Utvärdering av samhällets basservice 

Vartannat år utvärderar vi tillgången till grundläggande service. Genom basserviceutvärderingen följer vi upp, övervakar och gör en bedömning av hur jämlik tillgången till servicen är i landet. Vi uppmärksammar dessutom regionala skillnader i servicetillgången. 

Målen för basserviceutvärderingen varierar. Uppgifterna för utvärderingarna samlas in till exempel genom enkäter som vi skickar till kommunerna. Utgående från utvärderingarna ger vi förslag på hur servicen kunde förbättras.  

Utvärderingen av basservicen är regionförvaltningsverkens lagstadgade uppgift. Den första utvärderingen blev färdig 1996. Sedan 2013 har vi gjort utvärderingar vartannat år. 

Utvärderingen år 2019 

Den senaste basserviceutvärderingen gjordes 2019 och publicerades i juni 2020. Den hänförde sig till nio utvärderingsmål: 

  • Teckenspråkiga och coda-barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 
  • Undervisningen av placerade barn i kommunerna 
  • Kommunernas kulturella tjänster – tillgång och resurser 
  • Bibliotekslokalernas användbarhet, tillgänglighet och ändamålsenlighet  
  • Idrottsanläggningars fysiska tillgänglighet  
  • Tillgången till service för unga i kommunerna 
  • Tillgången till veterinärtjänster 
  • Tillgången till veterinärtjänster (jour) 
  • Tillgången till tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande 
  • Tillgång till snabb insats av räddningsväsendet

Utvärderingen 2019 i Patio-tjänsten