Serveringstillstånd

För att bedriva servering av alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol krävs tillstånd.

Varje näringsidkare behöver ett eget tillstånd. Också varje verksamhetsställe behöver ett eget tillstånd. 

Vi beviljar serveringstillståndet tillsvidare eller på viss tid.

Om tillstånd

Vi beviljar tillstånd till myndiga fysiska personer eller juridiska personer som uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd som föreskrivs i alkohollagen. Sökanden får exempelvis inte vara i konkurs och ska kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser. Till exempel skatteskulder kan göra att tillståndet inte beviljas.

Vid behov ber vi utlåtanden av andra myndigheter, så som polisen och skatteförvaltningen. Vi kan dessutom begära extra utredningar av sökanden själv.

Vi beviljar tillståndet utgående från en helhetsbedömning som förutsätts i 13 § i alkohollagen.

Du kan få serveringstillstånd för till exempel

 • en restaurang
 • ett café
 • en konsertplats
 • en passagerarbåt som trafikerar en viss rutt.

Som tillståndsmyndighet godkänner vi serveringsställen och serveringsområden. Serveringsområdena ska vara sådana att både du som tillståndshavare och myndigheterna kan övervaka dem. Avgränsa och märk ut serveringsområdet om dess gränser inte annars kan uppfattas på ett entydigt sätt. 

Du ska dessutom göra upp en plan för egenkontroll för serveringsstället.

Vi kan inte bevilja serveringstillstånd för aktiebolag, andelslag eller föreningar som är under bildning innan de är registrerade.

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan ansöka om tillstånd efter att bolagets grundanmälan har lämnats till registermyndigheten.

Ansök om tillstånd med blanketten. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.

Skicka den ifyllda blanketten och nödvändiga bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du kan skicka dem som e-postbilagor eller per post. Skicka ansökan till det regionförvaltningsverks registratorskontor i vars område ditt verksamhetsställe ligger.

Registraturtjänster

Kom ihåg att fylla i tillståndsansökan noggrant och lämna in de bilagor som efterfrågas. Detta gör handläggningen av din ansökan smidigare. Om vi har fått alla uppgifter som behövs är den riktgivande handläggningstiden ungefär en månad.

Vi kan be om ytterligare utredningar eller att du ska komplettera din ansökan.

Vid behov begär vi utlåtanden av andra myndigheter för din ansökan, till exempel av polisen eller skatteförvaltningen.

I vissa fall kan vi ge verksamhetsställets näromgivning tillfälle att ta ställning till ansökan som behandlas.

Handläggningsavgifterna för tillstånden 30.6.2023:

 1. Serveringstillstånd för alkoholdrycker som är i kraft tillsvidare eller på viss tid 1 120 euro
 2. Serveringstillstånd som är i kraft tillsvidare eller på viss tid 780 euro, om
  a) tillståndssökanden inte har ett serveringsställe
  b) tillståndssökanden redan tidigare har beviljats ett serveringstillstånd eller detaljhandelstillstånd som är i kraft eller
  c) tillståndssökanden samtidigt söker flera serveringstillstånd (i så fall tas avgiften ut enligt punkt 1 och avgiften enligt den här punkten för de övriga serveringstillstånden)
 3. Serveringstillstånd för alkoholdrycker på viss tid 780 euro, om den bestämda tiden är högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser 
 4. Tillstånd som gäller förlängd serveringstid för alkoholdrycker 580 euro
 5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker 390 euro (Om tillståndshavaren samtidigt till samma plats söker förlängning av serveringstiden och gör en anmälan om förlängd serveringstid tas avgiften ut bara för tillståndet som gäller förlängningen av serveringstiden)
 6. Ansökan om ändring av ordningsvaktskravet vid förlängd serveringstid som är gjord separat eller behandlad i samband med tillståndsansökan eller anmälan om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker 390 euro
 7. godkännande av serveringsområde för evenemang och tillställningar 780 euro
 8. anmälan om servering i ett godkänt serveringsområde 170 euro per evenemang eller tillställning 
 9. ändringstillstånd för serveringsområde 390 euro
 10. anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 170 euro
 11. anmälningsavgift för ändring av ansvarsperson eller ansvarspersoner 390 euro
 12. anmälningsavgift för ändrade ägarförhållanden 170 euro
 13. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 390 euro, om 
  a) Tillståndssökanden har redan ett tidigare beviljat gällande detaljhandels- eller serveringstillstånd för alkoholdrycker
  b) Tillståndssökanden samtidigt ansöker om serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker eller
  c) Tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkohol (då tas en avgift ut till fullt belopp för ett detaljhandelstillstånd och en nedsatt avgift för övriga detaljhandelstillstånd).
 14. beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 280 euro
 15. annat tillstånd som gäller servering 390 euro.

Priserna gäller till 31 juni 2023.

Om du återkallar din ansökan eller anmälan innan den är färdigbehandlad är handläggningsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som har ett serveringstillstånd som är i kraft tillsvidare. Avgiften tas ut per verksamhetsställe. Avgiftens storlek grundar sig på den serverade alkoholmängden enligt följande tabell:

Serverad mängd per år

 • under 100 liter: 105 euro
 • minst 100 liter men mindre än 2 000 liter: 210 euro
 • minst 2 000 liter men mindre än 10 000 liter: 420 euro
 • 10 000 liter eller mer: 790 euro.
   

Vi tar ut en särskild årsavgift för tillsynen över förlängd serveringstid:

 • om serveringen mer än 180 dagar per år pågår till och med klockan 4, är årsavgiften 760 euro
 • i övriga fall är den 380 euro

Vi fakturerar tillsynsavgifterna för förlängd serveringstid kalenderårsvis senast den 30 april, om tillståndshavaren har ett tillstånd som är i kraft den 1 april. För det första kalenderåret tar vi inte ut någon avgift.

Om du har serveringstillstånd eller detaljhandelstillstånd, eller om du håller på att ansöka om tillstånd, ska du utarbeta en plan för egenkontroll för varje verksamhetsställe.

I planen för egenkontroll ska beskrivas

 • vilka slags olägenheter alkoholen kan orsaka i verksamhetsstället
 • hurdana rutiner verksamhetsstället har
 • hur man åtgärdar inom riskhanteringen upptäckta brister.

Läs mer om Egenkontroll här.

Specialfall

Du kan få serveringstillstånd för en läktare eller en del av den i till exempel en ishall eller stadion bara det finns en åldersgräns på 18 år till läktarutrymmet. Om läktaren är ett serveringsområde så kan du låta minderåriga gå dit bara när där inte serveras alkohol.

Du kan få serveringstillstånd också till inkvarteringsrum och exempelvis bastuutrymmen som är reserverade för sällskap. Även om man inte egentligen kan övervaka dylika serveringsområden så kan mängden alkoholdrycker som serveras begränsas i din plan för egenkontroll.

Du kan få serveringstillstånd trots att du inte har ett serveringsställe. Med ett så kallat cateringtillstånd kan du servera alkohol vid olika evenemang som ordnas på ett godkänt serveringsområde. Cateringtillstånd passar också för sådana situationer där du serverar sällskap som deltar i utflykter som ordnas av din turisttjänst. Läs mer nedan under punkten "Om platsen för evenemanget inte är godkänd som serveringsområde".

Du får inte förmedla alkoholdrycker mot arvode. Ta det i beaktande när cateringföretaget ordnar tillställningar i kundens egna lokaler eller sådana platser som inte är serveringsställen.

Cateringföretaget får inte köpa in alkoholdrycker till tillställningen på arrangörens begäran och sedan ta ut en avgift för leveransen eller serveringen.

Vanligen uppstår inga problem om den som ordnar tillställningen själv köper in alkoholdryckerna till tillställningen och cateringföretaget bara har hand om serveringen av dem i samband med den övriga serveringen. Cateringföretaget får fakturera den som ordnar tillställningen för användningen av personal enligt exempelvis timdebitering.

Om ditt cateringföretag regelbundet har avgiftsbelagd catering eller festcatering i en lokal som företaget besitter ska du söka serveringstillstånd för lokalen.

Huvudregeln är att bara en tillståndshavare kan servera i ett serveringsområde.

Ett gemensamt serveringsområde är möjligt om övervakningen är i skick. De som planerar verksamhet i ett gemensamt serveringsområde avtalar sinsemellan om vem som tar ansvaret för övervakningen. De övriga gör en anmälan om alkoholservering till regionförvaltningsverket.

Ansök om tillstånd att servera alkohol i trafikmedel i hemlandet av regionförvaltningsverket i din hemort. Om du saknar hemort i Finland ska du skicka tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om det i ett finskt fartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet säljs alkohol till resenärerna ska trafikidkaren göra en skriftlig anmälan om det till Valvira innan försäljningen inleds. Läs mer på Valviras sidor.

Du kan söka användningstillstånd hos Valvira för köksalkohol som är avsedd för matlagning. Läs mer på Valviras sidor. Köksalkohol får inte användas för att tillverka drycker eller dryckesblandningar.

Också sådana alkoholdrycker som har köpts in för servering kan med verifikation överföras till köket och då kan de användas vid mattillredningen. Då användningen i mattillredningen är liten är det ekonomiskt mer lönsamt eftersom det tas ut en behandlingsavgift för användningstillståndet och en årlig tillsynsavgift.

Vilka krav ställs på personalen?

Som tillståndshavare ansvarar du för att det finns tillräcklig personal i varje skift. De får inte vara påverkade av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Det ska finnas tillräcklig personal för att de effektivt ska kunna övervaka alkoholserveringen och ordningen i serveringsstället. Antalet personal påverkas bland annat av

 • hurdant verksamhetsställe det är fråga om (exempelvis pub, nattklubb eller matrestaurang)
 • hur många kundplatser där finns
 • hurdana serveringsområden där finns.

Serveringspasset visar att man känner till alkohollagen. Det beviljas till personer som

 • har blivit godkänd i ett prov där man bedömer alkohollagen och sätten att övervaka den
 • fått en utbildning som omfattar motsvarande kunskaper
 • avlagt en examen som omfattar motsvarande kunskaper.

Förteckning över läroanstalter som ordnar prov för serveringspass hittar du på Valviras sidor.

Serveringsställets ansvariga föreståndare eller en person som är utsedd för uppgiften ska ha serveringspass. Den ansvariga föreståndaren ansvarar utöver tillståndshavaren för att man i alkoholserveringen i verksamhetsstället följer alkohollagen och andra bestämmelser som anknyter till den. Tillståndshavaren ska se till att det finns en ansvarig föreståndare som ansvarar för alkoholserveringen alltid när serveringsstället är öppet för kunder.

Huvudregeln är att en person som är under 18 år inte får sälja eller servera alkoholdrycker. Hen får heller inte fungera som ansvarig föreståndare. 

En person som har fyllt 16 år får sälja alkoholdrycker bara tillsammans med en ansvarig föreståndare som är myndig.

Som tillståndshavare ansvarar du och din personal för övervakningen och ordningen i verksamhetsstället. Ni måste avlägsna en kund från serveringsstället som till exempel

 • är uppenbart berusad
 • beter sig störande
 • har brutit mot personalens förbud.

Om alkoholserveringen fortsätter efter klockan 1:30 ansvarar du för att se till att det i serveringsstället finns en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder. Ordningsvakten har till uppgift att övervaka ordningen och säkerheten i serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Ordningsövervakningen behövs så länge som kunderna dricker alkohol.

På regionförvaltningsverket kan vi besluta att antalet ordningsvakter ska vara större eller mindre än i huvudregeln ovan.

Hurdant tillstånd behöver jag för en enskild tillställning eller ett enskilt evenemang?

Du kan ansöka om att få en lokal eller ett område godkänt som serveringsområde om du äger eller besitter evenemangs-, mötes- eller festlokalen eller något motsvarande område. Den som serverar alkohol i ett sådant område ska ha ett giltigt serveringstillstånd.

Godkända serveringsområden hittar du i alkoholnäringsregistret.

Du kan servera alkoholdrycker med egen anmälan om lokalens ägare eller besittare på förhand har låtit godkänna lokalen som serveringsområde hos regionförvaltningsverket. Anmälan ska göras senast tre dygn (72 h) innan evenemanget till det regionförvaltningsverk i vars område lokalen eller området finns. Alkoholservering förutsätter att den som serverar har ett giltigt serveringstillstånd.

 • Den som serverar får serveringsområdets nummer och eventuella begränsande villkor för alkoholserveringen av den som äger eller besitter lokalen.
 • Anmälningsavgiften är 170 euro per evenemang eller tillfälle.
 • En anmälan enligt i alkohollagen ska göras på en blankett som fastställts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården: Anmälan/ansökan om förändringar i serveringen av alkoholdrycker.

Du kan ansöka om serveringstillstånd på viss tid om lokalen eller området inte har blivit godkänt till serveringsområde på förhand.

Du kan ansöka om att få en lokal eller ett område godkänt som alkoholserveringsområde om du äger eller besitter evenemangsområdet (till exempel en festlokal). I samband med ansökan kan du ställa villkor för alkoholserveringen angående exempelvis serveringstiderna. Skicka din ansökan till det regionförvaltningsverk inom vars område lokalen eller området ligger. 

Titta på våra anvisningsvideor: Godkännande av ett serveringsområde. Hur gör jag och vad måste jag känna till?

Hurdana begränsningar finns det för alkoholservering?

I regel kan över 2,8-procentiga alkoholdrycker serveras från klockan 9 till klockan 1.30. Som tillståndsmyndighet kan vi förkorta serveringstiden.

Kunderna får dricka serverade alkoholdrycker en timme efter att serveringstiden har upphört. Man behöver inte stänga serveringsstället då tiden att dricka alkohol upphör. Alkoholdryckerna måste emellertid plockas bort.

Alkoholserveringen får fortsätta till klockan 3 natten mot 

 • självständighetsdagen
 • nyårsdagen
 • första maj
 • midsommardagen.

Serveringstiden inomhus upphör klockan 1.30. Du kan förlänga den till klockan 4 om du gör en anmälan om det till regionförvaltningsverket. Ändringen träder i kraft tre veckor efter att du har gjort anmälan.

För att förlänga alkoholserveringen utomhus ska du söka tillstånd av oss på regionförvaltningsverket. Med ett sådant tillstånd kan du fortsätta alkoholserveringen till klockan 4.

Kommunen har rätt att förbjuda förlängningen av serveringstiden eller begränsa den i ett visst område om invånarnas säkerhet kräver det. Kommunens beslut kan gälla alla veckodagar eller bara vissa veckodagar. Det kan vara i kraft tillsvidare eller på viss tid. Kommunens beslut träder i kraft tidigast sex månader efter att det har vunnit laga kraft.

Ansök om tillstånd för alkoholservering från och med klockan 7 i samband med fruktostserveringen i ett inkvarteringsställe.

Övergången till sommartid påverkar serveringstiderna om du har gjort en anmälan om förlängd serveringstid. När vi övergår till sommartid ska du sluta alkoholserveringen enligt din anmälan, dock senast klockan 4.00 sommartid, det vill säga klockan 3.00 vintertid. Det är tillåtet att dricka alkoholdrycker en timme efter det alltså till högst klockan 5.00 sommartid. Du behöver emellertid inte stänga serveringsstället.

När vi övergår till vintertid kan du fortsätta alkoholserveringen med samma principer enligt vintertid till högst klockan 4.00 vilket är 5.00 sommartid.

Vanliga frågor

Du kan söka detaljhandelstillstånd inomhus för högst 5,5-procentiga alkoholdrycker till ditt serveringsställe. Alkoholdryckerna som du säljer för kunden att ta med sig ska vara de samma som man kan dricka i din restaurang. Kunden får inte dricka alkoholdrycken som den har köpt för att ta med sig i ditt serveringsställe eller i dess omedelbara närhet.

Du får bara sälja alkoholdrycker i förpackningar som är färdigt ifyllda och stängda. Du får sätta alkoholdrycker på flaskor bara i ett godkänt tillverkningsställe och för det behöver du ett tillverkningstillstånd för alkoholdrycker.

Du får sälja alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol att ta med bara klockan 9–21.

I regel beviljas detaljhandelstillstånd inte i samband med alkoholservering som ordnas vid evenemang. Undantaget är flera alkoholdryckstillverkares presentationstillställningar (exempelvis ölmässor) för vilka detaljhandelstillstånd kan beviljas.

Vi tar ut en separat årlig tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker. Också de andra bestämmelserna för detaljhandel med alkoholdrycker gäller för detaljhandel i serveringsstället.

Läs mer om detaljhandel

Köp in alkoholdryckerna som du säljer i ditt serveringsställe av en tillståndshavande

 • tillverkare
 • partihandlare
 • detaljhandlare.

Som tillståndshavare kan du också själv importera alkoholdrycker som serveras. Innan du inleder importen bör du göra en anmälan till Valvira. Du bör anmäla alla importerade partier till Valvira och till Tullen för beskattningen.

Läs mer om importanmälan på Valviras webbsida

Du får bara sälja lagligt inköpta alkoholdrycker i ditt serveringsställe. I exempelvis privata tillställningar får man inte dricka alkoholdrycker som kunden har hämtat dit (till exempel champagne som kunden från utlandet tagit med sig för brudskålen).

Tillståndshavarna behöver inte separat anmäla om serveringstillståndsavbrottet eller den tillfälliga stängningen av restaurangverksamheten till regionförvaltningsverket. Alkohollagen känner inte till avbrott i tillståndet och därför påverkar stängningen av serveringsstället inte serveringstillståndets giltighet, utan ur alkohollagens synvinkel är tillståndet fortsättningsvis i kraft. Om tillståndshavaren emellertid på grund av undantagstillståndet beslutar att avsluta serveringstillståndet ska i sinom tid ett nytt tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket för att inleda verksamheten på nytt.

De restauranger som förutom serveringstillstånd också har detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan sälja alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol till kunder för avhämtning och med beaktande av bestämmelserna i alkohollagen. Restaurangernas detaljhandel jämställs med alkoholförsäljningen i matbutiker.

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för drycker med en alkoholhalt på högst 5,5 %. Detaljhandelstillståndet kan bara beviljas om det nuvarande serveringstillståndet är i kraft.

Förutsättningarna för beviljande kommer från alkohollagen. Detaljhandeln ska beaktas i serveringsställets plan för egenkontroll. Hjälp med ansökan kan fås av chattboten Aldo på vår webbplats.

Läs mer om alkoholtillstånd.

Serveringsställenas försäljning för utlämning omfattas av samma begränsningar enligt alkohollagen som den övriga detaljhandeln. Detaljhandelstiden är 9–21 och detaljhandel får bedrivas bara under den tiden.

I vanliga omständigheter är målsättningen att behandlingen tar en månad men för ansökningar som är utarbetade enligt anvisningarna är tiden ofta kortare. Regionförvaltningsverken strävar naturligtvis efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt.

Annulleringen av ett redan fattat tillståndsbeslut avlägsnar inte betalningsskyldigheten. Det är möjligt att begära omprövning av tillståndsavgiften. Tillståndsavgiften ska betalas trots att man gör en begäran om omprövning och om omprövningsbegäran godkänns så betalas avgiften tillbaka.

Ansökan kan återkallas och då upphör behandlingen av ärendet. Om en ansökan eller anmälan som gjorts i enlighet med alkohollagstiftningen och som lämnats till regionförvaltningsverket återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Svaret har uppdaterats 23.2.2022

Ansökan om serveringstillstånd kan ändras så länge som den är anhängig genom att anmäla det till regionförvaltningsverket. Det tas inte ut en särskild avgift för ändringen av ansökan.

Om din verksamhet förändras ska du som tillståndshavare anmäla det till oss på regionförvaltningsverket.

Om det sker väsentliga ändringar i tillståndshavarföretagets ägarförhållanden eller det bestämmande inflytandet i förvaltningen ändras ska ändringarna anmälas till oss inom två veckor.  

Du ska göra en anmälan också om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare eller om ditt FO-nummer ändras. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet söka nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats. 

Om du lägger ner detaljhandeln med alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten ska du anmäla det till oss inom två veckor.

Då du har ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker är du skyldig att inom utsatta tider lämna oss de anmälningar och uppgifter som 

 • gäller din försäljning och annan verksamhet 
 • behövs för tillsynen och riskutvärderingen av din verksamhet. 

Vad ska jag anmäla?

Du ska anmäla oss värdet på alkoholdryckerna som du har serverat och hur många anställda du har. En dylik anmälan ska du göra för varje tillstånd.

Om du i ditt serveringsställe dessutom bedriver detaljhandel ska du också anmäla detaljhandelsmängden i liter och värdet i euro.

När ska jag göra anmälan?

Du ska göra anmälan två gånger per år:

 • Försäljningen under januari-juni ska anmälas före utgången av juli.
 • Försäljningen under juli-december ska anmälas före utgången av januari.

När du köper in alkoholdrycker med ett tillståndsnummer (exempelvis från ett bryggeri eller en partihandel) så förmedlas uppgifterna om inköpen automatiskt till oss på regionförvaltningsverket. 

Om du har köpt alkoholdrycker från detaljhandeln för serveringen så ska du själv anmäla oss dessa inköp två gånger per år. Gör anmälan i samband med serveringsanmälan.

Om du inte har sålt någonting under rapportperioden och du inte har anmält om avbrottet i alkoholserveringen är du trots allt tvungen att göra anmälningarna ovan inom den utsatta tiden.

Gör anmälan elektroniskt

Vi sparar uppgifterna i anmälan i alkoholnäringsregistret. Du kan fylla i och returnera anmälningsblanketten elektroniskt.

Vi på regionförvaltningsverket övervakar serveringen av alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med stöd av ett riksomfattande tillsynsprogram (på finska). 

Riksomfattande tillsynprogram

Läs mer om tillsynen

Chatboten Aldo ger råd angående alkoholtillstånd dygnet runt. 

Aldo chatbot på sidan Alkohol och alkoholservering

Servering på ett i förväg godkänt alkoholserveringsområde:

 • Video 1: Godkännande av ett alkoholserveringsområde. Hur gör jag och vad måste jag känna till?
 • Video 2: Anmälan om servering på ett i förväg godkänt serveringsområde
 • Se videorna 1 och 2 på Youtube

Egenkontroll av alkoholservering:

 • Video 1: Varför och för vem utarbetar man en plan för egenkontroll?
 • Video 2: Vad skriver man om verksamhetsstället i planen för egenkontroll?
 • Video 3: Verksamhetens verkningar, risker och hur man förbereder sig för dem
 • Video 4: Personalen som en del av planen för egenkontroll
 • Video 5: Ansvarsfull alkoholservering
 • Se videorna 1–5 på Youtube

Länkar till lagar