Visselblåsarskydd

Visselblåsarskyddet skyddar dig om du rapporterar missbruk eller misstankar om missbruk. Visselblåsarskyddet grundar sig på visselblåsarlagen och Europeiska unionens visselblåsardirektiv.

En visselblåsare är en person som i samband med sitt arbete har observerat överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen i ett ärende som omfattas av visselblåsarlagen och -direktivet. Exempel på ärenden enligt visselblåsarlagen är bland annat offentliga upphandlingar, finansieringstjänster eller livsmedelssäkerhet.

Det är viktigt att rapportera missbruk för att förebygga hot och allvarliga olägenheter för allmänintresset.

Visselblåsarskyddet förbjuder motåtgärder mot visselblåsaren. Arbetsgivaren kan till exempel inte försämra rapporterarens anställningsvillkor, avsluta rapporterarens anställningsförhållande eller permittera rapporteraren på grund av rapporten.

Om du är anställd vid regionförvaltningsverket kan du göra en rapport via den interna rapporteringskanalen. Du hittar kanalen och anvisningar på vårt intranät.

Regionförvaltningsverkens tidigare anställda och andra intressentgrupper som inte har tillgång till intranätet kan göra en rapport om oss via justitiekanslersämbetets (JKÄ) externa, centraliserade kanal.

Om du gör en rapport om regionförvaltningsverkets verksamhet i den centraliserade rapporteringskanalen, överför JKÄ rapporten för behandling till den myndighet som den anser vara behörig.

Centraliserad extern rapporteringskanal

Rapporter kan lämnas om sådana överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen som

 • är straffbara
 • kan leda till påföljdsavgift, eller
 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Rapporter kan lämnas om överträdelser som upptäckts inom följande områden:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • konsumentskydd
 • skydd av privatlivet och personuppgifter
 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan rapporter lämnas om

 • överträdelser av reglerna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter eller om unionens insamling av inkomster eller medel
 • överträdelser av reglerna om beviljande, användning eller återkrav av bidrag eller statligt stöd
 • överträdelser av konkurrensreglerna
 • överträdelser av reglerna om beskattning av företag och sammanslutningar eller om arrangemang som syftar till att ge skattefördelar
 • överträdelser av lagstiftning om skydd för konsumenten.

Observera

Länkar till lagar