Utvärderings- och styrningsbesök 

Vi övervakar och utvärderar om kommunernas miljö- och hälsoskydd fullgör sina lagstadgade uppgifter. Kommunernas tillsyn ska vara högklassig, riskbaserad och förebygga sanitära olägenheter. Övervakningen ska genomföras i enlighet med den tillsynsplan som godkänts i kommunen. Planen ska beakta de nationella tillsynsprogram som de centrala ämbetsverken har utarbetat i enlighet med lokala behov.

Vi övervakar kommunerna genom utvärderings- och styrningsbesök vid tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. Vid besöken utvärderar vi:

  • de kommunala tillsynsplanerna för hälsoskyddet, tobakslagen, livsmedelslagen och veterinärvården och hur planerna genomförs
  • hur tillsynen har ordnats (bl.a. avgift, överföring av behörighet, budgetar, personaladministration, organisationens strategi, upprätthållande av yrkesskickligheten eller utbildning, beredskap)
  • om tillsynen är förenlig med lagstiftningen och de riksomfattande tillsynsanvisningarna
  • hur riskbaserad, enhetlig och effektiv kommunens tillsyn är 
  • inspektioner som den kommunala tillsynsmyndigheten utför vid olika tillsynsobjekt inom livsmedelsbranschen (t.ex. vid tillverknings - och serveringsställen för livsmedel) och riktigheten och enhetligheten i de Oiva-vitsord som ges vid dem
  • inspektioner som utförs av den kommunala tillsynsmyndigheten vid tillsynsobjekt enligt hälsoskyddslagen och tobakslagen (t.ex. anläggningar som levererar vatten, inrättningar inom det sociala området, försäljningsställen för tobak)
  • tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande
  • om den kommunala veterinärservicen överensstämmer med kraven i lagen

Dessutom lyfter vi fram sådana faktorer i den kommunala tillsynen som stärker tillsynen samt god praxis och presenterar dem på webbsidorna som riktar sig till de centrala ämbetsverkens tjänsteinnehavare.

Efter besöket sammanställer vi skriftlig utvärderingsrespons. I responsen lyfter vi fram god praxis samt de saker som bör utvecklas och korrigeras. Vi ger också utvecklingsförslag i vår respons. Om kommunens tillsyn inte uppfyller kraven begär vi kommunen om en utredning. Kommunen är skyldig att svara oss när och hur den tänker ändra tillsynen så att kraven uppfylls.

Du är eventuellt intresserad av