Privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik  

Om du vill grunda ett privat daghem ska du ansöka om tillstånd av regionförvaltningsverket innan du ämnar inleda verksamheten. Ansökningarna och anmälningarna görs i Suomi.fi e-tjänsten

När tillståndet har beviljats kan du inleda verksamheten. Om daghemsföreståndaren byts, det sker ändringar i vilka personer som utövar bestämmande inflytande eller du upphör med verksamheten räcker det att du gör en anmälan via Suomi.fi e-tjänsten. .   

Om du tänker börja arbeta som privat familjedagvårdare ska du göra en anmälan till den kommun där du ämnar bedriva verksamheten. 

Kommunerna och regionförvaltningsverken ger de privata serviceproducenterna råd och vägledning redan i planeringsskedet av tjänsterna inom småbarnspedagogiken. Du bör kontakta den kommunala myndigheten i god tid innan verksamheten inleds. 

Se även kapitel 9 i lagen om småbarnspedagogik och undervisnings- och kulturministeriets förordning om de bilagor som ingår i tillstånds- och anmälningsförfarandet för privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken.  

Registret över tjänsteproducenter Soteri

Till följd av lagen om tillsynen över social- och hälsovården 1.1.2024 ska tillsynsmyndigheternas nya register Soteri ändra praxisen för tillstånd och registrering för tjänsteproducenter.

Läs mer om Registret över tjänsteproducenter Soteri.
Läs mer information om Soteri för tjänsteproducenter inom privat småbarnspedagogik.

Privata daghem som inlett sin verksamhet före år 2023

Under övergångstiden 1.1.2023–31.12.2026 ska även alla serviceproducenter som redan bedriver verksamhet ansöka om tillstånd för verksamheten. Ansök om tillstånd under övergångstiden direkt om

  • kommunen byts
  • antalet daghem ökar, minskar eller daghemmets adress ändras
  • antalet platser inom småbarnspedagogiken ändras
  • det sker ändringar i fråga om tillhandahållande av skiftomsorg
  • det sker ändringar i fråga om de personer som utövar bestämmande inflytande.
     

Mer information

Anvisningar

Länkar till lagar