Pantlåneinrättningar

Regionförvaltningsverket beviljar koncession för pantlåneinrättningar. Vi kan också bevilja koncession för en under bildning varande pantlåneinrättning innan den registreras. Efter behov kan vi ställa villkor för affärsverksamheten i koncessionen. 

Enbart pantlåneinrättningar som har tillstånd för verksamheten får bedriva pantlåneverksamhet. Pantlåneinrättningar får bara bedriva pantlåneverksamhet och verksamhet som direkt anknyter till sådan, till exempel auktionera ut panter som inte har lösts in.

Om koncession

Den som ansöker om tillstånd för en pantlåneinrättning ska uppfylla de krav som ställs i lagen om pantlåneinrättningar.

Vi beviljar koncession efter att vi har fått nödvändiga utredningar om pantlåneinrättningen. Vi säkerställer att verksamheten är professionell, tillförlitlig och lagenlig.

En pantlåneinrättnings aktiekapital ska enligt lagen vara minst en miljon mark. Beloppet motsvarar 168 187,92 euro. Aktiekapitalet ska vara till fullo betalt innan pantlåneinrättningen inleder verksamheten 

Vi begär dessutom polisens utlåtande om pantlåneinrättningens koncessionsansökan.  

Ansök om koncession för pantlåneinrättning via e-blanketten. Länken till blanketten och anvisningar finns i slutet av den här sidan. Fyll i blanketten enligt anvisningarna.

Bifoga till den elektroniska blanketten:

 • en blankett för lämplighet och tillförlitlighet för varje ansvarsperson och ägare. Länken till blanketten finns i slutet av den här sidan
 • bolagets stiftelseurkund eller etableringsanmälan för företag som ska bildas
 • bolagsordning
 • redogörelse över betalningen av aktiekapitalet.

Bifoga följande uppgifter i koncessionsansökan: 

 • en redogörelse för pantlåneinrättningens ägare och deras ägarandelar; 
 • redogörelse för förvaltningen och personerna som har hand om den; 
 • Namn, nationalitet och hemort för följande personer: 
  • medlemmar och suppleanter i styrelsen  
  • verkställande direktören  
  • vice verkställande direktören om en sådan har utsetts  
  • revisorer och revisorssuppleanter 
 • stiftelseurkunden; 
 • redogörelse för hur panterna förvaras och hur panterna försäkras: 
 • andra redogörelser som vi begär efter behov. 

Koncessionshavaren ska utan dröjsmål lämna en anmälan till regionförvaltningsverket om styrelsemedlemmarna eller verkställande direktören byts och lägga fram en utredning över verkställande direktörens behörighet. 

Om filialer till pantlåneinrättningen grundas eller läggs ner ska det anmälas till oss på regionförvaltningsverket. 

Koncessionsbehandlingen är avgiftsbelagd.

Vanliga frågor

Vi kan besluta om administrativ styrning eller administrativa påföljder för pantlåneinrättningar. 

När vi fattar ett beslut om pantlåneinrättningens verksamhet så påverkar det inte direkt eller på ett bindande sätt den som lämnade anmälans enskilda ärende. Vi kan inte tvinga pantbanken att agera på ett visst sätt i en enskild anmälares fall.  

En tvist mellan en konsument och pantlåneinrättningen avgörs på ett bindande sätt i domstol. 

Vi har räknat ut att 168 187,92 euro motsvarar en miljon mark. Pantlåneinrättningens aktiekapital kan också vara större än det. 

Det får den inte. Pantlåneinrättningar får bara bedriva pantlåneverksamhet och verksamhet som direkt anknyter till sådan.  

En pantlåneinrättning får äga aktier och andelar i 

 • andra pantlåneinrättningar  
 • företag eller sammanslutningar som bedriver verksamhet som direkt anknyter till pantlåneverksamhet  
 • i annat om innehavandet av aktierna eller andelarna är nödvändigt för pantlåneverksamheten 

Vid tvister kan du kontakta konsumentrådgivningen. Den vägen är det möjligt att få konsumenttvistenämnden att behandla ärendet.

Tvisten kan få ett slutligt avgörande i domstol.

Det är den inte. Räntan ska emellertid vara skälig på det sätt som förutsätts i konsumentskyddslagen.