Utvärdering av samhällets basservice 

Vartannat år utvärderar vi tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen följer vi upp, övervakar och gör en bedömning av hur jämlik tillgången till servicen är i landet. Vi uppmärksammar dessutom regionala skillnader i servicetillgången. 

Målen för basserviceutvärderingen varierar. Uppgifterna för utvärderingarna samlas in till exempel genom enkäter som vi skickar till kommunerna. Utgående från utvärderingarna ger vi förslag på hur servicen kunde förbättras.  

Utvärderingen av basservicen är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Den första utvärderingen blev färdig 1996. Sedan 2013 har vi gjort utvärderingar vartannat år. 

Utvärderingen år 2021

I september 2022 publicerade vi utvärderingen av samhällets basservice 2021. Utvärderingen lyfte upp aktuella utmaningar då tjänsterna ska tillhandahållas och gav förslag på hur kvaliteten och likvärdigheten i servicen kunde utvecklas. Utvärderingen koordinerades av Regionförvaltningsverket i Norra Finland och samarbetsparter var finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore och inrikesministeriet. 

Utvärderingen av samhällets basservice 2021 hade åtta utvärderingsobjekt:

 • tillräcklig personal och kompetens i de allmänna biblioteken och ledningen av biblioteken 
 • kommunernas resurser för kulturservice och tillgången och tillgängligheten till tjänsterna 
 • avgifts- och turordningspolicyns inverkan på jämlik och jämställd tillgång till idrottsanläggningar
 • tillgången till kommunalt ungdomsarbete
 • erhållande av förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik
 • skoltransporter för förskola och grundläggande utbildning
 • läget inom specialundervisningen
 • tillgången till snabba insatser inom räddningsväsendet 

Utvärderingen år 2019 

I juni 2020 publicerade vi utredningen över samhällets basservice 2019. Regionförvaltningsverket i Norra Finland koordinerade utvärderingen. Utvärderingen hänförde sig till nio utvärderingsobjekt:

 • Teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 
 • Undervisningen av placerade barn i kommunerna 
 • Kommunernas kulturella tjänster – tillgång och resurser 
 • Bibliotekslokalernas användbarhet, tillgänglighet och ändamålsenlighet  
 • Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet  
 • Tillgången till service för unga i kommunerna 
 • Tillgången till veterinärtjänster 
 • Tillgången till veterinärtjänster (jour) 
 • Tillgången till tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande 
 • Tillgång till snabb insats av räddningsväsendet