Romska frågor

Du kan kontakta oss i alla romska frågor. Vårt arbete är mycket kundorienterat. Vid varje regionförvaltningsverk finns en utsedd planerare för romska frågor som du når till exempel via registratorskontoret.

Registraturtjänster
 
Regionförvaltningsverket ger bland annat råd, handledning, information och utbildning som gäller romska frågor. Arbetets fokus ligger på samarbete med intressegrupper och nätverkande med olika myndigheter och romska aktörer. Samarbetsaktörer är bland annat social- och hälsovårdsministeriet, utbildningsgruppen för rombefolkningen på Utbildningsstyrelsen, kommuner, romska arbetsgrupper och organisationer samt församlingar. Regionförvaltningsverket har också ett intensivt samarbete med den riksomfattande och de regionala delegationerna för romska ärenden. 

Regionala delegationer för romska ärenden

Syftet med en delegation är att främja den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden i samarbete med myndigheterna och den romska befolkningen. 

I Finland finns fyra regionala delegationer för romska ärenden:  

  • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland 
  • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Östra Finland 
  • i verksamhetsområdena för regionförvaltningsverken i Norra Finland och Lappland 
  • i verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. 

En delegation för romska ärenden har till uppgift att: 

  • Följa upp hur den romska befolkningens möjligheter till deltagande och levnadsförhållanden utvecklas i syfte att främja jämlikheten. Delegationen ger dessutom myndigheter utlåtanden i dessa ärenden. 
  • Ta initiativ och göra framställningar i syfte att förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt i syfte att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen. 
  • Motarbeta diskriminering av den romska befolkningen. 
  • Främja stärkandet av romanispråket och den romska kulturen. 

En delegation kan ha högst 14 medlemmar, ordförande och vice ordförande medräknade. Hälften av delegationens medlemmar ska vara romer. Den regionala fördelningen beaktas när medlemmar utses. Delegationens sekreterare är regionförvaltningsverkets planerare för romska ärenden.

Romska frågor berör många olika myndigheter. Därför är det väldigt viktigt att alla centrala aktörer är företrädda i gruppen: romer, experter inom bildning och omsorg, kultur- och undervisningsväsendet, arbetskraftsmyndigheterna, församlingen och olika sakkunniginstanser efter behov. 

Regionförvaltningsverket utser delegationens medlemmar för tre år i sänder.