Hälso- och välfärdsfrämjande arbete

Hälso- och välfärdsfrämjande arbete handlar om att öka befolkningens hälsa och välmående och minska hälsoskillnaderna. För ett sektorsövergripande och effektivt välfärdsfrämjande arbete behövs fungerande strukturer, kompetens, tillräckliga tjänster och resurser. 

Väsentligt när det gäller att skapa fungerande strukturer är att ledningen, samordningen och planeringen av arbetet införlivas i den statliga, regionala och kommunala välfärds- och säkerhetsplaneringen. Vi bidrar till att denna lagstadgade skyldighet uppfylls bland annat genom kommunernas nätverk av kontaktpersoner för det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet.

Det hälso-, välfärds- och säkerhetsfrämjande arbetet är en gemensam uppgift för flera olika aktörer. Vi vägleder och stödjer arbetet i kommunerna. Utöver detta samarbetar vi med regionala och riksomfattande aktörer. Det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet är sektorsövergripande och tväradministrativt. Det är endast en liten del av välfärden som produceras inom social- och hälsovården. 

Inom de områden där regionförvaltningsverket är verksamt (undervisning och kultur, social- och hälsovård, räddnings- och miljöväsendet, miljö- och hälsoskyddet, arbetarskyddet och alkoholförvaltningen) har vi möjlighet att stödja och handleda det breda och sektorsövergripande samarbetet inom kommunernas hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet. Vi deltar i olika lokala och regionala nätverk och stödjer genomförandet av arbetet. Vi följer också upp och påverkar de hälso- och välfärdsfrämjande tjänsterna.

Länkar till lagar