Serveringstillstånd

För att bedriva servering av alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol krävs tillstånd.

Varje näringsidkare behöver ett eget tillstånd. Också varje verksamhetsställe behöver ett eget tillstånd. 

Vi beviljar serveringstillståndet tillsvidare eller på viss tid.

Om tillstånd

Vi beviljar tillstånd till myndiga fysiska personer eller juridiska personer som uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd som föreskrivs i alkohollagen. Sökanden får exempelvis inte vara i konkurs och ska kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser. Till exempel skatteskulder kan göra att tillståndet inte beviljas.

Vid behov ber vi utlåtanden av andra myndigheter, så som polisen och skatteförvaltningen. Vi kan dessutom begära extra utredningar av sökanden själv.

Vi beviljar tillståndet utgående från en helhetsbedömning som förutsätts i 13 § i alkohollagen.

Kom ihåg att fylla i tillståndsansökan noggrant och lämna in de bilagor som efterfrågas. Detta gör handläggningen av din ansökan smidigare. Om vi har fått alla uppgifter som behövs är den riktgivande handläggningstiden ungefär en månad.

Vi kan be om ytterligare utredningar eller att du ska komplettera din ansökan.

Vid behov begär vi utlåtanden av andra myndigheter för din ansökan, till exempel av polisen eller skatteförvaltningen.

I vissa fall kan vi ge verksamhetsställets näromgivning tillfälle att ta ställning till ansökan som behandlas.

Du kan få serveringstillstånd trots att du inte har ett serveringsställe. Med ett så kallat cateringtillstånd kan du servera alkohol vid olika evenemang som ordnas på ett godkänt serveringsområde. Cateringtillstånd passar också för sådana situationer där du serverar sällskap som deltar i utflykter som ordnas av din turisttjänst.

Läs mer: Om platsen för evenemanget inte är godkänd som serveringsområde

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som har ett detaljhandelstillstånd som är i kraft tills vidare. Avgiften tas ut per verksamhetsställe.

Tillsynsavgifterna för detaljhandeln faktureras en gång per kalenderår senast den 30 april om tillståndet har varit i kraft den 1 april. För det första kalenderåret tar vi inte ut någon avgift.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut.

Handläggningsavgiften faktureras av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

Prislista: handläggnings- och tillsynsavgifter

 

Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan innan den är slutbehandlad är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars hade tagits ut.

 

Du kan få serveringstillstånd för till exempel

 • en restaurang
 • ett café
 • en konsertplats
 • en passagerarbåt som trafikerar en viss rutt.

Som tillståndsmyndighet godkänner vi serveringsställen och serveringsområden. Serveringsområdena ska vara sådana att både du som tillståndshavare och myndigheterna kan övervaka dem. Avgränsa och märk ut serveringsområdet om dess gränser inte annars kan uppfattas på ett entydigt sätt. 

Du ska dessutom göra upp en plan för egenkontroll för serveringsstället.

Ansök om serveringstillstånd i alkoholnäringsregistrets e-tjänst allu.valvira.fi. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett FO-nummer. När du uträttar ärenden för ett företags räkning måste du ha namnteckningsrätt i företaget eller fullmakt av den person som har namnteckningsrätt. Fullmakten kan ges i suomi.fi-tjänsten (läs mer: Suomi.fi-identifikation).

När ansökan lämnats in i e-tjänsten Allu styrs ansökan automatiskt till rätt regionförvaltningsverk för behandling.

Du kan också ansöka om tillstånd med en blankett. Länken till blanketten finns i slutet av den här sidan. 

Skicka den ifyllda blanketten och nödvändiga bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du kan skicka dem som e-postbilagor eller per post. Skicka ansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område ditt verksamhetsställe ligger.

Om du avslutar din alkoholserverings- eller detaljhandelsverksamhet ska du meddela om det till regionförvaltningsverket. Du kan göra anmälan i e-tjänsten genom att söka ändring i tillståndet och lägga till ett slutdatum för tillståndet.

E-tjänst

Alternativt kan du ange slutdatumet i blanketten eller skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till regionförvaltningsverket i ditt verksamhetsområde, där du meddelar att tillståndet ska upphöra. Om du använder blanketten, välj blanketten för ansökan om alkoholserverings- eller detaljhandelstillstånd och anteckna slutdatumet i punkten ”Ärende”.

Blanketter

Registraturtjänster

Egenkontroll

Läs om egenkontrollen och hur du upprättar en plan för egenkontroll här: Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning

Ändringar

Som tillståndshavare ska du underrätta regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet.  

Om verksamheten ändras väsentligt ska du underrätta regionförvaltningsverket om ändringarna innan de genomförs. En sådan här förändring kan exempelvis vara om du ändrar serveringsområdet.

Du ska också göra en anmälan om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet ansöka om nytt serveringstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats. 

Om du upphör med alkoholserveringsverksamheten ska du anmäla det till oss inom två veckor. Du måste också rapportera inköps- och försäljningsuppgifter om serveringen av alkoholdrycker till regionförvaltningsverket fram tills det att serveringsverksamheten upphör.

Om det sker förändringar i ägarförhållandena i det företag som är tillståndshavare eller om det bestämmande inflytandet i företagets förvaltning ändras får vi automatiskt information om det av Patent- och registerstyrelsen.

Anmäl förändringar i alkoholnäringsregistrets e-tjänst valvira.fi/allu.

Du kan också anmäla förändringar med en blankett. Länken till blanketten finns i slutet av den här sidan. 
Skicka den ifyllda blanketten och nödvändiga bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du kan skicka dem som e-postbilagor eller per post. Skicka ansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område ditt verksamhetsställe ligger.

Serveringstid och förlängd serveringstid

I regel kan över 2,8-procentiga alkoholdrycker serveras från klockan 9 till klockan 1.30. Tillståndsmyndigheten kan till exempel förkorta serveringstiden om serveringsverksamheten orsakar störningar i näromgivningen eller om den allmänna säkerheten kräver det. Observera också att exempelvis ett husbolag eller en hyresvärd kan begränsa serveringstiden.

Kunderna får dricka serverade alkoholdrycker en timme efter att serveringstiden har upphört. Man behöver inte stänga serveringsstället då tiden att dricka alkohol upphör. Alkoholdryckerna måste emellertid plockas bort. Utomhus måste serveringen upphöra när serveringstiden tar slut. Utomhus är det alltså inte tillåtet att kunderna stannar kvar och avnjuter alkoholdrycker efter serveringstidens slut.

Serveringstiden på ditt verksamhetsställe behöver inte nödvändigtvis vara samma som öppettiden. Du kan öppna redan innan serveringstiden påbörjas och hålla öppet längre än den tid då alkoholservering är tillåten.

Alkoholserveringen får fortsätta till klockan 3 natten mot
•    självständighetsdagen
•    nyårsdagen
•    första maj
•    midsommardagen.

För alkoholservering under natten mot helgdagar krävs inte någon separat anmälan om förlängd serveringstid, men efter klockan 1.30 ansvarar du för att se till att det på serveringsstället finns en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder. Ordningsvakten har till uppgift att övervaka ordningen och säkerheten på serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Ordningsövervakningen behövs så länge som kunderna dricker alkohol. 

Serveringstiden upphör klockan 1.30. I inomhusutrymmen kan du förlänga serveringstiden till klockan 4 om du gör en anmälan om det till regionförvaltningsverket. Ändringen träder i kraft tidigast tre veckor efter att vi har tagit emot anmälan.

För att förlänga alkoholserveringen utomhus ska du ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket. Utomhus kan serveringen fortsätta som längst till klockan 4. Innan tillstånd till förlängd serveringstid kan beviljas måste vi som myndighet vid behov ge dem som bor i närheten möjlighet att ta ställning till ansökan om förlängd serveringstid samt be polisen om ett utlåtande.

Efter klockan 1:30 ansvarar du för att se till att det på serveringsstället finns en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder. Ordningsvakten har till uppgift att övervaka ordningen och säkerheten på serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Ordningsövervakningen behövs så länge som kunderna dricker alkohol. 

Kommunen har rätt att förbjuda förlängningen av serveringstiden eller begränsa den i ett visst område om invånarnas säkerhet kräver det. Kommunens beslut kan gälla alla veckodagar eller bara vissa veckodagar.  Det kan vara i kraft tills vidare eller en viss tid. Kommunens beslut träder i kraft tidigast sex månader efter att det har vunnit laga kraft.

Ansök om tillstånd för alkoholservering från och med klockan 7 i samband med fruktostserveringen i ett inkvarteringsställe.

Ansök om förlängd serveringstid i alkoholnäringsregistrets e-tjänst valvira.fi/allu.

Du kan också ansöka om förlängd serveringstid med en blankett. Länken till blanketten finns i slutet av den här sidan. Skicka den ifyllda blanketten och nödvändiga bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du kan skicka dem som e-postbilagor eller per post. Skicka ansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område ditt verksamhetsställe ligger.

Övergången till sommartid påverkar serveringstiderna om du har gjort en anmälan om förlängd serveringstid. När vi övergår till sommartid ska du sluta alkoholserveringen enligt din anmälan, dock senast klockan 4.00 sommartid, det vill säga klockan 3.00 vintertid. Det är tillåtet att dricka alkoholdrycker en timme efter det alltså till högst klockan 5.00 sommartid. Du behöver emellertid inte stänga serveringsstället.

När vi övergår till vintertid kan du fortsätta alkoholserveringen med samma principer enligt vintertid till högst klockan 4.00 vilket är 5.00 sommartid.

För en anmälan om förlängd serveringstid (servering inomhus) eller en ansökan om förlängd serveringstid (servering utomhus) tas det ut en handläggningsavgift enligt prislistan. Dessutom tas det ut en årlig tillsynsavgift enligt prislistan.

Servering på evenemang och tillställning

När den som äger eller besitter ett evenemangsområde (till exempel en festlokal) har ansökt om att lokalen eller området ska godkännas som serveringsställe kan du servera alkoholdrycker på evenemanget genom att göra en egen anmälan.

Godkända serveringsområden hittar du i alkoholnäringsregistret i slutet av sidan.

Anmälan ska göras senast tre dygn (72 timmar) före evenemanget till det regionförvaltningsverk i vars område det i förväg godkända serveringsstället finns. Alkoholservering förutsätter att den som serverar har ett giltigt serveringstillstånd.

Den som serverar får serveringsområdets nummer och eventuella begränsande villkor för alkoholserveringen av den som äger eller besitter lokalen.

Om lokalen eller området inte i förväg har blivit godkänt som serveringsställe kan du ansöka om ett serveringstillstånd på viss tid för evenemanget eller tillställningen. 

Du kan ansöka om att få en lokal eller ett område godkänt som serveringsställe om du äger eller besitter evenemangsområdet (till exempel en festlokal). I samband med ansökan kan du ställa villkor för alkoholserveringen gällande exempelvis serveringstiderna. Skicka din ansökan till det regionförvaltningsverk inom vars område lokalen eller området ligger.

För ett godkännande av serveringsstället tar vi ut en handläggningsavgift enligt prislistan av den som är serveringsställets innehavare. För varje anmälan om alkoholservering tar vi ut en avgift per evenemang av den som arrangerar alkoholserveringen. 

För ett serveringstillstånd på viss tid tar vi ut en handläggningsavgift enligt prislistan.

Utsäljning

Du kan ansöka om detaljhandelstillstånd inomhus på ditt serveringsställe för försäljning av alkoholdrycker med högst 8 vol-% alkohol som tillverkats genom jäsning och alkoholdrycker med högst 5,5 vol-% alkohol som tillverkats på något annat sätt.  Alkoholdryckerna som du säljer för kunden att ta med sig ska vara de samma som man kan dricka i din restaurang.

Du får bara sälja alkoholdrycker i förpackningar som är färdigt ifyllda och stängda. Du får sätta alkoholdrycker på flaskor bara i ett godkänt tillverkningsställe och för det behöver du ett tillverkningstillstånd för alkoholdrycker.

Du får sälja alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol att ta med bara klockan 9–21.

Kunden får inte dricka alkoholdrycken som den har köpt för att ta med sig i ditt serveringsställe eller i dess omedelbara närhet.

I regel beviljas detaljhandelstillstånd inte i samband med alkoholservering som ordnas vid evenemang. Undantaget är flera alkoholdryckstillverkares presentationstillställningar (exempelvis ölmässor) för vilka detaljhandelstillstånd kan beviljas.

Vi tar ut en separat årlig tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker. Också de andra bestämmelserna för detaljhandel med alkoholdrycker gäller för detaljhandel i serveringsstället.

Läs mer om detaljhandel

I regel beviljas detaljhandelstillstånd inte i samband med alkoholservering som ordnas vid evenemang. Undantaget är flera alkoholdryckstillverkares presentationstillställningar (exempelvis ölmässor) för vilka detaljhandelstillstånd kan beviljas

Se priserna: handläggnings- och tillsynsavgifter

Utöver tillståndsavgiften tar vi ut en separat årlig tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker. Också de andra bestämmelserna för detaljhandel med alkoholdrycker gäller för detaljhandel på serveringsstället.

Läs mer: detaljhandel med alkoholdrycker

Anmälan och rapporten

Du ska anmäla oss värdet på alkoholdryckerna som du har serverat och hur många anställda du har. En dylik anmälan ska du göra för varje tillstånd.

Om du i ditt serveringsställe dessutom bedriver detaljhandel ska du också anmäla detaljhandelsmängden i liter och värdet i euro.

Du ska lämna in en halvårsrapport två gånger per år:
•    Försäljningen under januari-juni ska rapporteras före utgången av juli.
•    Försäljningen under juli-december ska rapporteras före utgången av januari.

Serveringsställets personal

Som tillståndshavare ansvarar du för att det finns tillräcklig personal i varje skift. De får inte vara påverkade av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Det ska finnas tillräcklig personal för att de effektivt ska kunna övervaka alkoholserveringen och ordningen i serveringsstället. Antalet personal påverkas bland annat av

 • hurdant verksamhetsställe det är fråga om (exempelvis pub, nattklubb eller matrestaurang)
 • hur många kundplatser där finns
 • hurdana serveringsområden där finns.

Serveringspasset visar att man känner till alkohollagen. Det beviljas till personer som

 • har blivit godkänd i ett prov där man bedömer alkohollagen och sätten att övervaka den
 • fått en utbildning som omfattar motsvarande kunskaper
 • avlagt en examen som omfattar motsvarande kunskaper.

Serveringsställets ansvariga föreståndare eller en person som är utsedd för uppgiften ska ha serveringspass. Den ansvariga föreståndaren ansvarar utöver tillståndshavaren för att man i alkoholserveringen i verksamhetsstället följer alkohollagen och andra bestämmelser som anknyter till den. Tillståndshavaren ska se till att det finns en ansvarig föreståndare som ansvarar för alkoholserveringen alltid när serveringsstället är öppet för kunder.

Huvudregeln är att en person som är under 18 år inte får sälja eller servera alkoholdrycker. Hen får heller inte fungera som ansvarig föreståndare. 

En person som har fyllt 16 år får sälja alkoholdrycker bara tillsammans med en ansvarig föreståndare som är myndig.

Som tillståndshavare ansvarar du och din personal för övervakningen och ordningen i verksamhetsstället. Ni måste avlägsna en kund från serveringsstället som till exempel

 • är uppenbart berusad
 • beter sig störande
 • har brutit mot personalens förbud.

Om alkoholserveringen fortsätter efter klockan 1:30 ansvarar du för att se till att det i serveringsstället finns en ordningsvakt för varje påbörjat hundratal kunder. Ordningsvakten har till uppgift att övervaka ordningen och säkerheten i serveringsstället och i dess omedelbara närhet. Ordningsövervakningen behövs så länge som kunderna dricker alkohol.

På regionförvaltningsverket kan vi besluta att antalet ordningsvakter ska vara större eller mindre än i huvudregeln ovan.

Specialfall

Du kan få serveringstillstånd för en läktare eller en del av den i till exempel en ishall eller stadion bara det finns en åldersgräns på 18 år till läktarutrymmet. Om läktaren är ett serveringsområde så kan du låta minderåriga gå dit bara när där inte serveras alkohol.

Du kan få serveringstillstånd också till inkvarteringsrum och exempelvis bastuutrymmen som är reserverade för sällskap. Även om man inte egentligen kan övervaka dylika serveringsområden så kan mängden alkoholdrycker som serveras begränsas i din plan för egenkontroll.

Du får inte förmedla alkoholdrycker mot arvode. Ta det i beaktande när cateringföretaget ordnar tillställningar i kundens egna lokaler eller sådana platser som inte är serveringsställen.

Cateringföretaget får inte köpa in alkoholdrycker till tillställningen på arrangörens begäran och sedan ta ut en avgift för leveransen eller serveringen.

Vanligen uppstår inga problem om den som ordnar tillställningen själv köper in alkoholdryckerna till tillställningen och cateringföretaget bara har hand om serveringen av dem i samband med den övriga serveringen. Cateringföretaget får fakturera den som ordnar tillställningen för användningen av personal enligt exempelvis timdebitering.

Om ditt cateringföretag regelbundet har avgiftsbelagd catering eller festcatering i en lokal som företaget besitter ska du söka serveringstillstånd för lokalen.

Huvudregeln är att bara en tillståndshavare kan servera i ett serveringsområde.

Ett gemensamt serveringsområde är möjligt om övervakningen är i skick. De som planerar verksamhet i ett gemensamt serveringsområde avtalar sinsemellan om vem som tar ansvaret för övervakningen. De övriga gör en anmälan om alkoholservering till regionförvaltningsverket. 

Förlängd serveringstid

Du kan ansöka om serveringstillstånd för ett fordon i rörelse om du i ansökan anger en tydlig rutt på vilken serveringen sker. Om du serverar alkoholdrycker i fordonet också när det är stillastående måste du ange vilka dessa platser är. Föraren av trafikmedlet kan inte vara den enda personen som övervakar alkoholserveringen.

Vanliga frågor

Köp in alkoholdryckerna som du säljer i ditt serveringsställe av en tillståndshavande

 • tillverkare
 • partihandlare
 • detaljhandlare.

Som tillståndshavare kan du också själv importera alkoholdrycker som serveras. Innan du inleder importen bör du göra en anmälan till Valvira. Du bör anmäla alla importerade partier till Valvira och till Tullen för beskattningen.

Läs mer om importanmälan på Valviras webbsida

Du får bara sälja lagligt inköpta alkoholdrycker i ditt serveringsställe. I exempelvis privata tillställningar får man inte dricka alkoholdrycker som kunden har hämtat dit (till exempel champagne som kunden från utlandet tagit med sig för brudskålen).

Vi på regionförvaltningsverket övervakar serveringen av alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med stöd av ett riksomfattande tillsynsprogram (på finska). 

Riksomfattande tillsynprogram

Läs mer om tillsynen

Länkar till lagar