Tillsyn över lagen om penningtvätt 

På regionförvaltningsverket övervakar vi hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och tillsynen

Med penningtvätt avses transaktioner som görs för att maskera eller dölja ursprunget till egendom som är förvärvad genom brott för att den ska se ut att vara förvärvad på laglig väg. Egendom som är förvärvad genom brott kan härröra från vilket slag av brott som helst, föremålet för penningtvätt kan vara till exempel ett stulet fordon eller vinning av skattebedrägeri.  

Penningtvättarens mål är att sätta tillgångarna som härrör från brottet tillbaka i det ekonomiska kretsloppet. Företag och enskilda näringsidkare utnyttjas därför ofta för penningtvätt. Näringsidkarnas roll är avgörande för att det ska vara möjligt att upptäcka och bekämpa penningtvätt. 

Skyldigheterna i penningtvättslagen gäller näringsidkarna inom vissa sektorer. I lagen kallas de för rapporteringsskyldiga.

Vårt mål är att genom anvisningar och tillsyn säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen.  

Rapporteringsskyldiga ska exempelvis 

 • utarbeta en riskbedömning om sin verksamhet 
 • identifiera sina kunder 
 • följa med sina kunders verksamhet 
 • anmäla suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen 
 • se till att man i den dagliga verksamheten är medveten om skyldigheterna i penningtvättslagen och vet hur man fullgör dem. 

Som stöd för tillsynen ger vi information och publicerar anvisningar för sektorerna som är rapporteringsskyldiga. Dessutom råder vi i frågor om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under menyn anvisningar hittar du en allmän anvisning om bekämpning av penningtvätt och anvisningar för respektive sektor. 

Våra tillsynsverktyg är inspektioner i rapporteringsskyldigas affärslokaler och inspektioner av handlingar. Utöver rätten att inspektera affärslokaler har regionförvaltningsverket dessutom omfattande rätt att få information om verksamheten hos en rapporteringsskyldig. Vi kan fatta beslut om sanktioner om skyldigheterna i lagen har försummats. Vi utövar proaktiv tillsyn över vissa sektorer: vi bedömer tillförlitligheten hos bolagets ansvarspersoner i samband med att bolaget tas upp i registret för övervakning av penningtvätt. 

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål. De som är rapporteringsskyldiga innehar en nyckelposition när det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om suspekta transaktioner.

De verksamhetsområden som vi övervakar är:

 • de som tillhandahåller juridiska tjänster (exkl. advokater)
 • de som tillhandahållare finansiella tjänster (exkl. de som Finansinspektionen övervakar)
 • valutaväxlare
 • de som tillhandahåller sidotjänster till investeringstjänster
 • pantlåneinrättningar
 • fastighets- och hyresförmedlingar
 • indrivningsbyråer
 • de som tillhandahåller företagstjänster
 • skatterådgivare
 • bokförare
 • varuhandlare
 • aktörer som säljer konst.

De som tillhandahåller juridiska tjänster (exkl. advokater) omfattas av tillsynen till den del de handlar på kundens vägnar eller i transaktioner för kundens räkning som har samband med ekonomisk verksamhet eller fast egendom. Tillsynen omfattar också sådana tillhandahållare av juridiska tjänster som på kundens vägnar deltar i att planera eller utföra följande transaktioner:

 • köp eller försäljning av fastigheter eller affärsenheter, till exempel genom att upprätta ett köpebrev
 • organisering av medel som behövs för att bilda, leda eller förvalta ett företag
 • öppnande och förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton
 • organisering av medel som behövs för bildande och ledning av bolag samt för förvaltning av företag
 • bildande, ledning eller ansvar för stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar.

Aktörer som säljer konst

 • Försäljning eller förmedling av konst till den del de betalar eller får en betalning som en eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår minst 10 000 euro.

Varuhandlare

 • Försäljning eller förmedling av varor till den del som kontanter betalas eller tas emot i form av en eller flera sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro.

De som tillhandahåller företagstjänster

Med tillhandahållande av företagstjänster avses tillhandahållande av följande tjänster som affärsverksamhet till en tredje part:

 • Grundande av ett samfund på uppdrag.
 • Verksamhet som bolagsrättsligt ansvarig person, bolagsman eller i en liknande ställning som någon annan juridisk person.
 • Tillhandahållande av hemort, juridisk adress, administrativ adress för ett företag eller andra motsvarande tjänster.
 • Egendomsförvaltare för utländsk express trust eller juridiskt arrangemang med liknande juridisk form i Finland.
 • Verksamhet som förvaltare av förvaltarregistrering, när den som sköter förvaltarregistreringen har antecknats i aktieägarförteckningen för ett annat än ett publikt aktiebolag.

Skatterådgivare

 • de som tillhandahåller skatterådgivningstjänster eller stöd i skattefrågor som huvudsaklig affärs- eller yrkesverksamhet (mer än 50% av företagets verksamhet)