Livsmedel

Vad är livsmedelstillsyn?

Livsmedel som tillverkas, serveras och säljs kontrolleras för att deras mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska säkerhet ska kunna säkerställas. Med hjälp av övervakningen kontrolleras dessutom att uppgifterna om livsmedlens kvalitet och sammansättning är korrekta. Livsmedelstillsynen gäller bland annat tillverknings-, serverings- och försäljningsställen för livsmedel, såsom butiker, restauranger, snabbmatsrestauranger, bagerier och livsmedelsfabriker.

För livsmedlens säkerhet och för att uppgifterna om livsmedlens kvalitet och sammansättning är korrekta ansvarar i första hand den aktör som bedriver verksamheten, dvs. t.ex. chefen för en livsmedelsfabrik, en restaurangföretagare eller en köpman. Detta kallas egenkontroll. Livsmedelstillsynen har till uppgift att säkerställa att företagens egenkontroll fungerar och att den är tillräcklig med tanke på verksamhetens art och omfattning.

Vem kontrollerar livsmedel?

Livsmedel övervakas lokalt i kommunerna av de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna, dvs. oftast av hälsoinspektörer och veterinärer. De ger också vid behov företagare råd och handledning.

Inspektionerna inom livsmedelstillsynen utförs och resultaten av inspektionerna offentliggörs i enlighet med Livsmedelsverkets Oiva-system.

Regionförvaltningsverket övervakar i respektive region kommunernas livsmedelstillsyn och hur livsmedelsbestämmelserna följs. Dessutom utvärderar vi kommunernas planer för livsmedelstillsyn och hur kommunerna verkställer planerna. Vi är också experter på regional livsmedelstillsyn i olika samarbetsgrupper och ger utlåtanden med utgångspunkt i den regionala livsmedelstillsynen. Hos oss sköts livsmedelstillsynens uppgifter av överinspektörerna för miljö- och hälsoskyddet.

Hur styr vi livsmedelstillsynen?

Du är eventuellt intresserad av