Registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att registrera och övervaka aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Dessutom används registret för kommunikation och utveckling av verksamheten i anslutning till regionförvaltningsverkets indrivningsverksamhet samt för att utföra den tillsynsuppgift som förutsätts i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på regionförvaltningsverkets lagstadgade skyldighet enligt artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

Lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018, indrivningsregisterlagen). 

Enligt 3 § i indrivningsregisterlagen får indrivningsverksamhet bedrivas endast av en sådan enskild näringsidkare eller juridisk person som enligt samma lag har registrerat sig som aktör som bedriver indrivningsverksamhet. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, nedan regionförvaltningsverket, för ett register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet) enligt 5 § 1 mom. i indrivningsregisterlagen. 

Enligt 7 § 1 mom. i indrivningsregisterlagen ska den som har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet göra en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret (anmälare). Registeranmälan ska innehålla de uppgifter som nämns i lagen.

  1. en enskild näringsidkares fullständiga namn och personbeteckning, eller om en sådan saknas, födelsedatum samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs; 
  2. en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där indrivningsverksamhet bedrivs; 
  3. fullständigt namn och personbeteckning, eller om sådan saknas, födelsedatum för den person som ansvarar för indrivningsverksamheten;
  4. registreringsdatum; 
  5. varningar till den som bedriver indrivningsverksamhet samt sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite;
  6. skälet till och tidpunkten för strykning ur registret. 

I registret antecknas också uppgifter om de som har meddelats förbud enligt 16 § 1 mom. att utöva indrivningsverksamhet utan registrering. En sådan uppgift samt uppgiften om sanktioner som avses i 2 mom. 5 punkten ska strykas ur registret fem år efter utgången av det år då förbudet eller någon annan sanktion fastställdes.

Grupperna av registrerade är sökande till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet, aktörer som antecknats i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och de som avregistrerats samt aktörer som har meddelats ett förbud enligt 16 § 1 mom. i indrivningsregisterlagen att bedriva indrivningsverksamhet utan registrering.

Den registrerades egen anmälan
Myndigheter

Enligt 6 § i indrivningsregisterlagen, trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), får personuppgifter i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet lämnas ut i form av utskrifter eller göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller annars lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Via det allmänna datanätet kan uppgifter om fysiska personer enligt 5 § 2 mom. 5 punkten sökas endast som enskilda sökningar med personens namn som sökkriterium.

Uppgift om personbeteckning får lämnas ut med stöd av indrivningsregisterlagen endast om uppgiften lämnas ut som utskrift eller teknisk upptagning och om mottagaren har rätt att behandla personbeteckningen med stöd av 29 § i dataskyddslagen (1050/2018) eller någon annan lag. 

Enligt 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska den som begär att få en uppgift ur en sekretessbelagd handling eller ur ett personregister som förs av en myndighet, eller någon annan handling ur vilken en uppgift kan lämnas ut endast under vissa förutsättningar, ska den som begär uppgiften, om inte något annat särskilt bestäms, meddela för vilket ändamål uppgifterna ska användas och lämna upplysningar om övriga omständigheter som myndigheten behöver för att kunna utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter, till exempel hur uppgifterna kommer att skyddas.

Enligt 28 § 1 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022) övervakar Regionförvaltningsverket i Södra Finland att anmälningsplikten och anmälningsskyldigheten iakttas i fråga om aktörer som bedriver indrivningsverksamhet enligt 3 § i indrivningsregisterlagen. Enligt 29 § 2 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister har bland annat Regionförvaltningsverket i Södra Finland trots sekretessbestämmelserna rätt att till Inkomstregisterenheten på eget initiativ eller på begäran lämna ut de uppgifter som är nödvändiga för att utreda ett tillsynsärende som gäller uppfyllandet av den anmälningsplikt som avses i 16, 19 och 20 § och till fullgörandet av den anmälningsskyldighet som avses i 18 §.

För att utveckla verksamheten kan den registeransvarige begära respons av de registrerade. Vid genomförandet av enkäten, analysen och offentliggörandet av svaren samt behandlingen av personuppgifter iakttas dataskydds- och offentlighetslagstiftningen.

Uppgifter lämnas inte ut regelbundet. 

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Uppgifterna om aktörerna förvaras i registret i fem år efter att ett beslut om avregistrering har fattats om aktören. I registret antecknas också uppgifter om de som har meddelats förbud enligt 16 § 1 mom. i indrivningsregisterlagen att utöva indrivningsverksamhet utan registrering. En sådan uppgift samt uppgiften om sanktioner som avses i 2 mom. 5 punkten ska strykas ur registret fem år efter utgången av det år då förbudet eller någon annan sanktion fastställdes.

Registeruppgifter som ska behandlas är skyddade mot obehörig läsning, ändring och förstörning. Skyddet bygger på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaserna och servrarna, fysiskt skydd av lokalerna, passagekontroll, kryptering av datakommunikationen och säkerhetskopiering av uppgifterna. Åtkomst- och behandlingsrättighet beviljas utifrån arbetsuppgift. Åtkomsten till system baseras på personliga användarkoder. För att övervaka verksamhetens ändamålsenlighet använder vi administrativa kontroller.

Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Regionförvaltningsverkens uppgifter enligt denna anmälan har på riksnivå koncentrerats till ett regionförvaltningsverk som i egenskap av registeransvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig enligt denna anmälan är: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Jurisdiktionsområde: riksomfattande
Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Postadress: PB 1, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: registratur.sodra(at)rfv.fi

Keha, Alfame och de som beviljas rätt att behandla personuppgifter utgående från arbetsuppgifterna.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Besöksadress: Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
Postadress: PB 1, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: registratur.sodra(at)rfv.fi

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter 

Du har rätt att få veta till exempel för vilket ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. 

Syftet med detta meddelande är att ge dig en helhetsbild av den behandling av personuppgifter vid regionförvaltningsverket som är föremål för detta meddelande. Om du upplever att detta meddelande inte ger dig den helhetsbild vi eftersträvar, har vi misslyckats med vårt mål. I detta fall och alltid när du har frågor om behandlingen av personuppgifter vid regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan). 

Rätt att få tillgång till dina egna uppgifter 

Du kan begära och få en kopia av de personuppgifter som lagras hos dig genom att skicka ett undertecknat formulär för begäran om information per brev eller e-post till den regionala regionförvaltningsverkets kansli (se kontaktuppgifter i avsnitt 14). Vi kommer att utföra din begäran om vi inte har en laglig motivering att vägra verkställighet av dina rättigheter.

Du har rätt att bli informerad om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig i vår verksamhet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du även rätt att bli informerad om detta.

Form: Begäran om att kontrollera eller flytta registrerade uppgifter

Skicka din skriftliga begäran till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Korrigera eller fylla på data 

Om du upptäcker att dina uppgifter är ofullständiga eller felaktiga kan du begära att de korrigeras. I sådana fall ber vi dig att ange vilken information som är felaktig och hur informationen ska ändras, eller att berätta vilken information som ska kompletteras och hur. 

Form: Korrigering och begränsning av personuppgifter

Skicka din skriftliga begäran om rättelse till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Begränsning av behandlingen 

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, att de behandlas lagstridigt eller du har motsatt dig behandlingen av dina uppgifter kan du be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter.  

Form: Begäran om att korrigera eller begränsa registrerade uppgifter

Då kan vi behandla dina uppgifter endast  

  • med ditt samtycke 
  • om vi behöver dem för att uppgöra, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk 
  • av allmänt intresse 
  • för att skydda någon annans rättigheter. 

Om vi begränsar behandlingen av uppgifterna på din begäran är vi skyldiga att om möjligt underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare utlämnats om begränsningen. 

Skicka ett skriftligt krav på begränsning av uppgifterna till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter 

Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan göra det när som helst utifrån en personlig särskild situation.

Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns ett mycket viktigt och berättigat skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. 

Skicka din skriftliga och motiverade begäran till regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Besvär eller klagomål som gäller behandling av personuppgifter 

Kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå  

Vid behov kan du anföra besvär eller klagomål över behandlingen av dina uppgifter hos dataombudsmannen. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan).

Mer allmän information om den registrerades rättigheter finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå. 

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi