Tillsyn över småbarnspedagogiken

Regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogiken och dess kvalitet. Vi övervakar både kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik och om den småbarnspedagogik de tillhandahåller uppfyller lagens krav. Lagen om småbarnspedagogik innehåller bland annat bestämmelser om gruppstorlekar, antal anställda, småbarnspedagogikens innehåll och jämlikt bemötande av barnen. 

En central del av vår tillsyn är proaktiv vägledning. Tillsynsmyndigheterna som anges i lagen om småbarnspedagogik, det vill säga regionförvaltningsverken och Valvira, har enligt lagen i första hand till uppgift att ge dem som anordnar småbarnspedagogik vägledning och rådgivning. 
 

  • Syftet med vägledningen är att garantera att småbarnspedagogiken uppfyller bestämmelserna och håller hög kvalitet.  
  • Exempel på vår proaktiva vägledning är våra utbildningar på olika teman och våra handböcker.  
  • Vi ger också dem som anordnar småbarnspedagogik vägledning om den planmässiga egenkontrollen. 

Tillsynen baserar sig på ett tillsynsprogram och på klagomål eller andra kontakter. 

  • Vi utarbetar tillsynsprogrammet i samarbete med Valvira. Programmet uppdateras efter behov och anger fokusområdena för vår tillsyn. Mer information: Tillsynsprogrammet. 
  • Om du planerar att lämna in ett klagomål över småbarnspedagogiken rekommenderar vi att du först lämnar in en anmärkning till den enhet vars verksamhet du är missnöjd med.  
  • Mer information om hur du anför ett klagomål hittar du på sidan Tillsyn och klagomål.

Länkar till lagar