Detaljhandelstillstånd för alkohol

För att bedriva servering av alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol krävs tillstånd.

Varje näringsidkare behöver ett eget tillstånd. Också varje verksamhetsställe behöver ett eget tillstånd. 

Om tillstånd

Vi beviljar tillstånd till myndiga fysiska personer eller juridiska personer som uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd som föreskrivs i alkohollagen. Sökanden får exempelvis inte vara i konkurs och ska kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser. Till exempel skatteskulder kan göra att tillståndet inte beviljas.

Vid behov ber vi utlåtanden av andra myndigheter, så som polisen och skatteförvaltningen. Vi kan dessutom begära extra utredningar av sökanden själv.

Vi beviljar tillståndet utgående från en helhetsbedömning som förutsätts i 13 § i alkohollagen.

Detaljhandelstillstånd kan beviljas för försäljning av alkoholdrycker med högst 8 vol-% alkohol som tillverkats genom jäsning och alkoholdrycker med högst 5,5 vol-% alkohol som tillverkats på något annat sätt. Tillståndet kan beviljas för 

 • en livsmedelsaffär
 • en butiksbil eller butiksbåt
 • ett serveringsställe
 • ett tillverkningsställe för alkoholdrycker.

Tillstånd kan inte beviljas för tillfällig försäljning eller för utomhusutrymmen.
 
Ansök om tillstånd för detaljhandel i samband med alkoholservering med ansökan om serveringstillstånd. Om du redan har ett serveringstillstånd och vill ansöka om tillstånd för detaljhandel i samband med alkoholserveringen ska du lämna in en ansökan om ändring av serveringstillståndet. 

Du kan också få detaljhandelstillstånd för en plats där man tillverkar gårdsvin med högst 13 % alkohol eller hantverksöl med högst 12 % alkohol.

Livsmedelsaffär

Du kan få detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholdrycker inomhus i en livsmedelsaffär. Din affär ska ha ett mångsidigt sortiment av livsmedel för dagligt behov. Alkoholdrycksförsäljningen av får inte vara klart större än försäljningen av livsmedel. Det viktigaste är att alkoholdrycksförsäljningen är en del men inte huvudsaklig del av dagligvaruhandelns kundservice.

Butiksbil eller butiksbåt

Du kan få detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker till en butiksbil eller butiksbåt som kör en reguljär rutt som är godkänd av regionförvaltningsverket.  Din butiksbil eller butiksbåt ska ha ett mångsidigt sortiment av livsmedel för dagligt behov.

Serveringsställe

Från ett serveringsställe kan du sälja alkoholdrycker som kunder kan ta med sig. Detta kräver ett separat tillstånd. Dryckerna ska vara de samma som man serverar i restaurangen.

Tillverkningsställe för alkoholdrycker

Du kan få detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker i anslutning till platsen där de tillverkas. Som tillståndshavare får du sälja alkoholdrycker som du själv har tillverkat och andra alkoholdrycker i en lokal inomhus som finns i anslutning till tillverkningsstället. Ett detaljhandelstillstånd som beviljas i anslutning till platsen där de tillverkas förutsätter inte ett livsmedelssortiment.

Ansök om detaljhandelstillstånd i alkoholnäringsregistrets e-tjänst valvira.fi/allu. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett FO-nummer. När du uträttar ärenden för ett företags räkning måste du ha namnteckningsrätt i företaget eller fullmakt av den person som har namnteckningsrätt. Fullmakten kan ges i suomi.fi-tjänsten (läs mer: Suomi.fi-identifikation).

När ansökan lämnats in i e-tjänsten Allu styrs ansökan automatiskt till rätt regionförvaltningsverk för behandling.

Du kan också ansöka om tillstånd med en blankett. Länken till blanketten finns i slutet av den här sidan. 

'Skicka den ifyllda blanketten och nödvändiga bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Du kan skicka dem som e-postbilagor eller per post. Skicka ansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område ditt verksamhetsställe ligger.

Kom ihåg att fylla i tillståndsansökan noggrant och lämna in de bilagor som efterfrågas. Detta gör handläggningen av din ansökan smidigare. Om vi har fått alla uppgifter som behövs är den riktgivande handläggningstiden ungefär en månad.

Vi kan be om ytterligare utredningar eller att du ska komplettera din ansökan.

Vid behov begär vi utlåtanden av andra myndigheter för din ansökan, till exempel av polisen eller skatteförvaltningen.

I vissa fall kan vi ge verksamhetsställets näromgivning tillfälle att ta ställning till ansökan som behandlas.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift av alla som har ett detaljhandelstillstånd som är i kraft tills vidare. Avgiften tas ut per verksamhetsställe.

Tillsynsavgifterna för detaljhandeln faktureras en gång per kalenderår senast den 30 april om tillståndet har varit i kraft den 1 april. För det första kalenderåret tar vi inte ut någon avgift.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut.

Handläggningsavgiften faktureras av Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning.

Prislista: handläggnings- och tillsynsavgifter

Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan innan den är slutbehandlad är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars hade tagits ut.

Om du avslutar din alkoholserverings- eller detaljhandelsverksamhet ska du meddela om det till regionförvaltningsverket. Du kan göra anmälan i e-tjänsten genom att söka ändring i tillståndet och lägga till ett slutdatum för tillståndet.

E-tjänst

Alternativt kan du ange slutdatumet i blanketten eller skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till regionförvaltningsverket i ditt verksamhetsområde, där du meddelar att tillståndet ska upphöra. Om du använder blanketten, välj blanketten för ansökan om alkoholserverings- eller detaljhandelstillstånd och anteckna slutdatumet i punkten ”Ärende”.

Blanketter

Registraturtjänster

Egenkontroll

Läs om egenkontrollen och hur du upprättar en plan för egenkontroll här: Plan för egenkontroll av alkoholförsäljning

Gårdsvin och hantverksöl

Ett gårdsvin är en högst 13-procentig alkoholdryck som har framställts genom jäsning av bär, frukter och andra växtdelar men inte druvor eller spannmålsprodukter.

Bland andra följande begränsningar gäller för framställning av gårdsviner: 

 • Gårdsvinet ska framställas i ett tillverkningsställe som är oberoende av andra alkoholdryckstillverkare.
 • Tillverkningsstället ska fungera i samband med utövandet av jordbruk och fysiskt vara separat från andra tillverkningsställen för alkoholdrycker.
 • Man får inte tillverka alkoholdrycker på lisens i tillverkningsstället.
 • Per kalenderår får man tillverka högst 100 000 liter alkoholdrycker.

Hantverksöl är en alkoholdryck som är framställd av spannmålsprodukter med högst 12 % alkohol. Vid tillverkningen får man använda korn av andra växter, socker, humle och andra i jäsningen inbegripna växtdelar och kryddor. 

Bland andra följande begränsningar gäller för tillverkningen av hantverksöl:

 • Hantverksöl ska bryggas i ett bryggeri som är oberoende av andra alkoholdryckstillverkare.
 • Bryggeriet ska fysiskt fungera separat från andra alkoholdryckstillverkare.
 • I bryggeriet får man inte tillverka alkoholdrycker på licens.
 • Man får tillverka högst 500 000 liter alkoholdrycker per kalenderår.

Samma begränsningar gäller för tillverkning av sahti.

Försäljningsarrangemang vid detaljhandel med alkohol

Som tillståndshavare ansvarar du för att det finns tillräcklig personal i varje skift. De får inte vara påverkade av alkohol eller något annat berusningsmedel.

I detaljhandelsstället ska närvara en ansvarig föreståndare som har fyllt 18 år. Som tillståndshavare ska du ordna övervakningen av försäljningen så att den ansvariga föreståndaren effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i den. En 16-årig person får sälja alkoholdrycker bara tillsammans med en myndig ansvarig föreståndare.

Du kan sälja alkoholdrycker med över 2,8 % alkohol i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

 • Om din butik stänger och inga nya kunder tas in efter klockan 21.00 så bryter du inte mot försäljningstidsbestämmelsen även om kunderna i butiken slutför sina alkoholinköp efter stängningstiden.
 • Om din butik håller öppet senare än klockan nio på kvällen så är utgångspunkten den att du inte får sälja alkoholdrycker efter klockan 21.00.
  • Om du har säkerställt att kunden tog alkoholdryckerna i sin besittning före försäljningstidens slut så kan du sälja dem till kunden. Om kunder ställde sig i kassakön samtidigt före klockan 21 får man sälja dem alkoholdryckerna oberoende av hur länge servicen av kunderna längre fram i kön tar.
 • Det är enklare att följa bestämmelsen om du stänger alkoholdrycksavdelningarna och kylskåpen. Informera dina kunder klart och tydligt om försäljningstiderna för alkohol.

Man får inte sälja drycker som innehåller över 1,2 % alkohol till personer under 18 år. Man får inte sälja drycker som innehåller över 22 % alkohol till personer under 20 år.

Man får inte sälja alkoholdrycker till personer som är uppenbart berusade.

Om det är skäl att misstänka att någon köper alkoholdrycker för att förmedla dem vidare till en uppenbart berusad person eller till någon som är under 18 år så får man inte sälja dem till personen.

Det är förbjudet att dricka alkohol i detaljhandelsstället. Det är tillståndshavarens och personalens skyldighet att övervaka att alkoholdryckerna inte dricks i detaljhandelsställets utrymmen inomhus eller utomhus eller i deras närhet. Tillståndshavaren bör vid behov märka ut området där man inte får dricka alkoholdrycker. Dylika områden är exempelvis borden som finns inne i lokalen eller utomhus.

Du får sälja alkoholdrycker bara i färdigt ifyllda och slutna förpackningar.

I ditt detaljhandelsställe får du sälja bara sådana alkoholdrycker som du har beviljats tillstånd att sälja. Därtill måste du köpa in dem från en alkoholdryckstillverkare eller partihandlare med din butiks tillståndsnummer.

Om du har flera detaljhandelsställen ska du köpa in alkoholdryckerna till varje ställe med deras respektive tillståndsnummer.

Du kan också importera alkoholdrycker som du säljer i ditt eget detaljhandelsställe. Innan du börjar importera ska du göra en anmälan till Valvira om att du importerar alkoholdrycker.

Du kan inte ge mängdrabatter på alkoholdrycker. Det är inte tillåtet att erbjuda två eller flera alkoholförpackningar till nedsatt pris. Det får inte vara dyrare att köpa en alkoholdryck än vad den kostar som en flerförpackning av samma storlek.

Du får utannonsera priserbjudanden på alkoholdrycker endast inne på detaljförsäljningsstället, om erbjudandet gäller kortare tid än två månader. Kortvariga priserbjudanden får inte heller utannonseras i exempelvis tidningar eller webbpublikationer. 

Marknadsföring av alkohol

Som detaljhandelstillståndshavare kan du ta emot beställningar och betalningar i din nätbutik också för alkoholdrycker. Du får överlåta alkoholdryckerna som kunden har beställt bara inomhus i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

Innan du inleder beställnings- och avhämtningsverksamheten bör du göra en anmälan om det till oss på regionförvaltningsverket.

Det kan du inte. Som tillståndshavare kan du inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna måste lämnas över till kunden i försäljningsstället.

Du kan använda en självbetjäningskassa för detaljhandeln med alkoholdrycker. Användningen av en sådan förutsätter att du kontrollerar åldern för personer som ser unga ut. Du ska dessutom säkerställa att kunden inte är uppenbart berusad eller köper drycker för att förmedla dem till minderåriga eller berusade.

Anmäl ändringen i verksamheten till regionförvaltningsverket innan du tar i bruk självbetjäningskassorna. I regionförvaltningsverket godkänner vi försäljningsarrangemang med självbetjäningskassor från fall till fall och beslutar om tillståndsvillkoren för dem.

Du behöver tillstånd för att sälja sådana fasta alkoholpreparat som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol som är avsedda att förtäras som sådana eller som kan göras drickbara genom att beståndsdelar avskiljs från eller vätska tillförs till dem. Vid försäljningen av sådana produkter ska man dessutom i övrigt följa samma bestämmelser som vid försäljningen av alkoholdrycker.

Du kan få detaljhandelstiMed detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker kan du sälja alkoholpreparat med högst 8 vol-% alkohol som tillverkats genom jäsning och alkoholpreparat med högst 5,5 vol-% alkohol som tillverkats på något annat sätt. Sådana här alkoholpreparat är till exempel chokladkonfekt eller glass. lstånd för alkoholdrycker i anslutning till platsen där de tillverkas.  Du kan läsa mer om alkoholpreparaten på Valviras webbsidor.

Läs mer on alkoholpreparat på Valviras webbsidor

På regionförvaltningsverket övervakar vi detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med hjälp av ett riksomfattande tillsynsprogram.

Läs mer om tillsynen på vår webbsidan

Anmälan och rapporten

Som tillståndshavare ska du underrätta regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet. 

Om verksamheten ändras väsentligt ska du underrätta regionförvaltningsverket innan ändringarna genomförs. Exempel på förändringar av det här slaget är om du tar i bruk en självbetjäningskassa eller näthandel. 

Du ska också göra en anmälan om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare eller om ditt FO-nummer ändras. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet ansöka om nytt detaljhandelstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats. 

Om det sker förändringar i ägarförhållandena i det företag som är tillståndshavare eller om det bestämmande inflytandet i företagets förvaltning ändras får vi automatiskt information om det av Patent- och registerstyrelsen. 

En gång per år ska du rapportera till oss hur stort värdet på din försäljning av livsmedel och alkoholdrycker har varit. Denna rapport måste du lämna in separat för varje tillstånd.

Varje tillståndshavare ska meddela uppgifterna till regionförvaltningsverket före utgången av januari månad. 

Om du inte har haft någon försäljning under rapportperioden är du trots allt tvungen att lämna in rapporten inom den utsatta tiden.

Lämna in rapporten elektroniskt (på Finska)

Länkar till lagar