Vad är veterinärvård?

Till den kommunala veterinärvårdens uppgifter hör att ordna grundläggande veterinärtjänster och brådskande veterinärhjälp inom sitt område, detta även utanför tjänstetid. Till veterinärvårdens uppgifter hör dessutom tillsynen över djurs hälsa och välbefinnande, tillsynen över livsmedelssäkerheten samt tillsynen över biprodukter. Tillsynen över djurs hälsa omfattar regelbundna hälsokontroller och prover med avseende på smittsamma djursjukdomar. Biprodukter är produkter av animaliskt ursprung, med undantag av livsmedel. Det finns bestämmelser om hantering och bortskaffande av biprodukter så att de inte sprider djursjukdomar.

Kommunerna ordnar vanligen veterinärvårdsuppgifterna inom samarbetsområden som består av flera kommuner.

Regionförvaltningsverkets uppgifter

Vi vid regionförvaltningsverket övervakar att kommunerna ordnar veterinärtjänster och övervakar djurens hälsa och välbefinnande i enlighet med veterinärvårdslagen.

Vi utövar tillsyn bl.a. genom att göra utvärderings- och styrningsbesök inom samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet. Genom dessa besök kan vi till exempel

  • granska beslut och protokoll som utarbetats i tillsynsuppgifter inom veterinärvården
  • besöka kommunalveterinärens mottagning
  • intervjua personalen inom veterinärvården.

När vi har utrett situationen inom veterinärvården, utarbetar vi en rapport om besöket. I rapporten antecknas god praxis som upptäckts under besöket och förslag till förbättringar. Om vi har upptäckt lagstridigheter i verksamheten, uppmanar vi att de rättas till. Kommunen ska inom en utsatt tid utarbeta en plan för hur den ändrar sin verksamhet så att den överensstämmer med lagen.

Kommunen får ersättning av staten för kostnaderna för vissa tillsynsuppgifter inom veterinärvården. Sådana är t.ex. inspektioner vid tillsynen av djursjukdomar. Vi ser till att dessa ersättningar betalas enligt faktureringen. Vissa av dessa tillsynsuppgifter är dock avgiftsbelagda för aktören, och då fakturerar vi också aktören. Sådana är t.ex. inspektioner enligt det frivilliga programmet för hälsoövervakning.

Länkar till lagar