Konkurrenstillsyn 

Vi övervakar konkurrensen tillsammans med Konkurrens- och konsumentverket (KKV). KKV är behörig myndighet i konkurrensärenden i hela Finland medan vi bara utreder regionala konkurrensbegränsningar.

Syftet med konkurrenslagstiftningen är att främja konkurrensen och på så sätt öka den ekonomiska effektiviteten både inom den privata och offentliga sektorn och trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens från skadliga konkurrensbegränsningar. 

Anvisningar

Konkurrens- och konsumentverket övervakar konkurrensen i hela Finland. Det bedriver konkurrens- och konsumentpolitik och säkerställer fungerande marknader genom att ha hand om i lag bestämda uppgifter.

Du kan tipsa Konkurrens- och konsumentverket om du på marknaden har upptäckt något som verkar suspekt och som kunde vara tecken på förbjuden konkurrensbegränsning. Du kan lämna tipset anonymt. Anvisningar för tips hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor.

Du kan också göra en ansökan om åtgärder till Konkurrens- och konsumentverket. Anvisningar för hur du gör ansökan om åtgärder hittar du på Konkurrens- och konsumentverkets webbsidor.

Vi övervakar inte upphandlingslagstiftningen.

Vid frågor om offentlig upphandling får du information av arbets- och näringsministeriet samt Rådgivningsenheten för offentlig upphandling som fungerar i samband med Finlands Kommunförbund.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att offentliga upphandlingar och särskilt direktupphandlingar är lagenliga. Du kan tipsa om olaglig upphandling via deras webbsidor. 

Du kan göra anmälan, alltså en åtgärdsbegäran, till regionförvaltningsverket om du misstänker att en näringsidkare agerar i strid med konkurrenslagen. Vi utreder regionala konkurrensbegränsningar utgående från åtgärdsbegäran.

Kontakta Konkurrens- och konsumentverket eller regionförvaltningsverket antingen per telefon eller e-post innan du lämnar din åtgärdsbegäran så får du information om till exempel vilken myndighet som är behörig och ärendets betydelse.

Åtgärdsbegäran formuleras fritt, men den måste innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifterna till den som lämnar åtgärdsbegäran: namn, telefon och e-postadress. 
 • På vilket sätt begränsas konkurrensen och vilken part begränsar konkurrensen? 
 • Vilken produkt eller tjänst den misstänkta konkurrensbegränsningen gäller och hur nyttighetens marknad kan definieras regionalt.
 • Hurdana olägenheter orsakar konkurrensbegränsningen och för vem?
 • Har parten som begränsar konkurrensen motiverat begränsningen?
 • Hurdana marknadsandelar har parten som begränsar konkurrensen och parten som lider olägenhet av det?
 • Kopia på handlingar och annat material som enligt den som gör åtgärdsbegäran har betydelse för att utreda ärendet.
 • Är ärendet under behandling eller har den redan behandlats av någon annan myndighet? 

Det skulle vara bra att i åtgärdsbegäran lägga till information om vilka uppgifter den som gör åtgärdsbegäran själv anser vara affärshemligheter. 

Undersökningen av konkurrensbegränsningar kräver vanligen omfattande utredningar. Behandlingen av åtgärdsbegäran försnabbas om regionförvaltningsverket redan i åtgärdsbegäran får så kompletta uppgifter som möjligt om hur konkurrensbegränsningen genomförs, parterna och hur begränsningen påverkar marknaden. 

Begäran om åtgärder är offentliga. Myndigheten måste alltså på begäran ge information till vem som helst om åtgärdsbegäran och handlingarna i samband med den. Det att handlingarna är offentliga betyder emellertid inte att information som anses vara affärshemligheter överlåts vidare. 

I regel är också den som lämnat åtgärdsbegärans identitet offentlig information. Identiteten kan hemlighållas bara om det finns särskilda skäl, så som ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse. Till exempel kan förberedelser för överraskningsinspektioner i samband med kartellundersökningar vara sådant särskilt skäl som gör att information om åtgärdsbegäran och vem som har lämnat den kan hemlighållas åtminstone i början av utredningarna. 

Efter att ha behandlat åtgärdsbegäran skickar regionförvaltningsverket sin egen utredning i ärendet till Konkurrens- och konsumentverket. Behandlingen av ärendet och det slutliga avgörandet är individuellt, men behandlingen kan ta till och med flera år. 

Konkurrensmyndigheternas mål är att i första hand ingripa i för nationalekonomin väsentliga konkurrensbegränsningar som skadar den ekonomiska konkurrensen. Därför kan inte alla misstankar om konkurrensbegränsningar utredas lika grundligt och i sådana fall kan processen också vara kort. 

Näringsidkare och sammanslutningar av näringsidkare är upplysningsskyldiga till myndigheter som övervakar konkurrensen i sådana fall då de utreder konkurrensbegränsningar. Konkurrensmyndigheterna behandlar alltid företagets affärshemligheter konfidentiellt. 

Konkurrens- och konsumentverkets och regionförvaltningsverkets tjänstemän har rätt att inspektera näringsidkarens lokaler. På det sättet övervakas att näringsidkaren följer konkurrenslagen. 

Som konkurrensmyndighet ska regionförvaltningsverket

 • övervaka att konkurrenslagstiftningen följs 
 • utreda regionala konkurrensbegränsningar på basis av åtgärdsbegäran eller på uppdrag av Konkurrens- och konsumentverket 
 • övervaka, inspektera och utreda verksamheten och konkurrensförhållandena på den regionala marknaden 
 • informera om konkurrensfrågor och styra med information.

Länkar till lagar