Tillsyn över lagen om penningtvätt 

På regionförvaltningsverket övervakar vi hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och tillsynen

Med penningtvätt avses transaktioner som görs för att maskera eller dölja ursprunget till egendom som är förvärvad genom brott för att den ska se ut att vara förvärvad på laglig väg. Egendom som är förvärvad genom brott kan härröra från vilket slag av brott som helst, föremålet för penningtvätt kan vara till exempel ett stulet fordon eller vinning av skattebedrägeri.  

Penningtvättarens mål är att sätta tillgångarna som härrör från brottet tillbaka i det ekonomiska kretsloppet. Företag och enskilda näringsidkare utnyttjas därför ofta för penningtvätt. Näringsidkarnas roll är avgörande för att det ska vara möjligt att upptäcka och bekämpa penningtvätt. 

Skyldigheterna i penningtvättslagen gäller näringsidkarna inom vissa sektorer. I lagen kallas de för rapporteringsskyldiga.

Vårt mål är att genom anvisningar och tillsyn säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen.  

Rapporteringsskyldiga ska exempelvis 

 • utarbeta en riskbedömning om sin verksamhet 
 • identifiera sina kunder 
 • följa med sina kunders verksamhet 
 • anmäla suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen 
 • se till att man i den dagliga verksamheten är medveten om skyldigheterna i penningtvättslagen och vet hur man fullgör dem. 

Som stöd för tillsynen ger vi information och publicerar anvisningar för sektorerna som är rapporteringsskyldiga. Dessutom råder vi i frågor om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under menyn anvisningar hittar du en allmän anvisning om bekämpning av penningtvätt och anvisningar för respektive sektor. 

Våra tillsynsverktyg är inspektioner i rapporteringsskyldigas affärslokaler och inspektioner av handlingar. Regionförvaltningsverket har rätt att inspektera affärslokalerna och omfattande rätt att få information om företagets verksamhet. Vi kan fatta beslut om sanktioner om skyldigheterna i lagen har försummats. Vi utövar proaktiv tillsyn över vissa sektorer: vi bedömer tillförlitligheten hos bolagets ansvarspersoner i samband med att bolaget tas upp i registret för övervakning av penningtvätt. 

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål. De som är rapporteringsskyldiga innehar en nyckelposition när det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om suspekta transaktioner.

 Följande verksamhetsområden övervakas av regionförvaltningsverket:

 • Förmedlingsrörelser av fastigheter och hyreslokaler 
 • Bokförare 
 • Tillhandahållare av juridiska tjänster (exklusive advokater)
 • Företagstjänster
 • Pantlåneinrättningar 
 • Tillhandahållare av finansiella tjänster som inte övervakas av Finansinspektionen 
 • Indrivningsbyråer
 • Konsthandlare
  • Personer som idkar konsthandel, till den del som det betalas eller tas emot som en prestation eller prestationer kopplade till varandra sammanlagt minst 10 000 euro.
 • Varuhandlare
  • Personer som säljer eller förmedlar varor, till den del som kontanter betalas eller tas emot som betalning som en prestation eller till varandra kopplade prestationer sammanlagt minst 10 000 euro.
 • Valutaväxlingsrörelser som inte övervakas av Finansinspektionen
 • Skatterådgivare
  • Personer som tillhandahåller skatterådgivningstjänster som huvudsaklig affärsverksamhet eller personer som direkt eller indirekt tillhandahåller skatterelaterat stöd. 
 • Tillhandahållare av företagskonsultationer och stödtjänster till investeringstjänster
 • Tillhandahållare av juridiska tjänster (inte advokater) till den del som man handlar på kundens vägnar eller för kundens räkning i samband med transaktioner som gäller 
  • köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller affärsenheter
  • skötsel av kundens penningmedel, värdepapper eller andra medel
  • öppnande eller skötsel av bank-, spar- eller värdepapperskonton
  • organisering av de medel som behövs för att grunda eller leda bolag samt för att förvalta företag
  • bildande eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar, eller ansvar för deras verksamhet. 

Med tillhandahållande av företagstjänster avses tillhandahållande av följande tjänster som affärsverksamhet till tredje part:

 • Bildande av en sammanslutning på uppdrag
 • Verksamhet som bolagsrättsligt ansvarig person, bolagsman eller i liknande ställning i en annan juridisk person
 • Tillhandahållande av hemort, företagets lagstadgade administrativa adress eller andra motsvarande tjänster
 • Verksamhet i Finland som egendomsförvaltare av en utländsk express trust eller ett juridiskt arrangemang med liknande rättsform
 • Verksamhet som skötare av förvaltarregistreringen när skötaren av förvaltarregistreringen har antecknats i aktieägarförteckningen för ett annat än ett offentligt aktiebolag.