Försöksdjur

I Finland används försöksdjur

 • för vetenskaplig forskning
 • inom undervisning
 • vid testning.

Vetenskaplig forskning bedrivs huvudsakligen vid universitet och forskningsinstitut. Det är fråga om både grundforskning och tillämpad forskning. Varje forskningsprojekt är individuellt och använder djurmodeller som lämpar sig för projektet.

Inom undervisningen används i mycket liten omfattning levande djur. De får endast användas inom högre utbildning eller sådan undervisning som syftar till att förvärva eller utveckla yrkesskickligheten. Med yrkesskicklighet avses sådana praktiska färdigheter som behövs vid hantering av djur och för utförande av åtgärder.

Vid testning kan djur användas i sådana försök som utförs på grund av lagstadgade krav. I dem kan man undersöka t.ex. läkemedelssubstansernas och kemikaliernas säkerhet. Sådan testning utförs i mycket liten utsträckning i Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet: information om verksamheten i Finland, lagstiftningen och de myndigheter som styr verksamheten

På webbplatsen finns också information om delegationen för försöksdjurs välbefinnande (TOKES, Delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål).

Användningen av försöksdjur

Vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland samlar vi årligen in uppgifter om användningen av försöksdjur. Vi samlar in uppgifter i enlighet med EU:s regler.  Statistikrapporterna hittar du på de finsk- och engelskspråkiga sidorna.  Du kan be om uppgifter på adressen ella(at)rfv.fi. 

Statistiken 2021 har sammanställts lite annorlunda än tidigare, eftersom det har gjorts ändringar i EU: s rapportering. Mera information om statistiken hittar du i databasen ALURES på EU:s webbplats.

Användningen av djur i Finland 2015–2021: EU-rapporter (på engelska). En användning betyder en användningsgång av ett enskilt djur. 
1. Den första användningen och djurens ursprung, trender 
2. Alla användningar (utom framställning eller upprätthållande av genetiskt modifierade djur), trender
3. Användning för framställning och upprätthållande av genetiskt modifierade djur, trender
 

Du hittar statistikuppgifterna om de djur som totalt använts i EU 2015–2018 på kommissionens webbplats. Där finns också länkar tille de statistiska uppgifter som medlemsstaterna publicerat.

Statistikuppgifterna på kommissionens webbplats (på engelska)

I statistikdatabasen ALURES (på engelska) kan du närmare undersöka hur djur har använts inom EU.

EU-medlemsländernas nationella rapporter (på engelska)

Styrning och övervakning av verksamheten

Icke-tekniska sammanfattningar och utvärderingar i efterhand

Det har utarbetats en icke-teknisk sammanfattning av godkända djurförsök i syfte att ge information om varför sådana djurförsök utförs och hur de utförs. Sammandragen publiceras från och med 2021 i EU:s databas.

Sammanfattningar har tidigare publicerats sedan 2013. Du kan be om sammanfattningar på adressen ella(at)rfv.fi.

En utvärdering i efterhand ska göras vid försök där djuren har orsakats olägenhet av svårhetsgrad avsevärd svårhet eller där nämnden av någon annan orsak har bestämt att utvärderingen ska göras efter godkännandeperiodens utgång. Uppgifterna har tidigare publicerats tillsammans med en icke-teknisk sammanfattning sedan 2017. I fortsättningen publicerar vi sammanfattningarna från de senaste åren allteftersom vi har gjort dem tillgängliga. Du kan be om uppgifter från tidigare år på adressen ella(at)rfv.fi 

Nämnden för projektgodkännanden beviljar godkännanden för djurförsök 

Tillstånd för djurförsök behandlas och avgörs av projekttillståndsnämnden. (Tidigare hette den Djurförsöksnämnden ELLA.)

Nämndens mandatperiod är fem år. 

Nämnden har

 • 16 ledamöter
 • 16 ersättare
 • ordförande
 • vice ordförande.

Nämndens medlemmar representerar sakkunskap inom olika områden:

 • vetenskaplig forskning
 • skötsel av djur och djurförsökstekniker
 • veterinärmedicin
 • praktiskt djurskyddsarbete och etiska frågor.

Föredragandena vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ansökningarna för behandling i nämnden. Nämnden fungerar som fyra sektioner, som turvis sammanträder för att behandla ansökningarna.

Sektionen kan överföra behandlingen av ansökan till nämnden. Då deltar alla sektioner. Detta görs om

 • en linjefråga ingår i ansökan
 • sektionen beviljar inte tillstånd för projektet
 • sektionen är inte enig om beviljande av tillstånd.

Projekttillståndsnämndens verksamhet 2019 och plan 2020 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2020 och plan 2021 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2021 och plan 2022 (på finska)
Projekttillståndsnämndens verksamhet 2022 och plan 2023 (på finska)
 

Ledamöter för mandatperioden 15.10.2018 - 14.10.2023

Tuula Heinonen, professor, Esbo (Satu Kuure, docent, Helsingfors) 
Petteri Piepponen, docent, Helsingfors (Vootele Võikar, docent, Helsingfors) 
Niina Saarinen-Aaltonen, docent, Åbo (Esa Koskela, docent, Jyväskylä)
Kari Mäkelä, forskardoktor, Uleåborg (Ilona Kareinen, veterinärmedicine doktor, Esbo) 

(ersättare inom parentes)

Niina Kemppinen, laboratoriekoordinator, Helsingfors (Tuula Stranius, forskningstekniker, Uleåborg) 
Sakari Laaksonen, veterinär, Uleåborg (Kirsi Vienola, magister i jord- och skogsbruk, Vanda) 
Satu Mering, docent, Kuopio (Auli Kiukkonen, forskningsmästare, Esbo)
Ulla-Marjut Jaakkola, docent, emerita, Åbo (Anne Kankkunen, försöksdjursskötare, Kuopio) 

(ersättare inom parentes)

Anna Meller, veterinär, Vanda (Brian Mphande, veterinär, Hyvinge) 
Hanna-Marja Voipio, professor, Uleåborg (Karoliina Alm, veterinär, Sibbo) 
Emrah Yatkin, docent, Åbo (Lasse Saloranta, veterinär, Sagu) 
Kai Ökva, veterinär, Kuopio (Paula Lidauer, veterinär, Jockis)

(ersättare inom parentes)

Paula Hirsjärvi, filosofie magister, Esbo (Laura Uotila, expert på djurskydd, Sibbo) 
Suvi Ponnikas, filosofie doktor, Malmö, Sverige, (Nea Konttinen, djurskötare, Åbo) 
Kreeta Ranki, filosofie doktor, Åbo, (Tiina Kauppinen, filosofie doktor, Helsingfors) 
Marianna Norring, filosofie doktor, Helsingfors, (Kirsi Swan, veterinär, Helsingfors)

(ersättare inom parentes)