Utvärderings- och styrningsbesök 

Regionförvaltningsverket övervakar och utvärderar att kommunernas miljö- och hälsoskydd fullgör sina lagstadgade uppgifter. Den tillsyn som kommunerna utövar ska vara av hög kvalitet, riskbaserad och förebygga sanitära olägenheter. Övervakningen ska genomföras i enlighet med den tillsynsplan som godkänts i kommunen. Den måste ta hänsyn till de nationella övervakningsprogram som de centrala ämbetsverken har utarbetat i enlighet med lokala behov. 

Regionförvaltningsverket övervakar kommunerna genom att göra utvärderings- och styrningsbesök vid tillsynsenheterna för miljö- och hälsoskyddet. Under besöken utvärderar regionförvaltningsverket 

  • den kommunala tillsynsplanen för hälsoskyddet och genomförandet av den 
  • hur tillsynen har ordnats i tillsynsenhetens verksamhet (bl.a. avgiftsbelagd verksamhet, överföring av behörighet, budgetar, personaladministration, organisationens strategi, upprätthållande av yrkesskickligheten/utbildning, beredskap) 
  • huruvida tillsynen är förenlig med lagstiftningen och de riksomfattande tillsynsanvisningarna. 

Regionförvaltningsverket kan också utvärdera hälsoskyddsmyndighetens inspektioner av tillsynsobjekt, såsom vattenverk. 

Efter besöket lämnar regionförvaltningsverket en skriftlig utvärderingsrespons. Om den tillsyn som kommunen utövar inte uppfyller kraven, lämnar regionförvaltningsverket en begäran om utredning till kommunen. Kommunen ska avge ett svar på hur den kommer att ändra på tillsynen så att den överensstämmer med kraven.