Fastighetsdata om begravningsplatser

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har i hela Finland hand om de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som avses i begravningslagen.

Anvisningar

Begravningsplatsfastigheter ska överensstämma med begravningslagen. Du kan kontrollera fastighetsdata om en begravningsplats i fastighetsdatasystemet.

Fastighetsdata om en begravningsplats

Huvudmannen för en begravningsplats ska ha fått samtycke av ägaren till fastigheten att anlägga begravningsplatsen. Huvudmannen till en begravningsplats ska också ha 

  • lagfart till fastigheten
  • legorätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde
  • annan nyttjanderätt tillfastigheten.

Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid: minst 130 och högst 200 år. Den ska också omfatta hela fastighetens område.

En fastighet som används som begravningsplats får inte vara intecknad och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. Om en fastighet som används som begravningsplats ska göras en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om begränsning i rätten att råda över fastigheten.

Om uppgifterna i fastighetsdataregistret om en fastighet som används som begravningsplats inte överensstämmer med begravningslagen, sänder vi en begäran om utredning till huvudmannen för begravningsplatsen. Av begäran framgår såväl uppgifterna om fastigheten med brister som anvisningar om åtgärder. Om du är huvudman för en begravningsplats och får en begäran om utredning, kontaktar du Lantmäteriverket. Så kan du göra ärendet anhängigt och åtgärda bristerna.

Om någon av de ovan nämnda inte har iakttagit de skyldigheter som föreskrivs honom eller henne i lagen, kan vi ålägga honom eller henne att iaktta skyldigheterna vid vite eller hot om tvångsutförande. 

Regionförvaltningsverket har rätt att av myndigheter, av huvudmän för en begravningsplats eller ett krematorium och av innehavare av en enskild grav få de uppgifter som tillsynen förutsätter.

Den avlidnes sista önskan

Vi rekommenderar att alla skriver ned sin sista önskan. Så förverkligas den i så hög grad som möjligt utan att tvister eller oenigheter mellan de efterlevande uppstår.

Den som svarar för begravningsarrangemangen är skyldig att respektera den avlidnes åskådning och önskemål i fråga om gravsättningen, kremeringen och hanteringen av askan.

Anvisningar

I ens sista önskan är det bra att nämna till exempel

  • valet mellan kistbegravning och kremering
  • valet av begravningsplats och gravplats
  • begravningsförrättningens innehåll.

Beakta den avlidnes religiösa åskådning eller annan livsåskådning då du överväger eventuellt religiöst innehåll i begravningsförrättningen. Till många religioner hör också andra krav och seder som rör begravningsförfarandet.

Med den avlidnes önskemål avses önskemål om gravsättningen som den avlidne uttryckligen har uttryckt under sin livstid. Utgångspunkten för begravningsarrangemangen ska vara det som den avlidne själv hade önskat. Den avlidnes livsåskådning och önskemål ska beaktas så långt som det rimligen är möjligt. 

Lagstiftningen förpliktar inte någon att uppfylla den avlidnes sådana önskemål eller av den avlidnes livsåskådning följande lösningar, som vore orimligt svåra eller orimligt dyra att uppfylla i förhållande till dödsboets tillgångar.

Hur är det om den avlidne under sin livstid inte uttryckligen har önskat att en viss person ska ta hand om de arrangemang som hänför sig till gravsättningen, kremeringen och hanteringen av askan? Då kan arrangemangen skötas av

  • den avlidnes efterlevande make eller maka
  • den person som vid tidpunkten för dödsfallet fortgående levde i gemensamt hushåll med den avlidne (under äktenskapsliknande förhållanden)
  • de närmaste arvingarna.

Om ingen av arvingarna tar hand om arrangemangen, kan någon annan närstående till den avlidne ta hand om dem. I sista hand sköter den avlidnes hemkommun arrangemangen.

Om oenigheter om begravningsarrangemangen uppstår, avgörs de i sista hand vid en domstol.

Länkar till lagar