Välfärdsområdena: inspektionsberättelser 

Välfärdsområdena ansvarar för tillsynen av social- och hälsovårdstjänsterna. Inspektionsberättelserna om tillsynen ska lämnas in till regionförvaltningsverket för kännedom. Inspektionsberättelserna kan skickas med en e-blankett.

Välfärdsområdet gör en inspektionsberättelse om tillsynen över offentliga och privata tjänsteproducenter. Välfärdsområdet ska på blanketten kortfattat lämna uppgifter om inspektionsbesöket och bifoga sin inspektionsberättelse till blanketten. Inga övriga bilagor behövs. Vid behov begär regionförvaltningsverket om mer information av välfärdsområdet. 

Välfärdsområdet får omedelbart ett svarsmeddelande till avsändarens e-post med information om handlingen. Den elektroniska blanketten påskyndar behandlingen av ärendet vid regionförvaltningsverket.

Kontaktuppgifter

Frågor och respons om innehållet i blanketten:

överinspektör för socialvården Leena Serpola, [email protected], tfn 0295 017 290.

[email protected]

Berätta vilken blankett det är fråga om och hur problemet uppstår.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:

socialvård: ledande överinspektör för socialvården Sari Husa, [email protected],  tel. 0295 017 361

hälsovård: överinspektör Anne Lindfors-Niilola, [email protected], tel. 0295 016 118

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:

överinspektör för socialvården Kirsi Laitinen, [email protected], tel. 0295 016 821

överinspektör för hälsovården Tuula Kokkonen, [email protected], tel. 0295 016 827

Regionförvaltningsverket i Lappland:

socialvård: chef för social- och hälsovårdsenheten, överinspektör för socialvården Marjut Eskelinen, [email protected], tel. 0295 017 378

hälsovård: överinspektör för hälsovården Anne-Mari Knuuti, [email protected], tel. 0295 017 368

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

socialvård: ledande överinspektör för socialvården Nina Siro-Södergård, [email protected], tel. 0295 018 114 

hälsovård: regionförvaltningsöverläkare Susanna Melkas, [email protected], tel. 0295 018 024

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:

socialvård: överinspektör Anita Paavola, [email protected], tel. 0295 018 841

hälsovård: överinspektör Maarit Penttilä, [email protected], tel. 0295 018 567

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

socialvård: överinspektör för socialvården Leena Serpola-Kaivo-oja, [email protected], tel. 0295 017 290

hälsovård: chef för social- och hälsovårdsenheten, regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, [email protected], tel. 0295 017 598

Frågor om tillsynen, inspektionerna och inspektionsberättelserna

Det välfärdsområde som ansvarar för ordnandet av tjänsterna lämnar in inspektionsberättelsen. Ingen autentisering krävs för att fylla i blanketten.

Om inspektionen har gjorts av flera välfärdsområden tillsammans och de upprättar en gemensam inspektionsberättelse eller om inspektionsberättelserna är identiska:

  • Det ska framgå av inspektionsberättelsen vilka välfärdsområden och tjänsteinnehavare som har gjort inspektionen. I sådana fall behöver inspektionsberättelsen inte kompletteras med en elektronisk eller manuell underskrift.
  • Inspektionsberättelsen lämnas in till behörigt regionförvaltningsverk endast av det välfärdsområde där tjänsten i fråga finns.

1.    Välj den tjänstesektor som inspektionsberättelsen gäller.
2.    Fyll i alla obligatoriska uppgifter (*).
3.    Ange resultatet av inspektionen utifrån inspektionsberättelsen.
4.    Bifoga inspektionsberättelsen till blanketten.

Du får en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. Bekräftelsemeddelandet innehåller ärendets referensnummer. Du behöver referensnumret om du vill ställa frågor om behandlingen av ditt ärende eller meddela om ändringar och kompletteringar.

Inspektionsberättelsen som bifogas till blanketten kan vara i nästan vilket format som helst: t.ex. PDF, Word, Excel eller bild.

Välj planerat inspektionsbesök på blanketten när det t.ex. är fråga om
•    inspektionsbesök enligt välfärdsområdets tillsynsplan
•    årsinspektion enligt avtalstillsynen
•    annan motsvarande på förhand avtalad inspektion som en del av den planmässiga tillsynen över välfärdsområdet. 

Välj inspektion på grund av annan orsak till exempel när
•    det har skett plötsliga väsentliga förändringar i tjänsteproducentens verksamhet
•    välfärdsområdet oroar sig för huruvida verksamheten är adekvat
•    när ett inspektionsbesök görs på basis av en anmälan om missförhållande eller av någon annan orsak
•    inspektionsbesöket hänför sig till uppföljningen av ett missförhållande eller en brist som uppdagats i välfärdsområdets tillsyns - eller inspektionsverksamhet. 

Med verksamhetsenhet avses en funktionell helhet som upprätthålls av en offentlig eller privat tjänsteproducent och som tillhandahåller tjänster i tjänsteproducentens lokaler eller i klientens hem.

Välj det alternativ som bäst beskriver resultatet av de tillsynsobservationer som välfärdsområdet gjort vid inspektionen och som antecknats i inspektionsberättelsen. 

Som slutresultat av inspektionen kan man inte konstatera att verksamheten uppfyller kraven om välfärdsområdet observerar brister i tjänsteproduktionen som hänför sig till
•    klientens eller patientens lagstadgade rättigheter
•    klient - och patientsäkerheten. 
Om de brister som observerats inte är lagstridiga men t.ex. inte uppfyller välfärdsområdets kvalitetskrav, kan välfärdsområdet som resultat av inspektionen meddela att tjänsten uppfyller kraven och att man gett vägledning i ärendet, om så har skett. 

Under punkten mer information kan du kort anteckna de ärenden där välfärdsområdet har gett vägledning. Du kan också anteckna vilka åtgärder välfärdsområdet förutsätter för att avhjälpa bristerna och inom vilken tidsfrist.

Sänd endast den inspektionsberättelse som gjorts vid inspektionen till regionförvaltningsverket för kännedom. Vi ber om ytterligare information vid behov. 

På blanketten sänder välfärdsområdet sina inspektionsberättelser över inspektionen av verksamheten hos en offentlig eller privat tjänsteproducent eller dennes underleverantör som producerar tjänster i välfärdsområdet. Dessa ska med stöd av 34 § moment 4 i lagen om ordnande av social- och hälsovård (741/2023) sändas till regionförvaltningsverket för kännedom.

Skicka inte inspektionsprotokollet över dokumentkontrollen med blanketten. Om det i dokumentkontrollen kommer fram omständigheter som i väsentlig grad inverkar på ett sådant resultat av inspektionen som tidigare skickades till regionförvaltningsverket för kännedom så kan välfärdsområdet skicka informationen via regionförvaltningsverkets registratorskontor. Kom ihåg att ange det ärendenummer som fåtts tidigare i meddelandet. 

Registraturtjänster

Skicka inte inspektionsberättelser som har gjorts vid inspektioner av lokaler eller som tillsynsmyndigheten har begärt genom en begäran om utredning och inspektion.

Länkar till lagar