Förmedlingsrörelser

Vi övervakar att fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler följer lagen och god förmedlingssed. Vi övervakar dessutom att förmedlingsverksamhet inte bedrivs lagstridigt utan att vara registrerad som förmedlingsrörelse. Samtidigt för vi ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler.

Vi tar emot anmälan om missförhållanden i förmedlingsrörelsers verksamhet. Dessutom utövar vi egen tillsyn exempelvis genom att granska rörelsens handlingar, följa med marknadsföringen, informera rörelserna om regionförvaltningsverkets tolkningar av lagstiftningen om fastighetsförmedling och genom att göra tillsynskampanjer och tillsynsbesök i förmedlingsrörelserna.

Vi övervakar inte verksamhet som inte är förmedling som kräver registrering. Till exempel är följande åtgärder inte sådan förmedling som avses i lagen om förmedlingsrörelser och förutsätter därför inte registrering som förmedlingsrörelse: 

  • att bara göra en värdering
  • att bara göra upp handlingar
  • disponentbyråers försäljnings- eller uthyrningsverksamhet i bostadsaktiebolag som de är disponenter för när det är fråga om
    • försäljning eller uthyrning av lägenheter som ägs av ett bostadsaktiebolag
    • uthyrning av lägenheter som ett bostadsaktiebolag tagit i sin besittning
  • service i samband med hyresförhållanden
  • försäljning av objekt som man själv äger.

Vad är registret över förmedlingsrörelser?

Regionförvaltningsverket för ett register över fastighetsförmedlare och förmedlare av hyreslägenheter och hyreslokaler. Registret är offentligt och var och en har rätt att få del av uppgifter som finns där. För närvarande fungerar tjänsten bara på finska.

Registret över förmedlingsrörelser (vasa.avi.fi)

Du kan kontrollera uppgifterna som är antecknade i registret eller fråga efter dem hos regionförvaltningsverket. Ett intyg över uppgifter som är antecknade i registret är avgiftsbelagt. 
Registret över förmedlingsrörelser innehåller personuppgifter. För att skydda personuppgifterna publicerar regionförvaltningsverket inte registeruppgifterna via elektronisk förbindelse för allmänheten. På webbsidan kan du ändå genom att söka på företagets företags- och organisationsnummer (FO-nummer) få information om företaget (enskild näringsidkare eller juridisk person) är upptaget i registret över förmedlingsrörelser. Om företaget finns i registret får du också information om det är registrerat som fastighetsförmedlingsrörelse eller hyresförmedlingsrörelse. FO-numret för ett företag hittar du vid behov i företags- och organisationsdatasystemet: ytj.fi.

Andra uppgifter i registret över förmedlingsrörelser kan du fråga efter genom att kontakta regionförvaltningsverkets kundservice med till exempel blanketten Fråga RFV:s kundservice.

Skriftlig kontakt angående fasighetsförmedlingsrörelsers verksamhet

Om ditt ärende gäller förmedlingsrörelsernas verksamhet, ta skriftligt kontakt med registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område ditt företag är beläget.

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Kommunförteckning över regionförvaltningsverkens verksamhetsområden

 

Du är eventuellt intresserad av

Nyhetsbrev till förmedlingsrörelser

Våra nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet