Försöksdjur

I Finland används försöksdjur

 • för vetenskaplig forskning
 • inom undervisning
 • vid testning.

Vetenskaplig forskning bedrivs huvudsakligen vid universitet och forskningsinstitut. Det är fråga om både grundforskning och tillämpad forskning. Varje forskningsprojekt är individuellt och använder djurmodeller som lämpar sig för projektet.

Inom undervisningen används i mycket liten omfattning levande djur. De får endast användas inom högre utbildning eller sådan undervisning som syftar till att förvärva eller utveckla yrkesskickligheten. Med yrkesskicklighet avses sådana praktiska färdigheter som behövs vid hantering av djur och för utförande av åtgärder.

Vid testning kan djur användas i sådana försök som utförs på grund av lagstadgade krav. I dem kan man undersöka t.ex. läkemedelssubstansernas och kemikaliernas säkerhet. Sådan testning utförs i mycket liten utsträckning i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet: information om verksamheten i Finland, lagstiftningen och de myndigheter som styr verksamheten

På webbplatsen finns också information om delegationen för försöksdjurs välbefinnande (TOKES, Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål).

Användningen av försöksdjur

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland samlar vi årligen in uppgifter om användningen av försöksdjur. Vi samlar in uppgifter i enlighet med EU:s regler. Statistikrapporterna hittar du på de finsk- och engelskspråkiga sidorna.  Du kan be om uppgifter på adressen ella(at)rfv.fi. 

Statistiken 2021 har sammanställts lite annorlunda än tidigare, eftersom det har gjorts ändringar i EU: s rapportering. Mera information om statistiken hittar du i databasen ALURES på EU:s webbplats.

Användningen av djur i Finland 2015–2023: EU-rapporter (på engelska). En användning betyder en användningsgång av ett enskilt djur. 

 1. Den första användningen och djurens ursprung, trender 
 2. Alla användningar (utom framställning eller upprätthållande av genetiskt modifierade djur), trender
 3. Användning för framställning och upprätthållande av genetiskt modifierade djur, trender

Du hittar statistikuppgifterna om de djur som totalt använts i EU på kommissionens webbplats.

Statistikuppgifterna på kommissionens webbplats (på engelska)

I statistikdatabasen ALURES (på engelska) kan du närmare undersöka hur djur har använts inom EU.

Styrning och övervakning av verksamheten

Icke-tekniska sammanfattningar och utvärderingar i efterhand

Det har utarbetats en icke-teknisk sammanfattning av godkända djurförsök i syfte att ge information om varför sådana djurförsök utförs och hur de utförs. Sammandragen publiceras från och med 2021 i EU:s databas.

Sammanfattningar har tidigare publicerats sedan 2013. Du kan be om sammanfattningar på adressen ella(at)rfv.fi.

En utvärdering ska göras i efterhand då tillståndsperioden löpt ut om projektet ålagts att göra det. En utvärdering kan åläggas om djuren utsatts för olägenheter av avsevärd svårighetsgrad.  Nämnden kan också i övrigt bestämma att en utvärdering ska göras om den anses nödvändig.   

Uppgifterna har tidigare publicerats tillsammans med en icke-teknisk sammanfattning sedan 2017. I fortsättningen publicerar vi sammanfattningarna från de senaste åren allteftersom vi har gjort dem tillgängliga. Du kan be om uppgifter från tidigare år på adressen ella(at)rfv.fi 

Nämnden för projektgodkännanden beviljar godkännanden för djurförsök 

Tillstånd för djurförsök behandlas och avgörs av projekttillståndsnämnden. (Tidigare hette den Djurförsöksnämnden ELLA.)

Nämndens mandatperiod är fem år. 

Nämnden har

 • 16 ledamöter
 • 16 ersättare
 • ordförande
 • vice ordförande.

Nämndens medlemmar representerar sakkunskap inom olika områden:

 • vetenskaplig forskning
 • skötsel av djur och djurförsökstekniker
 • veterinärmedicin
 • praktiskt djurskyddsarbete och etiska frågor.

Föredragandena vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ansökningarna för behandling i nämnden. Nämnden fungerar som fyra sektioner, som turvis sammanträder för att behandla ansökningarna.

Sektionen kan överföra behandlingen av ansökan till nämnden. Då deltar alla sektioner. Detta görs om

 • en linjefråga ingår i ansökan
 • sektionen beviljar inte tillstånd för projektet
 • sektionen är inte enig om beviljande av tillstånd.

Projekttillståndsnämndens verksamhet 2019 och plan 2020 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2020 och plan 2021 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2021 och plan 2022 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2022 och plan 2023 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2023 och plan 2024 (på finska)

Ledamöter för mandatperioden 15.10.2023 - 14.10.2028

Ordförande: Heidi Nieminen, juris magister 
Vice ordförande: Mika Leppinen, juris magister 
 

Kari Mäkelä, forskardoktor (Ilona Kareinen, Scientific Officer) 
Petteri Piepponen, docent (Vootele Voikar, docent) 
Niina Saarinen-Aaltonen, docent (Esa Koskela, docent) 
Hanna Vuorenpää, forskardoktor (Satu Kuure, docent) 

(ersättare inom parentes)

Tiina Jalonen, anstaltsansvarig (Marketta Pälsynaho, laboratorieansvarig) 
Niina Kemppinen, laboratoriekoodinator (Kirsi Vienola, specialsakkunnig) 
Hanna Miettinen, servicechef (Nina Juoperi, laboratoriemästare) 
Satu Mering, docent (Anne Kankkunen, laboratoriemästare) 

(ersättare inom parentes)

Sakari Laaksonen, veterinär (Varpu Laine, veterinär) 
Anna Meller, veterinär  (Karoliina Alm, veterinär) 
Emrah Yatkin, docent (Brian Mphande, veterinär) 
Kai Õkva, veterinär, (Paula Lidauer, veterinär) 

(ersättare inom parentes)

Tiina Kauppinen, specialsakkunnig (Marianna Norring, docent) 
Nea Konttinen, forskningstekniker, (Liisa Silvennoinen, doktorand) 
Suvi Ponnikas, akademiforskare (Saara Kupsala, djurskyddsombudsman) 
Kirsi Swan, tillsynsveterinär (Auli Kiukkonen, forskningsmästare)

(ersättare inom parentes)