Hälso- och välfärdsfrämjande arbete

Hälso- och välfärdsfrämjande arbete handlar om att öka befolkningens hälsa och välmående och minska hälsoskillnaderna. För ett sektorsövergripande och effektivt välfärdsfrämjande arbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser. 

Väsentligt när det gäller att skapa fungerande strukturer är att ledningen, samordningen och planeringen av arbetet införlivas i den statliga, regionala och kommunala välfärds- och säkerhetsplaneringen. Vi bidrar till att denna lagstadgade skyldighet uppfylls bland annat genom kommunernas nätverk av kontaktpersoner för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet.

Det hälso-, välfärds- och säkerhetsfrämjande arbetet är en gemensam uppgift för flera olika aktörer. Vi vägleder och stödjer arbetet i kommunerna. Utöver detta samarbetar vi med regionala och riksomfattande aktörer. Det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet är sektorsövergripande och tväradministrativt. Det är endast en liten del av välfärden som produceras inom social- och hälsovården. 

Inom de områden där regionförvaltningsverket är verksamt (undervisning och kultur, social- och hälsovård, räddnings- och miljöväsendet, miljö- och hälsoskyddet, arbetarskyddet och alkoholförvaltningen) har vi möjlighet att stödja och handleda det breda och sektorsövergripande samarbetet inom kommunernas hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet. Vi deltar i olika lokala och regionala nätverk och stödjer genomförandet av arbetet. Vi följer också upp och påverkar de hälso- och välfärdsfrämjande tjänsterna.

Förebyggande rusmedelsarbete

Vi planerar, styr och utvecklar det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna och regionerna i samarbete med andra myndigheter, regionala aktörer och olika organisationer. På riksnivå leds arbetet av social- och hälsovårdsministeriet (SHM), medan Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för styrningen och utvecklingen. Genom den nationella handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention verkställs lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. Handlingsplanen anger regionförvaltningsverkens roll i verkställandet och mål för arbetet.
 
Vi stödjer och ger vägledning i det förebyggande rusmedelsarbetet på regional nivå. Regionförvaltningsverken innehar en viktig roll i modellen för regional samordning av det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Regionförvaltningsverken har till uppgift att

  • styra det förebyggande rusmedelsarbetet inom sina regioner,
  • planera och utveckla arbetet i samarbete med andra myndigheter och organisationer, 
  • stöda kommunerna i utvecklingen och genomförandet av det förebyggande rusmedelsarbetet.

Regionförvaltningsverkens centrala metoder för styrning och stöd:

  • upprätthålla ett nätverk av kontaktpersoner i kommunerna,
  • förebyggande tillsyn, vägledning och besök i kommunerna,
  • sammanställa regionala uppgifter och observationer,
  • samarbetsmöten och utbildningar.

Vid varje regionförvaltningsverk arbetar en överinspektör som bl.a. har hand om att samordna och ge vägledning i det förebyggande rusmedelsarbetet och genomföra proaktiv tillsyn. Överinspektören får stöd av en regional tväradministrativ arbetsgrupp vars uppgifter omfattar att arbeta för, följa upp och utvärdera och stöda regional samordning av den förebyggande missbrukarvården.

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att genomföra förebyggande rusmedelsarbete. Vi ger kommunerna vägledning för att fullgöra denna skyldighet. För ett sektorsövergripande och effektivt förebyggande rusmedelsarbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser.

Det förebyggande rusmedelsarbetet handlar om att förebygga och minska skador orsakade av alkohol och droger. Målet är att minska efterfrågan och tillgången på samt utbudet av rusmedel och minska rusmedelsorsakade skador. Utöver detta vill man gynna hälsa, trygghet och välfärd. Det förebyggande rusmedelsarbetet riktas mot alkohol, narkotiska medel, tobak och andra ämnen som används i berusningssyfte. Arbetet omfattar dessutom spelberoende och andra processberoenden.

Arbete med att motverka våld i nära relationer

Kommunerna måste arbeta för att förhindra våld i nära relationer och inom familjen. Regionförvaltningsverkets överinspektör samordnar och styr ett nätverk av kontaktpersoner för det våldsförebyggande arbetet. Finland har förbundit sig att följa Istanbulkonventionen, det vill säga Europarådets avtal om förebyggande av våld mot kvinnor och familjevåld.

Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälsoproblem, som kan drabba vem som helst oberoende av samhällsklass, kultur, ålder eller kön. I nära relationer och inom familjen kan det förekomma fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller digitalt våld eller våld mot egendom eller hot om våld. Även försummelse och vanvård är våld.

Enligt socialvårdslagen är våld i nära relationer och inom familjen en situation där socialservice måste ordnas. Det är alltså både en rättighet och en skyldighet att ingripa i våld i nära relationer. Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att förebygga och ingripa i våld i nära relationer och inom familjen.

Internationella konventioner och finsk lagstiftning förpliktar till våldsförebyggande arbete. För ett sektorsövergripande och effektivt våldsförebyggande arbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser. Väsentligt när det gäller att skapa fungerande strukturer är att ledningen, samordningen och planeringen av arbetet införlivas i den statliga, regionala och kommunala välfärds- och säkerhetsplaneringen. Regionförvaltningsverket stödjer och ger vägledning i fullgörandet av denna lagstadgade skyldighet.