Kommunklagan

Hos regionförvaltningsverket kan du anföra klagomål över en kommuns verksamhet i form av en kommunklagan eller ett annat klagomål som gäller en viss sektor. En kommunklagan är en anmälan till regionförvaltningsverket om att man misstänker att kommunen har agerat lagstridigt eller gjort sig skyldig till försummelser.  
 
Vi kan emellertid inte undersöka exempelvis om kommunernas lagstadgade samarbete, såsom en samkommuns, förfarande har varit lagenligt och inte heller verksamheten i kommunägda aktiebolag. Vår behörighet omfattar inte heller FPA, polisen, församlingar eller intressebevakare.

Vi kan inte bevilja ersättningar.

Notera att du inom de områden som nämns nedan också kan anföra klagomål med stöd av speciallagstiftning. I sådana fall kan klagomålet också gälla exempelvis en samkommun eller sammanslutning som producerar tjänster. Vid regionförvaltningsverket behandlar vi också klagomål som gäller välfärdsområdena.

Du kan också lämna in klagomål om följande sektorer på basis av speciallagstiftning:

Vilka uppgifter ska kommunklagan innehålla?

Ett klagomål som gäller kommunens verksamhet, klagomålshandlingarna och beslutet är i regel offentliga. Vi rekommenderar därför att du inte uppger din egen eller andra personers personbeteckningar.

  • Klagomålshandlingarna kan vara sekretessbelagda om de innehåller sekretessbelagda uppgifter, såsom hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
  • Vanligtvis är handlingarna som rör en kommunklagan inte helt sekretessbelagda.  
  • Det är vanligare att en enskild uppgift eller bilaga är sekretessbelagd.  

Hur anför jag klagomål? Vad måste jag först kontrollera? Hur framskrider klagomålet? Vad kan ett klagomål leda till? 

Du hittar svaren på sidan Tillsyn och klagomål.

Tillsyn och klagomål

Länkar till lagar