Miljötillstånd

Om det finns en risk för att en verksamhet förstör miljön bör man söka miljötillstånd för den. Beroende av verksamheten och dess omfattning ska tillståndet sökas hos regionförvaltningsverket eller hos kommunens miljövårdsmyndighet. 

Verksamheten eller en ändring av den får inte inledas innan ett tillstånd som har vunnit laga kraft har beviljats. 

Kungjorda ansökningar och beslut 

När regionförvaltningsverket behandlar en miljötillståndsansökan informerar det andra myndigheter och parter om ansökan, det vill säga publicerar en kungörelse. Kungörelsen skickas till sådana parter som särskilt berörs av ärendet: exempelvis rågrannar eller sådana som äger mark- och vattenområden i influensområdet. Om du har blivit delgiven en kungörelse anses det alltså att verksamheten eller projektet eventuellt kan påverka din rätt eller fördel. 

En part kan svara på kungörelsen genom att göra en anmärkning. I kungörelsen anges var ansökningshandlingarna finns till påseende och hur du kan göra en anmärkning. Vid behov kan du be om råd av den i kungörelsen angivna tjänstemannen som behandlar ärendet. Om du inte har något att anmärka i ärendet så behöver du inte göra någonting.

Man kan ta ställning till en ansökan som är under behandling på två olika sätt. Parter kan göra en anmärkning angående en ansökan som är under behandling. Parter är de personer vars fördel eller rätt ärendet kan beröra. Andra än parter har rätt att framföra sin åsikt på ansökan. 

Du kan läsa ansökningshandlingarna i regionförvaltningsverkets databasen över vatten- och miljötillstånd där de är framlagda minst 30 dagar efter att kungörelsen publicerades. Ta reda på sökanden och ansökningsärendets diarienummer eftersom de är obligatoriska uppgifter då man gör en anmärkning eller uttrycker sin åsikt. 

Skicka anmärkningarna och åsikterna till regionförvaltningsverket med den elektroniska blanketten där du hittar mer detaljerade anvisningar för att skriva en anmärkning eller åsikt. Tjänsten är gratis och kräver inte identifiering. 

Du hittar en länk till databas över vatten- och miljötillstånd nederst på den här sidan.

I databasen över vatten- och miljötillstånd hittar du i elektronisk form 

 • ärenden som behandlas hos regionförvaltningsverket 
 • kungörelser för ansökningar som är i hörandefasen och offentliga ansökningshandlingar 
 • miljötillståndsbeslut och vattentillståndsbeslut meddelade av regionförvaltningsverket från år 2014. 

I databasen över vatten- och miljötillstånd finns inte uppgifter om

 • anhängiga eller beslutade ersättningsärenden 
 • förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • besvär.  

Dessa kan du fråga efter hos regionförvaltningsverkens registratorskontor. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor och till databasen över vatten- och miljötillstånd nederst på den här sidan.

Om tillstånd

Du behöver tillstånd för exempelvis följande verksamheter:  

 • skogsindustri  
 • metallindustri  
 • kemisk industri  
 • energiproduktion  
 • lagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränsle  
 • brytning av malm och mineraler eller produktion av mineralprodukter  
 • torvproduktion  
 • tillverkning av livsmedel och foder  
 • hantering av avloppsvatten  
 • hantering, återvinning eller sluthantering av avfall som görs yrkesmässigt eller i anläggning  
 • djurstall och pälsdjursfarmar 
 • fiskodling  
 • hamnar och flygplatser   

 Om du är osäker på om du behöver ett tillstånd bör du be om ett utlåtande av den regionala NTM-centralen eller kommunens miljövårdsmyndighet.

När du har fått ett positivt miljötillståndsbeslut är det i regel i kraft tillsvidare (alltså permanent) om tillståndet inte har beviljats på viss tid.  

Ett tillstånd på viss tid går ut den dag då giltighetstiden upphör. 

Ett beslut om att upphäva ett tillstånd som är i kraft tillsvidare kan fattas på ansökan som kan lämnas av tillsynsmyndigheten, verksamhetsidkaren, kommunen eller den som lider olägenhet. Beslut om att upphäva tillståndet fattas exempelvis om 

 • verksamheten inte har inletts inom fem år efter att tillståndet beviljade
 • verksamhetsidkaren anmäler att verksamheten har upphört.

Enligt lagen ska miljötillstånd beviljas om verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen och avfallslagen. Vid behandlingen av ansökan beaktas dessutom kraven i naturvårdslagen. 
Vid behandlingen av miljötillståndsansökan bedöms verksamhetens konsekvenser varvid man beaktar verksamhetens placering och hur känslig miljön är. Det är möjligt att skriva in bestämmelser i miljötillståndet genom vilka man begränsar verksamhetens konsekvenser. Verksamheten får inte med beaktande av begränsningarna som är fastställda i tillståndet ensam eller tillsammans med andra verksamheter orsaka: 

 • sanitär olägenhet  
 • oskäliga olägenheter för grannarna som avses i lagen om vissa grannelagsförhållanden  
 • miljöförorening eller risk för sådan  
 • förorening av mark, grundvatten eller hav  
 • försämring av speciella naturförhållanden  
 • äventyrande av vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt viktig användningsmöjlighet.

Regionförvaltningsverket tar ut en avgift av sökanden för behandlingen av ansökan. Avgiftens storlek bestäms i statsrådets förordning. Avgiften som tas ut för behandlingen av ärendet påverkas inte av om beslutet som regionförvaltningsverket fattar är positivt eller negativt. 

Hur ansöker man om tillstånd

Ta reda på följande innan du gör ansökan: 

 • Kräver din planerade verksamhet miljötillstånd?  
 • Är det regionförvaltningsverket som behandlar din ansökan eller hör den till kommunens miljövårdsmyndighet? 
 • Har verksamheten konsekvenser som gör att du behöver en Naturabedömning? 
 • Är din verksamhet sådan att en miljökonsekvensbedömning (MKB) måste göras? 
 • Behöver du bifoga separata naturutredningar till din ansökan, sådana som måste göras en viss tid av året? 

Skicka ansökan till regionförvaltningsverket i god tid innan du planerar inleda verksamheten. 

Kraven på ansökans innehåll finns i kapitel 2 i miljöskyddsförordningen. Innehållskraven är närmare beskrivna i regionförvaltningens e-tjänst, där kan du göra och skicka ansökan elektroniskt för behandling. Där hittar du dessutom närmare information och kan följa med behandlingen av din ansökan. 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du skicka din ansökan per e-post.

Enligt lagen ska den som gör upp miljötillståndsansökan ha tillräcklig sakkännedom. Ta hjälp av en konsult vid utarbetningen av ansökan om det behövs.

Du hittar anvisningar för behandling av tillstånd på vår webbplats:

Miljötillståndet ska sökas hos det regionförvaltningsverk i vars område verksamheten ligger. Det finns sex olika regionförvaltningsverk runt om i Finland men alla behandlar inte miljötillstånd.

Miljötillståndsansökningar behandlas i Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland. Om ditt projekt ligger i Sydvästra Finlands område så behandlas din ansökan av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Om ditt projekt ligger i Lappland så är det Regionförvaltningsverket i Norra Finland som behandlar din ansökan. 

Vid behov råder regionförvaltningsverken och NTM-centralerna angående vilken myndighet du ska skicka din ansökan till.

Regionförvaltningsverkets mål är att behandlingstiden för miljötillståndsansökan som gäller ny verksamhet eller ändring av verksamheten i snitt är 10 månader. Men beakta att behandlingstiden kan förlängas med upp till flera månader om  

 • din ansökan är bristfällig 
 • du ändrar ansökan medan den behandlas.

Tillståndsbehandlingens faser

Om regionförvaltningsverket begär kompletteringar till din ansökan ska du lämna dem inom den utsatta tiden. Om du inte har kompletterat ansökan inom den utsatta tiden kan regionförvaltningsverket låta bli att behandla ansökan.

Då din ansökan innehåller nödvändiga uppgifter ger regionförvaltningsverket den för kännedom till andra myndigheter och parter, det vill säga publicerar en kungörelse. Kungörelsen och handlingarna som kungörs hålls framlagda i databasen över vatten- och miljötillstånd under minst 30 dagar. Information om kungörelsen publiceras också i de kommuner vars områden din ansökan gäller.

Parterna får ett kungörelsebrev. Information om betydande ansökningar meddelas dessutom i tidningar som utkommer i verksamhetens influensområde. 
 
Under kungörelseperioden ber regionförvaltningsverket utlåtanden om ansökningsärendet av behövliga myndigheter och andra instanser. Också andra kan uttrycka sin åsikt. 

 
Regionförvaltningsverket undersöker om tillståndet kan beviljas och ger sedan ett jakande eller avslående beslut. Miljötillståndet beviljas antingen så att det är i kraft tillsvidare eller av särskilda skäl för viss tid.  

Regionförvaltningsverket lämnar beslutet till sökanden, myndigheterna som har fått en begäran om utredning och dem som särskilt har bett om beslutet. 

Parterna får kungörelsen om beslutet per brev.  

Om din verksamhet beviljas tillstånd ska du följa tillståndsvillkoren som är specificerade i beslutet. 

Beslutet kan överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Beslutet vinner laga kraft först efter att besvärstiden har löpt ut och beslutet inte har överklagats. 

Inom besvärstiden kan man söka ändring i miljötillståndsbeslut hos Vasa förvaltningsdomstol. Som bilaga till tillståndsbeslutet finns en besvärsanvisning med anvisningar om hur man anför besvär och information om den begränsade besvärstiden.

 Efter att kungörelseperioden har upphört ger regionförvaltningsverket dig utlåtandena och anmärkningarna som har kommit gällande ditt ansökningsärende. Som sökande kan du ge ditt bemötande om dem inom en viss tid.

Annat att beakta 

Den som har beviljats miljötillstånd kan inleda verksamheten efter att miljötillståndet har vunnit laga kraft. Miljötillståndsbeslutet vinner laga kraft 38 dagar efter att beslutet meddelades om det inte har överklagats hos Vasa förvaltningsdomstol. 

Tillståndssökanden kan emellertid av grundad anledning ansöka om rätt att inleda verksamheten redan innan beslutet vinner laga kraft. Myndigheten som behandlar tillståndet behandlar ansökan i samband med miljötillståndsansökan och meddelar dess villkor i miljötillståndsbeslutet. Myndigheten som behandlar tillstånden kan bestämma att verkställigheten är mer begränsad än tillståndsbeslutet samt besluta om tiden för verkställigheten.  

Om tillståndssökanden får rätt att inleda verksamheten innan beslutet vinner laga kraft kan myndigheten som behandlar tillståndet förelägga sökanden att ställa en säkerhet. Säkerheten ålägger tillståndssökanden att återställa miljön i ursprungligt skick om beslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras. Kravet på att ställa säkerhet gäller inte staten eller dess inrättningar och inte heller kommuner och samkommuner. 
  
Den som redan har beviljats tillstånd kan med separat ansökan inom högst 14 dagar efter besvärstidens utgång ansöka om tillstånd att inleda verksamheten. Myndigheten som behandlar tillståndet hör tillsynsmyndigheterna och dem som har överklagat tillståndsbeslutet om ansökan om att inleda verksamheten.

Tillståndsbeslutet är i regel slutligt. I vissa fall kan man emellertid ändra tillståndet. 

Tillståndshavaren förutsätts göra en ändringsansökan om det har skett väsentliga ändringar i verksamheten. 

Ändring av tillståndet kan sökas både på tillståndshavarens ansökan eller genom att någon annans initiativ. 

Myndigheten som övervakar tillståndet eller den som lider olägenhet kan ta initiativet till ändring av tillståndet om 

 • konsekvenserna av verksamheten väsentligt avviker från den tidigare bedömningen 
 • verksamhetens miljöomständigheter har ändrats på väsentligt sätt 
 • den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats så att utsläppen väsentligt kan minskas utan oskäliga kostnader 
 • ändringen är nödvändig på grund av ändringar i lagstiftningen som begränsar verksamheten. 

I initiativet ska man motivera varför man föreslår ändringar i tillståndet. 

Ändringen av tillstånd kan ofta behandlas smidigare än vanligt. Till god förvaltning hör emellertid att alla parter hörs tillräckligt. 

NTM-centralerna och kommunens miljövårdsmyndigheter övervakar verksamheter som kräver miljötillstånd under hela verksamhetens livscykel.

Vanliga frågor och svar 

Om du inte är säker på om du behöver ett tillstånd eller till vilken myndighet du borde skicka din ansökan så kan du kontakta NTM-centralen eller kommunens miljövårdsmyndighet. De här tillsynsmyndigheterna ger råd i ärendet och vid behov ett utlåtande om tillståndsbehovet. Vi i regionförvaltningsverket kan inte ta ställning till om din verksamhet kräver tillstånd eller inte. 

Både regionförvaltningsverken och kommunerna behandlar miljötillstånd. Den tillståndspliktiga verksamheten och dess storlek avgör vilken myndighet som behandlar tillståndet. Vilken miljövårdsmyndighet som ska behandla ärendet bestäms enligt 34 § i miljöskyddslagen och kapitel 1 i miljöskyddsförordningen.

Länkar till lagar