Styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten

Samhällets uppgift är att säkerställa en tillräcklig och så jämlik hälso- och sjukvård som möjligt för samtliga medborgare i enlighet med normalitetsprincipen. 

Regionförvaltningsverket styr och övervakar tillsammans med Valvira att hälso- och sjukvården förverkligas enligt lagen. Regionförvaltningsverket i Norra Finland har landsomfattande behörighet vid organisationstillsynen av hälso- och sjukvården för fångar och inom Försvarsmakten. Dessutom har tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården centraliserats nationellt till Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Tillsynsuppgiften sköts proaktivt genom till exempel styrnings- och utvärderingsbesök samt i efterhand i form av klagomål och inspektionsbesök.

Rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande i samband med den

Var och en som varaktigt bor i Finland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Den så kallade normalitetsprincipen bör beaktas i individens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande i samband med den.

Med normalitetsprincipen avses till exempel inom hälso- och sjukvården för fångar att den enda begränsningen genom fängelsestraffet bör vara frihetsberövande.

Tillgång till vård

Vi övervakar tillgången till vård enligt vårdgarantilagen. Vårdgarantitiderna gäller tillgång till primärvård och specialiserad sjukvård. För tillgången till vård har införts frister.

Läs mer

Ytterligare information

  • Harri Suhonen, överinspektör för hälsovården, tfn 0295 017 563, e-post: [email protected]

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Social- och hälsovårds­ministeriet

Läs mer om vårdgarantin på SHM:s webbplats