. 

En del av företagen som beviljar krediter övervakas av Finansinspektionen, till exempel kreditinstituten.

Vi kan besluta om administrativ styrning eller administrativa påföljder för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. 

När vi fattar ett beslut om kreditgivaren så påverkar det inte direkt eller på ett bindande sätt anmälarens enskilda ärende. Vi kan inte tvinga kreditgivaren att göra på ett visst sätt i en enskild anmälares fall. En tvist mellan en konsument (den som lämnade anmälan) och en kreditgivare avgörs i domstol.

Räntorna som tas ut för konsumentkrediter är begränsade i konsumentskyddslagen. 

Räntan på en kredit som tas av en konsument får vara högst 20 procent i sådana kreditavtal som har ingåtts efter den 1 september 2019.

På kreditavtal som har ingåtts före den 1 september 2019 tillämpas i regel det tidigare räntetaket i konsumentskyddslagen: 

  • Om kreditbeloppet eller kreditlimiten är under 2 000 euro får kreditens faktiska ränta på årsnivå vara högst referensräntan plus 50 procentenheter. Referensräntan är närmare definierad i räntelagen.
  • Räntetaket tillämpas på krediten bara om konsumenten utgående från ett kreditavtal har fått rätt att lyfta pengar.

Om något villkor är oskäligt för konsumenten kan konsumenten och kreditgivaren jämka i frågan. Villkoret kan också lämnas obeaktat. Det oskäliga villkoret kan exempelvis gälla krediträntan.

Länkar till lagar