Offentliga delgivningar Södra Finland

15.9.2023

Offentlig delgivning till Euro Parking Collection plc (EPC)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland delger med stöd av 62 § i förvaltningslagen (434/2003) genom offentlig delgivning Euro Parking Collection plc (EPC) beslutet i ett ärende som gäller förbud att bedriva indrivning utan indrivningsregistrering och föreläggande av vite. Ärendet behandlas med diarienummer ESAVI/17859/2020.

Beslutet med bilagor är framlagt till och med 15.10.2023 vardagar kl. 8:00 - 16:15 i Regionförvaltningsverket i Södra Finland på adressen Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Beslutet kan också begäras från Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor, [email protected].

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 15.9.2023. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes.

Beslutet får överklagas genom att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter