Fastställande av ett delägarlags stadgar

Ett sådant delägarlag som avses i lagen om samfälligheter bildas av delägarna i samfälligheten. Med samfällighet avses land- eller vattenområden eller särskilda förmåner som är gemensamma för flera fastigheter. I förteckningen över delägarna i samfälligheten har fastställts vilka fastigheter som äger en andel i samfälligheten och hur stor varje delägares andel är.

Delägarlaget kan vara icke konstituerat eller konstituerat. Delägarlaget blir konstituerat, då det har godkänt sina stadgar och regionförvaltningsverket har fastställt stadgarna. Regionförvaltningsverket fastställer delägarlagets stadgar, om de överensstämmer med lagen om samfälligheter och inte medför skada för någon delägare.

Fastställandet av ett delägarlags stadgar har med undantag för Åland koncentrerats till Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland.

Information om delägarlagets stadgar

Delägarlaget godkänner stadgarna eller ändringar av stadgarna på delägarstämman. En ändring av stadgarna ska understödas av minst 2/3 av de delägare som deltagit i omröstningen och minst 1/3 av de röstande delägarna. 

Delägarstämmans beslut har en 60 dagar lång besvärsrätt. Delägarlaget kan ansöka om att stadgarna fastställs då besvärstiden löpt ut och ingen överklagat stämmans beslut under besvärstiden. 

Delägarlaget utarbetar stadgar för sin verksamhet. Enligt lagen om samfälligheter ska i stadgarna för ett konstituerat delägarlag nämnas åtminstone följande:

 1. delägarlagets namn och hemort samt de samfälligheter eller gemensamma särskilda förmåner som hör till det
 2. styrelsens sammansättning och mandatperiod
 3. vem som har rätt att teckna delägarlagets namn
 4. när ordinarie delägarstämma ska hållas och vilka ärenden som därvid ska behandlas
 5. grunderna för de avgifter som delägarna ska betala
 6. hur delägarlagets förvaltning och räkenskaper ska granskas
 7. räkenskapsåret och när bokslutet ska göras upp
 8. hur delägarstämman ska sammankallas och övriga meddelanden som tillställs delägarna
 9. andra omständigheter av betydelse för skötseln av delägarlagets angelägenheter.

Delägarlaget kan i sina stadgar bestämma att beslutanderätten i stället för delägarstämman utövas av fullmäktige. I stadgarna ska då nämnas fullmäktiges och suppleanternas antal och mandatperiod samt hur de väljs. 

Det lönar sig för delägarlaget att vid utarbetande av stadgarna fästa uppmärksamhet vid följande:

 • Stadgarna och stadgeändringarna ska skrivas som en helhet. Regionförvaltningsverket behandlar alltid stadgarna i sin helhet och till exempel inte enbart ändringar som gjorts i stadgarna. 
 • Delägarlaget kan förvalta endast en samfällighet och varje delägarlag måste ha sina egna stadgar. Regionförvaltningsverket fastställer inte gemensamma stadgar för flera olika samfälligheter.
 • Samfälligheten som hör till delägarlaget anges i delägarlagets stadgar med fastighetsregisterbeteckningen.
 • Delägarstämman sammankallas med ett brev till alla delägare eller på något annat sätt bevisligen. Delägarlaget kan också sammankallas med en tidningsannons. Då måste en kallelse sändas också per brev till de delägare i en annan kommun vilkas adress delägarlaget känner till. Kallelsen kan också levereras i elektroniskt format (till exempel med e-post), om delägaren med tanke på detta uppgett sina kontaktuppgifter, såsom sin e-postadress. Det vore bra att i stadgarna nämna i vilken tidning kallelsen till stämma publiceras eller att man på delägarstämman besluter i vilken tidning kallelsen publiceras. 
 • Att annonsera kallelsen till stämma på en webbplats eller en anslagstavla är inte ett tillräckligt sätt att sammankalla stämman. Annonsering på en webbplats eller anslagstavla kan tjäna som komplement till de sätt som nämnts i lagen om samfälligheter, men ersätter inte dem. 
 • Delägarstämman väljer medlemmarna i styrelsen och personliga suppleanter till dem. Varje styrelsemedlem ska ha en personlig suppleant. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Delägarstämman kan inte välja en ordförande för delägarlaget. 
 • Till styrelsen kan överföras beslutanderätt i sådana ärenden som är av ringa betydelse och som räknats upp i stadgarna. Till styrelsen kan inte överföras icke definierad beslutanderätt ens i brådskande ärenden och inte heller i sådana ärenden, som ska avgöras på delägarstämman. 
 • Delägarlagets räkenskapsperiod är 12 månader lång, om delägarlaget är bokföringsskyldigt. I annat fall kan räkenskapsperioden vara högsta 4 år lång.

Stadgarna träder i kraft då regionsförvaltningsverket har fastställt stadgarna och beslutet vunnit laga kraft. Beslutet är lagakraftvunnet då den 30 dagar långa besvärstiden löpt ut och beslutet inte har överklagats. Besvärstiden börjar då beslutet delfåtts.

Ett delägarlag kan söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut genom att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen bestäms enligt det inom vilken förvaltningsdomstols domkrets huvuddelen av delägarlagets område ligger. Anvisningar om hur besvär anförs levereras som bilaga till beslutet. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Regionförvaltningsverket fastställer inte ett delägarlags stadgar, om stadgarna till någon del strider mot lagen om samfälligheter eller kan medföra skada för en delägare. Stadgarna träder då inte i kraft.

Regionförvaltningsverket berättar i sitt beslut till vilka delar stadgarna varit lagstridiga. Om delägarlaget därefter ändrar sina stadgar, ska de ändrade stadgarna godkännas på nytt på delägarstämman. Först därefter kan man på nytt ansöka och fastställande av stadgarna hos regionförvaltningsverket.

Så här ansöker man om fastställande av ett delägarlags stadgar

Delägarlaget måste sända en skriftlig ansökan till regionförvaltningsverket. Ansökan kan sändas in då det har gått 60 dagar efter stämman som godkänt stadgarna och stämmans beslut inte överklagats. En ansökningsblankett finner på den här sidan. Ansökan kan också vara fritt formulerad. 

I ansökan ska nämnas ansökarens kontaktuppgifter. I ansökan ska också nämnas om delägarlaget idkar sådan affärs- eller yrkesverksamhet som gör det bokföringsskyldigt.

Du behöver följande bilagor till din ansökan:

 • Stadgarna som godkänts på delägarstämman.
 • En kopia av protokollet över den stämma, där delägarlagets stadgar godkänts. Av det undertecknade protokollet måste framgå att man på delägarstämman beslutat godkänna stadgarna. 
 • En utredning över att delägarstämmans beslut vunnit laga kraft. Som utredning går ett intyg från tingsrätten eller en försäkran från den person som har rätt att teckna delägarlagets namn att det inte har lämnats något rättelseyrkande eller väckts någon talan om stämmans beslut vid tingsrätten. Delägarlaget utreder efter den 60 dagar långa besvärstiden själv hos tingsrätten om talan väckts.

Du kan sända din ansökan med bilagor:

 • i elektroniskt format till adressen [email protected] 
 • per post till adressen: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI.

För behandlingen av ett ärende som gäller fastställande av ett delägarlags stadgar uppbärs en avgift. År 2021 är avgiften 125 euro. Avgiften är den samma oberoende av om stadgarna fastställts eller lämnats icke fastställda. För en återkallad ansökan uppbärs den del av avgiften som motsvarar det utförda arbetet. 

I ansökan kan anges en separat faktureringsadress till vilken fakturan på beslutets prestationsavgift levereras.

Fakturan postas i efterskott från Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltningen i Joensuu. 

Delägarlagets ordförandes och vice ordförandes namn och kontaktuppgifter ska lämnas till regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket. Nya uppgifter ska lämnas alltid då ordföranden byts ut. Till regionförvaltningsverket kan uppgifterna lämnas via e-post till [email protected] eller per post till Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland adress. I anmälan ska nämnas delägarlagets namn och fastighetsregisternummer. 

Till Lantmäteriverket lämnas uppgifterna på en blankett på Lantmäteriverkets webbplats.

Frågor och svar

Regionförvaltningsverket har inga modellstadgar. Centralförbundet för fiskerihushållning har olika modelldokument för delägarlag. Centralförbundet för fiskerihushållning har också utarbetat modellstadgar för delägarlag. Läs mer på Centralförbundets webbsidan.

Delägarlagens stadgar och besluten om fastställande av stadgarna är offentliga handlingar. En begäran om handling kan lämnas till regionförvaltningsverkets registratorskontor [email protected] Regionförvaltningsverket har beslut och stadgar för den tid under vilken regionförvaltningsverket handhaft uppgiften, dvs. i ärenden som anhängiggjorts från och med 1.10.2011. Beslut som tidigare myndigheter fattat har inte överförts till regionförvaltningsverket. Om tidigare fastställda stadgar och fastställandebeslut kan man höra sig för hos tidigare myndigheter. Före regionförvaltningsverket handhade de nuvarande NTM-centralerna uppgiften enligt sina verksamhetsområden. 

Över konstituerade delägarlag finns inte något register. Av regionförvaltningsverket får man information om delägarlagen som konstituerat sig efter 1.11.2011. Information om delägarlag som konstituerat sig före det kan man be om hos tidigare myndigheter. Före regionförvaltningsverket handhade de nuvarande NTM-centralerna uppgiften enligt sina verksamhetsområden.

Ett delägarlag kan förbli icke konstituerat, om det besluter om det under sin stämma enligt 15 % lagen om samfälligheter. Det är bra att informera regionförvaltningsverket och Lantmäteriverket om att delägarlaget förblir icke konstituerat. Till regionförvaltningsverket kan uppgifterna lämnas via e-post till [email protected] eller per post till Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland adress. I anmälan ska nämnas delägarlagets namn och fastighetsregisternummer. 

Till Lantmäteriverket lämnas uppgifterna om att delägarlaget förblir icke konstituerat på en blankett på Lantmäteriverkets webbplats.

Blankett på Lantmäteriverkets webbplats

Över delägarlagens namntecknare finns inte något register. I delägarlagets stadgar ska nämnas vem som har rätt att teckna delägarlagets namn. Namnteckningsrätten framgår således av delägarlagets stadgar och av protokollen över de stämmor, där personerna valts till uppgifterna i fråga. 

Du kan få delägarlagets kontaktuppgifter, om delägarlaget har lämnat dem till regionförvaltningsverket. Mer täckande information om delägarlagens kontaktuppgifter ingår i fastighetsregistret och om uppgifter ur det registret kan du höra dig för hos Lantmäteriverket.

Regionförvaltningsverket kan inte utöva tillsyn över delägarlagen. Regionförvaltningsverket kan endast på ansökan fastställa ett delägarlags stadgar.

Om en delägare anser att delägarlagets eller styrelsens beslut inte tillkommit i laglig ordning eller annars strider mot lag eller delägarlagets stadgar eller kränker delägarens rätt, kan delägaren antingen överklaga beslutet genom att vid tingsrätten väcka talan mot delägarlaget eller framställa ett rättelseyrkande till ett konstituerat delägarlag.

Regionförvaltningsverket kan inte meddela ålägganden eller anvisningar till ett delägarlag. 

Om råd som hänför sig till ett delägarlags verksamhet kan man höra sig för till exempel hos Centralförbundet för fiskerihushållning. Centralförbundet för fiskerihushållning och dess medlemsorganisationer har som uppgift att bland annat främja i vattenområden belägna delägarlags verksamhet. Centralförbundets för fiskerihushållnings kontaktuppgifter finner du på deras webbplats.

Centralförbundets för fiskerihushållnings kontaktuppgifter

Inom ett gemensamt vattenområde kan inte finnas såväl ett delägarlag som ett fiskelag. 

Lagen om samfälligheter och lagen om fiske ändrades från och med 1.1.2001. Som en följd av det har sådana delägarlag och fiskelag, som konstituerat sig som egna aktörer inom ett gemensamt vattenområde, gått samman till ett delägarlag. I det uppkomna delägarlaget har först gällt fiskelagets stadgar tills de ändrats att överensstämma med lagen om samfälligheter. Om stadgarna strider mot lagen, ska lagen om samfälligheter ändå följas.

Kontaktinformation

I frågor som hänför sig till ansökningar om fastställande av delägarlags stadgar kan du vie e-post eller telefon kontakta:

 • Kirsi Mäenpää, inspektör: kirsi.maenpaa(at)avi.fi, tfn 0295 018 518 (kontakter främst)
 • Anu Lassus, inspektör: anu.lassus(at)avi.fi, tfn 0295 018 793.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Centralförbundet för Fiskerihushållning

Modellstadgar för delägarlag