Förmedlingsrörelser

Vi övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler följer lagen och god förmedlingssed. Vi övervakar dessutom att förmedlingsverksamhet inte bedrivs lagstridigt utan att vara registrerad som förmedlingsrörelse. Samtidigt för vi ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler.
 
Vi tar emot anmälan om missförhållanden i förmedlingsrörelsers verksamhet. Dessutom utövar vi egen tillsyn exempelvis genom att granska rörelsens handlingar, följa med marknadsföringen, informera rörelserna om regionförvaltningsverkets tolkningar av lagstiftningen om fastighetsförmedling och genom att göra tillsynskampanjer och tillsynsbesök i förmedlingsrörelserna.
 
Vi övervakar inte verksamhet som inte är förmedling som kräver registrering. Till exempel är följande åtgärder inte sådan förmedling som avses i lagen om förmedlingsrörelser och förutsätter därför inte registrering som förmedlingsrörelse: 

  • att bara göra en värdering
  • att bara göra upp handlingar
  • disponentbyråers sälj- eller hyresverksamhet i bostadsaktiebolag som de är disponenter för
  • service i samband med hyresförhållanden
  • försäljning av objekt som man själv äger.

Skriftlig kontakt angående fasighetsförmedlingsrörelsers verksamhet

Om ditt ärende gäller förmedlingsrörelsernas verksamhet, ta skriftligt kontakt med registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område ditt företag är beläget.

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

 

Du är eventuellt intresserad av

Nyhetsbrev till förmedlingsrörelser

Våra nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet