Tillsyn över småbarnspedagogiken

Regionförvaltningsverket övervakar småbarnspedagogiken och dess kvalitet. Övervakning är verksamhet där vi utreder om någon har agerat i strid med lagen eller på något annat klandervärt sätt i frågan. 

Varför övervakar vi?

Målet med övervakningen är att säkerställa småbarnspedagogikens lagenlighet, kvalitet och att rättsskyddet tillgodoses.

Vem övervakas?

Vi övervakar både kommunala och privata anordnare av småbarnspedagogik och om den småbarnspedagogik de tillhandahåller uppfyller lagens krav. Lagen om småbarnspedagogik innehåller bland annat bestämmelser om gruppstorlekar, antal anställda, småbarnspedagogikens innehåll och jämlikt bemötande av barnen.

Hur klagomål lämnas

Länkar till lagar