Förordnande av verksamhetsgranskare på anmälan

Information om ansökan

En verksamhetsgranskare granskar huruvida sammanslutningens förvaltning ordnats och dess bokföring och bokslut generellt upprättats på ett godtagbart sätt, om förmånerna till ledningen och transaktioner med närstående parter genomförts korrekt och huruvida medlemmarna behandlas jämlikt. 

Tidigare fick en person som inte är professionell revisor fungera som revisor. I dag är beteckningen revisor endast reserverad för professionella revisorer. I stället används beteckningen verksamhetsgranskare.

Även en revisor kan verka som verksamhetsgranskare. Sammanslutningar som kan utse en verksamhetsgranskare kan dock fritt besluta vem de anser att har tillräckligt kunnande för att verka som verksamhetsgranskare. 

När en sammanslutning utifrån lag, bolagsordningen eller stadgarna inte behöver ha en verksamhetsgranskare och en verksamhetsgranskare inte har utsetts, kan en aktieägare eller medlem ändå har rätt att kräva att en verksamhetsgranskare utses. Ansökan om förordnande av en verksamhetsgranskare skickas till regionförvaltningsverket. 

Ett bostadsaktiebolag ska ha en verksamhetsgranskare som bolagsstämman har utsett, om bolaget inte har en revisor och annat inte har föreskrivs i bolagsordningen. 

En bostadsrättsförening eller ett andelslag ska ha en verksamhetsgranskare som har utsetts av mötet eller stämman, om bostadsrättsföreningen eller andelslaget inte har en revisor och annat inte föreskrivs i stadgarna.

En förening ska ha en verksamhetsgranskare om föreningen inte har en revisor.

Om en verksamhetsgranskare inte har utsetts i ett bostadsaktiebolag, en boenderättsförening, ett andelslag eller en förening i enlighet med lag, bolagsordningen eller stadgarna, förordnar vi en verksamhetsgranskare på anmälan. 

En verksamhetsgranskare ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som arten och omfattningen av bolagets verksamhet förutsätter.

Utgångspunkten är att sammanslutningen själv bestämmer vad den förutsätter av verksamhetsgranskaren.

Det är vanligt att de som lämnar anmälan föreslår en revisor eller en annan person som har kunnande inom ekonomiförvaltning som verksamhetsgranskare. 

Du kan alltid göra anmälan för förordnande av verksamhetsgranskare när en verksamhetsgranskare inte har utsetts i enlighet med lag, bolagsordningen eller stadgarna. 

Du kan således också göra en anmälan när en verksamhetsgranskare utsetts, men den utsedda verksamhetsgranskaren inte uppfyller de absoluta krav som föreskrivs i lag. 

Skicka en fritt formulerad skriftlig anmälan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för sammanslutningens hemort. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Följande uppgifter ska framgå av anmälan:

  • uppgift om vilken sammanslutning och för vilken räkenskapsperiod verksamhetsgranskare ska förordnas
  • på vilken grund en verksamhetsgranskare borde förordnas. I allmänhet räcker det med en kort redogörelse för sammanslutningens situation som motivering.
  • sammanslutningens namn i dess officiella form och helst också dess FO-nummer eller annat registreringsnummer. 
  • kontaktinformation för den som lämnar anmälan, så att vi kan vid behov be om att få tilläggsupplysningar i ärendet. 
  • ett eventuellt förslag på verksamhetsgranskare samt ett skriftligt samtycke från den föreslagna verksamhetsgranskaren.

Sammanslutningens registerutdrag kan också bifogas som bilaga.

Anmälan handläggs avgiftsfritt.

Först utreder vi grunderna till anmälan. Om vi konstaterar att sammanslutningen inte behöver en verksamhetsgranskare, upphör handläggningen av anmälan. 

Om det utifrån anmälan förblir oklart på vilken grund sammanslutningen borde ha en verksamhetsgranskare eller på vilken grund den som lämnar anmälan anser att sammanslutningen inte har en verksamhetsgranskare, ber vi att den som gjort anmälan lämnar tilläggsupplysningar i ärendet.

När vi fått tillräckliga upplysningar om anmälningens grunder hör vi sammanslutningens styrelse om anmälan.  

Efter de nödvändiga utredningarna förordnar vi sammanslutningen en verksamhetsgranskare, eller så upphör handläggningen av anmälan.

Verksamhetsgranskarens arvode betalas av den sammanslutning som verksamhetsgranskaren förordnas.

Du kan fråga efter en uppskattning av arvodet av den verksamhetsgranskare som föreslås i anmälan.

Förordnandet gäller tills en verksamhetsgranskare eller suppleant för verksamhetsgranskaren i föreskriven ordning har valts för sammanslutningen i stället för den verksamhetsgranskare eller suppleant som regionförvaltningsverket har förordnat.

Regionförvaltningsverket kan inte meddela ett förordnande efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om det har vunnit laga kraft.

Om en verksamhetsgranskare har utsetts till sammanslutningen upphör handläggningen av anmälan.

Vanliga frågor

Nej. Regionförvaltningsverket endast förordnar en verksamhetsgranskare. Om den som lämnat anmälan inte har ett eget förslag till verksamhetsgranskare kan det i praktiken vara omöjligt för oss att hitta någon annan än en revisor som verksamhetsgranskare. 

Bolaget kan utse en verksamhetsgranskare i stället för en revisor som bestäms i bolagsordningen om:

  • bostadsaktiebolagets bolagsordning upprättats före 1.7.2010, 
  • bolagsordningen inte har ändrats till någon del sedan 1.7.2010 och 
  • det inte finns minst 30 lägenheter som innehas av aktieägare i bolaget. 

Om bostadsaktiebolagets bolagsordning upprättats före 1.7.2010 och bolagsordningen inte har ändrats till någon del sedan 1.7.2010, betyder en bestämmelse om att avstå från revision som upptagits i bolagsordningen före 1.7.2010 att bolaget också avstår från verksamhetsgranskning.

Om bolagsordningen till någon del ändrats efter 1.7.2010, betyder en bestämmelse om avstående från revision endast att bolaget avstår från revision, inte att det avstår från verksamhetsgranskning. 

När bolagsordningen har ändrats (t.ex. bolagets namn), tillämpas undantagsbestämmelsen inte längre. Det innebär att en bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget ska ha en revisor betyder att bolaget ska välja en professionell revisor. 

Undantagsbestämmelserna gäller endast en situation där bolagsordningen har upprättats före 1.7.2010 och den inte har ändrats till någon del sedan dess. 

Patent- och registerstyrelsen kan förordna sammanslutningen en revisor.  

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av