Detaljhandelstillstånd för alkohol

Detaljhandel med alkoholdrycker med mer än 2,8 % alkohol kräver tillstånd.

Sök tillstånd hos det regionförvaltningsverk inom vars område serveringsstället ligger. Du hittar blanketterna nere på den här sidan. E-tjänsten för alkoholärenden tas i bruk år 2021.

Om tillstånd

Vi beviljar tillstånd till myndiga fysiska personer eller juridiska personer som uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd som föreskrivs i alkohollagen. Sökanden får exempelvis inte vara i konkurs och ska kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser. Till exempel skatteskulder kan göra att tillståndet inte beviljas.

Vid behov ber vi utlåtanden av andra myndigheter, så som polisen och skatteförvaltningen. Vi kan dessutom begära extra utredningar av sökanden själv.

Vi beviljar tillståndet utgående från en helhetsbedömning som förutsätts i 13 § i alkohollagen.

Vi kan inte bevilja serveringstillstånd för aktiebolag, andelslag eller föreningar som är under bildning innan de är registrerade.

Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan ansöka om tillstånd efter att bolagets grundanmälan har lämnats till registermyndigheten.

Detaljhandel med alkoholdrycker är bara tillåten inomhus. 
Du kan få detaljhandelstillstånd för alkoholhaltiga drycker med högst 5,5 % alkohol för:

 • en livsmedelsaffär
 • en butiksbil eller butiksbåt
 • ett serveringsställe
 • ett tillverkningsställe för alkoholdrycker.

Du kan också få detaljhandelstillstånd för en plats där man tillverkar gårdsvin med högst 13 % alkohol eller hantverksöl med högst 12 % alkohol.

Livsmedelsaffär

Du kan få detaljhandelstillstånd för försäljning av alkoholdrycker med högst 5,5 % alkohol inomhus i en livsmedelsaffär. Din affär ska ha ett mångsidigt sortiment av livsmedel för dagligt behov. Alkoholdrycksförsäljningen av får inte vara klart större än försäljningen av livsmedel. Det viktigaste är att alkoholdrycksförsäljningen är en del men inte huvudsaklig del av dagligvaruhandelns kundservice.

Butiksbil eller butiksbåt

Du kan få detaljhandelstillstånd för alkoholhaltiga drycker med högst 5,5 % alkohol till en butiksbil eller butiksbåt som kör en reguljär rutt som är godkänd av regionförvaltningsverket. Din butiksbil eller butiksbåt ska ha ett mångsidigt sortiment av livsmedel för dagligt behov.

Serveringsställe

Från ett serveringsställe kan du sälja högst 5,5-procentiga alkoholdrycker som kunder kan ta med sig. Detta kräver ett separat tillstånd. Dryckerna ska vara de samma som man serverar i restaurangen.

Tillverkningsställe för alkoholdrycker

Du kan få detaljhandelstillstånd för högst 5,5-procentiga alkoholdrycker i anslutning till platsen där de tillverkas. Som tillståndshavare får du sälja alkoholdrycker som du själv har tillverkat och andra alkoholdrycker i en lokal inomhus som finns i anslutning till tillverkningsstället. Ett detaljhandelstillstånd som beviljas i anslutning till platsen där de tillverkas förutsätter inte ett livsmedelssortiment.

Kom ihåg att fylla i tillståndsansökan noggrant och lämna in de bilagor som efterfrågas. Detta gör handläggningen av din ansökan smidigare. Om vi har fått alla uppgifter som behövs är den riktgivande handläggningstiden ungefär en månad.

Vi kan be om ytterligare utredningar eller att du ska komplettera din ansökan.

Vid behov begär vi utlåtanden av andra myndigheter för din ansökan, till exempel av polisen eller skatteförvaltningen.

I vissa fall kan vi ge verksamhetsställets näromgivning tillfälle att ta ställning till ansökan som behandlas.

Ett gårdsvin är en högst 13-procentig alkoholdryck som har framställts genom jäsning av bär, frukter och andra växtdelar men inte druvor eller spannmålsprodukter.

Bland andra följande begränsningar gäller för framställning av gårdsviner: 

 • Gårdsvinet ska framställas i ett tillverkningsställe som är oberoende av andra alkoholdryckstillverkare.
 • Tillverkningsstället ska fungera i samband med utövandet av jordbruk och fysiskt vara separat från andra tillverkningsställen för alkoholdrycker.
 • Man får inte tillverka alkoholdrycker på lisens i tillverkningsstället.
 • Per kalenderår får man tillverka högst 100 000 liter alkoholdrycker.

Hantverksöl är en alkoholdryck som är framställd av spannmålsprodukter med högst 12 % alkohol. Vid tillverkningen får man använda korn av andra växter, socker, humle och andra i jäsningen inbegripna växtdelar och kryddor. 

Bland andra följande begränsningar gäller för tillverkningen av hantverksöl:

 • Hantverksöl ska bryggas i ett bryggeri som är oberoende av andra alkoholdryckstillverkare.
 • Bryggeriet ska fysiskt fungera separat från andra alkoholdryckstillverkare.
 • I bryggeriet får man inte tillverka alkoholdrycker på licens.
 • Man får tillverka högst 500 000 liter alkoholdrycker per kalenderår.

Samma begränsningar gäller för tillverkning av sahti.

Handläggningsavgifterna för tillstånden till 30.6.2023:

 • detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 780 euro
 • detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 390 euro, om 
  a) tillståndssökanden redan har ett tidigare beviljat och i kraft varande detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker eller serveringstillstånd
  b) tillståndssökanden samtidigt söker både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
  c) tillståndssökanden samtidigt söker flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker (i så fall tas full avgift ut för ett detaljhandelstillstånd och nedsatt avgift för de övriga detaljhandelstillstånden)
 • annat tillstånd för detaljhandel 390 euro
 • beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd 280 euro
 • godkännande av platsen för alkoholbolagets butik 780 euro
 • godkännande av utlämningsställe 780 euro
 • godkännande av rutten för alkoholbolagets alkoholförsäljningsbil eller -båt 780 euro

Om en ansökan eller anmälan som gjorts och som lämnats till regionförvaltningsverket återkallas innan ärendet har slutbehandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Handläggningsavgifterna är fasta och bindande. De får sökas ut utan separat dom eller beslut.

Vi tar ut en årlig tillsynsavgift för varje detaljhandel som säljer alkoholdrycker.

Våra tillsynsavgifter är:

 • årsavgiften för tillsynen av varje försäljningsställe är 200 euro
 • den årliga tillsynsavgiften som tas ut av alkoholbolaget är 380 euro för varje affär.

Vi fakturerar tillsynsavgifterna för detaljhandeln varje kalenderår senast 30 april om tillståndet har varit i kraft sedan 1 april. Vi tar inte ut någon avgift för det första kalenderåret.

Om du har ett detaljhandelstillstånd så måste du göra upp en plan för egenkontroll. Den är ett för verksamhetsstället specifikt tillstånd med vilket vi säkerställer att man följer lagen inom näringsverksamheten. 

I planen för egenkontroll beskriver du

 • vilka slags olägenheter alkoholen kan orsaka i ditt verksamhetsställe
 • hurdana rutiner ditt verksamhetsställe har
 • hur du åtgärdar sådana brister som har upptäckts i riskkontrollen.

Mer information om egenkontrollen och om att göra upp planen för egenkontroll

Andra frågor

Som tillståndshavare ansvarar du för att det finns tillräcklig personal i varje skift. De får inte vara påverkade av alkohol eller något annat berusningsmedel.

I detaljhandelsstället ska närvara en ansvarig föreståndare som har fyllt 18 år. Som tillståndshavare ska du ordna övervakningen av försäljningen så att den ansvariga föreståndaren effektivt kan övervaka försäljningen och vid behov ingripa i den. En 16-årig person får sälja alkoholdrycker bara tillsammans med en myndig ansvarig föreståndare.

Du kan sälja alkoholdrycker med över 2,8 % alkohol i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

 • Om din butik stänger och inga nya kunder tas in efter klockan 21.00 så bryter du inte mot försäljningstidsbestämmelsen även om kunderna i butiken slutför sina alkoholinköp efter stängningstiden.
 • Om din butik håller öppet senare än klockan nio på kvällen så är utgångspunkten den att du inte får sälja alkoholdrycker efter klockan 21.00.
  • Om du har säkerställt att kunden tog alkoholdryckerna i sin besittning före försäljningstidens slut så kan du sälja dem till kunden. Om kunder ställde sig i kassakön samtidigt före klockan 21 får man sälja dem alkoholdryckerna oberoende av hur länge servicen av kunderna längre fram i kön tar.
 • Det är enklare att följa bestämmelsen om du stänger alkoholdrycksavdelningarna och kylskåpen. Informera dina kunder klart och tydligt om försäljningstiderna för alkohol.

Man får inte sälja drycker som innehåller över 1,2 % alkohol till personer under 18 år. Man får inte sälja drycker som innehåller över 22 % alkohol till personer under 20 år.

Man får inte sälja alkoholdrycker till personer som är uppenbart berusade.

Om det är skäl att misstänka att någon köper alkoholdrycker för att förmedla dem vidare till en uppenbart berusad person eller till någon som är under 18 år så får man inte sälja dem till personen.

Det är förbjudet att dricka alkohol i detaljhandelsstället. Det är tillståndshavarens och personalens skyldighet att övervaka att alkoholdryckerna inte dricks i detaljhandelsställets utrymmen inomhus eller utomhus eller i deras närhet. Tillståndshavaren bör vid behov märka ut området där man inte får dricka alkoholdrycker. Dylika områden är exempelvis borden som finns inne i lokalen eller utomhus.

Du får sälja alkoholdrycker bara i färdigt ifyllda och slutna förpackningar.

I ditt detaljhandelsställe får du sälja bara sådana alkoholdrycker som du har beviljats tillstånd att sälja. Därtill måste du köpa in dem från en alkoholdryckstillverkare eller partihandlare med din butiks tillståndsnummer.

Om du har flera detaljhandelsställen ska du köpa in alkoholdryckerna till varje ställe med deras respektive tillståndsnummer.

Du kan också importera alkoholdrycker som du säljer i ditt eget detaljhandelsställe. Innan du börjar importera ska du göra en anmälan till Valvira om att du importerar alkoholdrycker.

Du kan inte ge mängdrabatter på alkoholdrycker. Det är inte tillåtet att erbjuda två eller flera alkoholförpackningar till nedsatt pris. Det får inte vara dyrare att köpa en alkoholdryck än vad den kostar som en flerförpackning av samma storlek.

Du får utannonsera priserbjudanden på alkoholdrycker endast inne på detaljförsäljningsstället, om erbjudandet gäller kortare tid än två månader. Kortvariga priserbjudanden får inte heller utannonseras i exempelvis tidningar eller webbpublikationer. 

Marknadsföring av alkohol

Som detaljhandelstillståndshavare kan du ta emot beställningar och betalningar i din nätbutik också för alkoholdrycker. Du får överlåta alkoholdryckerna som kunden har beställt bara inomhus i ditt detaljhandelsställe klockan 9.00–21.00. 

Innan du inleder beställnings- och avhämtningsverksamheten bör du göra en anmälan om det till oss på regionförvaltningsverket.

Det kan du inte. Som tillståndshavare kan du inte leverera alkoholdrycker hem till kunden och inte heller låta dem transporteras av ett bud, exempelvis en taxi. Alkoholdryckerna måste lämnas över till kunden i försäljningsstället.

Som tillståndshavare ska du anmäla till oss på regionförvaltningsverket om din verksamhet förändras.

Om det sker väsentliga ändringar i tillståndshavarföretagets ägarförhållanden eller det bestämmande inflytandet i förvaltningen ändras ska ändringarna anmälas till oss inom två veckor.

Du ska göra en anmälan också om du överlåter din affärsverksamhet till ett annat företag eller en enskild näringsidkare eller om ditt FO-nummer ändras. I sådana fall ska den som fortsätter med din affärsverksamhet söka nytt detaljhandelstillstånd. Den nya företagaren får inte sälja alkoholdrycker innan det nya tillståndet har beviljats.

Om du lägger ner detaljhandeln med alkoholdrycker eller hela affärsverksamheten ska du anmäla det till oss inom två veckor.

Du kan använda en självbetjäningskassa för detaljhandeln med alkoholdrycker. Användningen av en sådan förutsätter att du kontrollerar åldern för personer som ser unga ut. Du ska dessutom säkerställa att kunden inte är uppenbart berusad eller köper drycker för att förmedla dem till minderåriga eller berusade.

Anmäl ändringen i verksamheten till regionförvaltningsverket innan du tar i bruk självbetjäningskassorna. I regionförvaltningsverket godkänner vi försäljningsarrangemang med självbetjäningskassor från fall till fall och beslutar om tillståndsvillkoren för dem.

Du behöver tillstånd för att sälja sådana fasta alkoholpreparat som innehåller mer än 2,8 viktprocent alkohol som är avsedda att förtäras som sådana eller som kan göras drickbara genom att beståndsdelar avskiljs från eller vätska tillförs till dem. Vid försäljningen av sådana produkter ska man dessutom i övrigt följa samma bestämmelser som vid försäljningen av alkoholdrycker.

Du kan med detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker sälja alkoholpreparat med högst 5,5 viktprocent alkohol, som till exempel chokladkonfekt eller glass. Du kan läsa mer om alkoholpreparaten på Valviras webbsidor.

Läs mer on alkoholpreparat på Valviras webbsidor

Då du har ett detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker är du skyldig att med bestämda tider lämna oss de anmälningar och uppgifter som

 • gäller din försäljning och annan verksamhet
 • behövs för tillsynen och riskutvärderingen av din verksamhet.

En gång per år ska du anmäla till oss hur stort värdet på din försäljning av livsmedel och alkoholdrycker är. Denna anmälan måste du göra per tillstånd. Varje tillståndshavare ska lämna uppgifterna till oss på regionförvaltningsverket före utgången av januari månad.

Vi sparar uppgifterna i anmälan i alkoholnäringsregistret. Du kan fylla i och returnera anmälningsblanketten elektroniskt. Du hittar en länk till blanketten nederst på den här sidan.

Det är viktigt för hela branschen att vi får uppgifterna. Med dem kan vi följa med branschutvecklingen samt förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Alko har ensamrätt till detaljhandel med alkoholhaltiga drycker som innehåller över 5,5 % alkohol. Gårdsviner och hantverksöl får utöver av Alko säljas av dem som har beviljats tillstånd att tillverka och sälja dem i anslutning till tillverkningsstället.

Vi godkänner Alkos detaljhandelsställen på ansökan. Om dess läge orsakar oskälig olägenhet för boendemiljön så godkänns den inte.

Alkoholdrycker som har köpts från Alko kan också avhämtas från någon annan plats än Alkos butiker. Ett dylikt verksamhetsställe ska ha ingått ett utlämningsplatsavtal med Alko. Till en utlämningsplats kan det bara levereras alkoholdrycker som köparna har beställt dit. De levererade alkoholdryckerna får bara utlämnas till köparen eller till av köparen befullmäktigad person. 

Alko får sälja alkoholdrycker i en butiksbil eller butiksbåt vars rutt regionförvaltningsverket har godkänt.

Alko får ordna auktioner där man säljer alkoholdrycker.

Alko kan också fungera som partihandlare för alkoholdrycker. Alko får skicka alkoholdrycker till tillståndshavare och andra näringsidkare som har köpt dem.

På regionförvaltningsverket övervakar vi detaljhandeln med alkoholdrycker. Valvira styr vårt tillstånds- och tillsynsarbete. Vårt mål är att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Tillsynsverksamheten utvecklas med hjälp av ett riksomfattande tillsynsprogram.

Läs mer om tillsynen på vår webbsidan

Länkar till lagar