Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen

Socialservice är exempelvis hemservice för barnfamiljer, hemvård, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, vård utanför hemmet inom barnskyddet och stödboende för klienter inom missbrukar- och mentalvården.

Välfärdsområdet är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen, men även regionförvaltningsverket övervakar offentlig och privat socialservice som produceras på dess område.

Hur övervakas socialservicen?

Tjänster inom socialservicen är till exempel hemservice, serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, vård utom hemmet inom barnskyddet samt stödboende för klienter inom missbrukar- och mentalvården. 

Välfärdsområdet ansvarar för att ordna socialservice för alla invånare i välfärdsområdet som behöver dem.  När en klient ansöker om service, gör välfärdsområdet en bedömning av klientens servicebehov utifrån vilken klienten får ett jakande eller nekande beslut om ordnandet av tjänsterna. 

Om inte något annat föreskrivs i lagen kan välfärdsområdena producera de tjänster som omfattas av deras organiseringsansvar själva, i samarbete med andra välfärdsområden eller genom avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Det är också möjligt att använda servicesedlar.

Syftet med egenkontroll är att serviceproducenterna identifierar risker som kan ha inverkan på kvaliteten och innehållet av den tjänst som klienten får. Både privata och välfärdsområdenas serviceproducenter ska göra upp en plan för egenkontroll som ska vara framlagd utan att man separat behöver be om den. Hela personalen ska delta i arbetet med att göra upp planen för egenkontroll så att egenkontrollen blir en del av det dagliga arbetet och personalen lär sig att utvärdera sin egen verksamhet.

Välfärdsområdet har till uppgift att övervaka alla privata producenter av socialservice oberoende av om välfärdsområdet köper tjänster av serviceproducenten i fråga eller inte. Välfärdsområdet ska vid behov instruera och handleda serviceproducenterna när det gäller att förbättra tjänsternas kvalitet och tillräcklighet. Välfärdsområdet ska också försäkra sig om att tjänster som produceras av en privat serviceproducent åtminstone motsvarar de offentliga tjänsternas nivå.

Avtalsbaserad service

När ett välfärdsområde köper service av en privat serviceproducent baseras köpet av tjänster på avtal. Sopimukseen on määritelty palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset, joiden täytyy toteutua koko sopimuskauden ajan. Välfärdsområdet har inte bara skyldighet att övervaka de privata producenter av socialservice som är verksamma i välfärdsområdet; det har också rätt och skyldighet att övervaka att avtalet uppfylls. Välfärdsområdet kan anteckna påföljder i ett avtal. Påföljderna verkställs om avtalet i praktiken inte genomförs på det sätt som parterna kommit överens om. En påföljd kan vara till exempel avtalsvite eller vägran att köpa tjänster tills avtalets villkor åter uppfylls.

Tjänst som anordnas med servicesedel

Välfärdsområdet kan anordna en tjänst med servicesedlar. Då har klienten möjlighet att själv välja vilken serviceproducent som producerar klientens tjänster. En klient som har en servicesedel kan bli tvungen att själv betala en del av den tjänst som han eller hon köper. Välfärdsområdena kan själva bestämma servicesedelns värde, och därför kan klientens egen betalningsandel variera mellan de olika välfärdsområdena. 

Välfärdsområdena bestämmer kriterierna för servicesedelproducenterna. Om serviceproducenten uppfyller kriterierna, godkänner välfärdsområdet serviceproducenten som servicesedelproducent och antecknar den i sitt eget register över servicesedelproducenter. Kommunen övervakar kvaliteten på de godkända servicesedelproducenternas verksamhet och tjänstens tillräcklighet. 

Servicesedelklienten ingår själv ett avtal med serviceproducenten. Avtalsförhållandet mellan klienten och serviceproducenten omfattas av bestämmelserna om och de rättsprinciperna för konsumenträtt och avtalsrätt. 

Tjänst som klienten köper själv

Om klienten köper och betalar sin socialtjänst själv, ingår klienten och serviceproducenten ett avtal som omfattas av bestämmelserna om och rättsprinciperna för konsumenträtt och avtalsrätt. Välfärdsområdet ska övervaka att de tjänster som en serviceproducent tillhandahåller är högklassiga och tillräckliga även om välfärdsområdet inte deltar i anordnandet av tjänsterna och välfärdsområdet och serviceproducenten inte har ett avtal.

Om välfärdsområdet observerar brister i serviceproducentens verksamhet ska välfärdsområdet ska instruera serviceproducenten att handla på det sätt som förutsätts i lagen. Om instruktioner och gemensamma samtal inte förbättrar verksamheten, anmäler välfärdsområdet ärendet till regionförvaltningsverket.

Välfärdsområdet är den myndighet som i första hand övervakar socialservicen, men även regionförvaltningsverket övervakar offentlig och privat socialservice som produceras på dess område. Regionförvaltningsverkets uppgifter som gäller handledning och övervakning indelas i tre områden.

Handledning och rådgivning

Handledning och rådgivning är de primära metoderna att förbättra verksamhetens kvalitet. Regionförvaltningsverket ger handledning och råd till både klienter och serviceproducenter.

Proaktiv tillsyn

En privat producent kan börja producera socialservice först när producenten fått tillstånd för sin verksamhet eller lämnat en anmälan till det välfärdsområde där den avser producera servicen. I anslutning till handläggningen av tillståndsansökan och anmälan bedömer även regionförvaltningsverket serviceproducentens verksamhetsförutsättningar och ger vid behov handledning och råd till serviceproducenten. Bedömningen av verksamhetsförutsättningarna kallas för proaktiv tillsyn.

Reaktiv tillsyn

Ibland räcker det inte med välfärdsområdets handledning och rådgivning eller påföljderna i avtalet för att förbättra kvaliteten på en tjänst. Då kan välfärdsområdet, klienten eller en närstående till klienten göra en anmälan om missförhållande till regionförvaltningsverket. Efter att vi fått anmälan överväger vi vilka åtgärder vi vidtar.

I regel behandlar vi ärendet på så sätt att vi ber välfärdsområdet om ett utlåtande om missförhållandet och ber om utredningar av serviceproducenten. Då behandlas tillsynsärendet utifrån de utredningar som erhållits. Vi kan vid behov kontrollera kvaliteten på tjänsterna och på klientsäkerheten genom att göra oanmälda inspektionsbesök.

Länkar till lagar