Människor går på en bro över vattnet. I bakgrunden syns höghus.

Välfärd och livskraft på bred front

Utöver fungerande och tillgänglig offentlig basservice är det centralt att trygga en stabil verksamhetsmiljö. Välfärd och livskraft byggs upp tillsammans där människor och företag finns. 

Finland är världens lyckligaste land. Vi måste anstränga oss för att det ska fortsätta vara det även i framtiden. 

I Finland spelar den offentliga förvaltningen en stark roll i att vi har fungerande basservice, rättvis ekonomisk konkurrens, att medborgarnas ekonomiska trygghet förverkligas och näringsidkare har jämställda förutsättningar för sin verksamhet. 

Vi arbetar sektorsövergripande och tväradministrativt inom regionförvaltningsverken för att trygga välfärd, jämlikhet och livskraft. I arbetet deltar kommunerna, välfärdsområdena, näringslivet, tredje sektorn och statens övriga regionalförvaltning. Kontakten mellan aktörerna samt förmedling av rätt och tidsenlig information är en kärnfråga i vårt arbete. Vi stödjer medborgare, konsumenter och företagare. Vi säkerställer att basservicen är på den nivå som lagen kräver, trygg och tillgänglig för alla. Bekämpningen av coronapandemin och smittsamma djursjukdomar har visat att vi har lyckats med att skapa grunden.

Vi tryggar välfärd, hälsa och livskraft:

  • Vi stödjer organisering av högkvalitativ och lagenlig basservice
  • Vi behandlar tiotals olika tillstånd och upptecknar serviceproducenter i register
  • Vi övervakar näringsidkares verksamhet och deras konkurrens
  • Vi övervakar att arbetsgivarna följer lagar
  • Vi beviljar statsunderstöd och finansiering inom flera verksamhetsområden
  • Vi främjar koldioxidneutralitet och den gröna omställningen samt lösningar som skyddar miljön

”Samarbete är viktigt och kräver regional närvaro. Det kan inte endast vara möten i Teams. Det räcker inte att myndigheten är en aktör inom huvudstadsområdet. Detta skulle leda till en för reaktiv verksamhet. Stöd och hjälp skulle falla bort.”
Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde

”Regionförvaltningsverket driver ett viktigt övergripande nätverk som upprätthåller en säkerhetsbild som accentuerades under coronatiden. Då fanns det inom vår region en mycket stor grupp myndigheter och vi andra aktörer som mycket brett gick igenom lägesbilden. Ur näringslivets synvinkel var det viktigt att få aktuell information”
Jari Tuovinen, verkställande direktör för Uleåborgs handelskammare