Egenkontroll inom socialvården

Varje producent av socialservice ansvarar i första hand själv för kvaliteten av sin verksamhet. En serviceproducent ska genom egenkontroll sköta om att tjänsterna är högklassiga och tillräckliga. Serviceproducenten ska bedriva egenkontroll, dvs. planera och granska sin verksamhet regelbundet bland annat med hjälp av respons som samlas in från klienterna och personalen.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården som trädde i kraft i början av 2024 förpliktar offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att utarbeta och publicera tjänsteenhetsspecifika planer för egenkontroll.

Tjänsteproducenten ska upprätta en elektronisk plan för egenkontroll för varje tjänsteenhet.  Planen för egenkontroll omfattar alla tjänster eller delar av tjänster som tjänsteproducenten producerar själv i tjänsteenheten samt tjänster eller delar av tjänster som produceras som köptjänster och genom underentreprenad.

I planen för egenkontroll beskriver tjänsteproducenten de centrala risker som förknippas med produktionen av de tjänster som ingår i tjänsteenheten samt hur tjänsteproducenten och personalen övervakar tjänsternas kvalitet, ändamålsenlighet och säkerhet samt tillräckligheten för den personal som deltar i klient- och patientarbetet.

Mer information om planen för egenkontroll finns på Valviras webbplats.

 Egenkontroll är planmässig kvalitetsledning som serviceproducenten genomför själv. Serviceproducentens eget ansvar för verksamhetens ändamålsenlighet, de producerade tjänsternas kvalitet och klient- och patientsäkerheten betonas särskilt inom social- och hälsovården. Det finns föreskrifter om egenkontrollen i flera lagar. 

En serviceproducent ska göra upp en plan hur man i verksamheten främjar 

 • klienternas säkerhet 
 • tjänsternas kvalitet 
 • ett gott bemötande av klienterna 
 • klienternas självbestämmanderätt. 

En serviceproducent ska säkerställa att verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som ställs i lagstiftningen och tillståndsvillkoren samt de kvalitetskrav som serviceproducenten själv ställer på sin egen verksamhet. 

Egenkontrollen ska vara en del av det dagliga arbetet som hela personalen deltar i. 

Även i social- och hälsovården förekommer det risker inom produktionen av tjänsterna. Målet med egenkontrollen är att identifiera risker för klientsäkerheten i verksamheten och att använda trygga arbetsmetoder.

En vårdenhet, till exempel ett vårdhem, ska ha en skriftlig plan som gör det möjligt att identifiera missförhållanden och situationer som medför risk i klientens tjänster. Det är lättare att förebygga och avlägsna risker när de identifierats. Syftet är att förhindra att risker förverkligas och att snabbt och systematiskt åtgärda observerade kritiska arbetsmoment eller faktorer som kräver utveckling.

Med plan för egenkontroll avses en beskrivning av verksamhetsenhetens processer, rutiner och dokumentering för att säkerställa och förbättra servicekvaliteten och klientsäkerheten.

En plan för egenkontroll ska innehålla följande information:

 • hur enheten säkerställer att servicen genomförs med hög kvalitet och klientsäkerhet
 • hur enheten handlar när en tjänst inte genomförs i enlighet med de mål som ställts upp för den
 • hur enheten handlar när det finns risk för att klientsäkerheten blir äventyrad
 • enhetens verksamhetsidé, värderingar och verksamhetsprinciper
 • hur klientens ställning och rättigheter tryggas
 • hur klientens goda näringstillstånd, välbefinnande och rehabilitering ges stöd
 • hur enheten ordnar högklassig hälso- och sjukvård för klienten.

Mer information om planen för egenkontroll finns på Valviras webbplats.

 • En plan för egenkontroll ska göras upp skriftligen.
 • En ny serviceproducent ska utarbeta en plan för egenkontroll inom sex månader från det att den nya enheten har inlett sin verksamhet.
 • Planen för egenkontroll ska utarbetas i samarbete mellan verksamhetsenhetens ledning och personalen. 
 • Genomförandet av planen ska följas upp och tjänsterna utvecklas utifrån respons som regelbundet samlas in klienterna, deras närstående och verksamhetsenhetens personal.
 • Tjänsteproducenten ska publicera planen för egenkontroll i det allmänna datanätet eller på något annat sätt som främjar planens offentlighet. Planen ska även hållas offentligt framlagd i tjänsteenheten. Planen för egenkontroll ska hållas offentligt framlagd i enheten på så sätt att klienterna, deras anhöriga och de som är intresserade av egenkontrollen i enheten kan ta del av den utan att de behöver separat be om att få den.

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av