Artificiell reproduktion av djur

Vi godkänner verksamhet som hänför sig till artificiell reproduktion av djur, såsom hingststationer.

Information om godkännande

Du måste ansöka om godkännande om du

 • samlar in eller behandlar sperma eller embryon från djur
 • producerar embryon genom provrörsbefruktning
 • förvarar sperma eller embryon med beaktande av undantagen.

Du ska ansöka om godkännande när den ovannämnda verksamheten gäller följande djurarter:

 • hästdjur
 • nötkreatur
 • svin
 • får
 • getter.

Exempel på verksamhet som måste godkännas av oss:

 • hingststation
 • galtstation
 • tjurstation
 • baggstation
 • lagring och sändning av sperma från nötkreatur
 • embryosamlingsgrupp
 • embryoproduktionsgrupp.

Du behöver inte ansöka om godkännande för verksamheten, om du till exempel:

 • seminerar egna djur med sperma som samlats in på djurhållningsplatsen
 • i ett stuteri seminerar ston med sperma som förts in i stuteriet.

Du behöver inte ansöka om ett separat tillstånd för ett spermalager, om du:

 • lagrar sperma på en godkänd station för insamling av sperma, t.ex. på en hingststation
 • i en avelsanläggning förvarar beställd sperma som används i den aktuella avelsanläggningen och den sänds inte vidare
 • förvarar och sänder sperma för hästar som semineras i Finland.

Inrikeshandel

Om du ansöker om godkännande för inrikeshandel för en hingststation som samlar sperma från hästar:

 1. Läs kraven i lagen.
 2. Försäkra dig om att du har tillgång till behövlig personal:
  • stationsveterinär
  • övrig kompetent personal.
 3. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den med bilagor till oss. Du hittar blanketten och en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

Hästsperma som levereras till EU-området

Om du ansöker om godkännande för en hingststation som samlar sperma från hästar och som levereras till EU-område:

 1. Läs kraven i lagen.
 2. Försäkra dig om att du har tillgång till behövlig personal:
  • stationsveterinär
  • övrig kompetent personal.
 3. Skriv ansökan (blanketten under arbete) och skicka den till oss. Ansökan ska innehålla åtminstone följande:
  • kontaktuppgifter till aktören och hingststationen
  • FO-nummer
  • en beskrivning av den verksamhet som bedrivs på insamlingsstationen
  • en utredning om uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande
  • stationsveterinärens skriftliga samtycke
  • en beskrivning av personalens kompetens och utbildning
  • en planritning över hingststationen, som innehåller placeringen av väsentliga funktioner.
 1. Läs kraven i lagen.
 2. Försäkra dig om att du har tillgång till behövlig personal:
  • stationsveterinär
  • övrig kompetent personal.
 3. Skriv ansökan och skicka den till oss. Ansökan ska innehålla åtminstone följande:
  • kontaktuppgifter till aktören och insamlingsstationen
  • FO-nummer
  • en beskrivning av den verksamhet som bedrivs på insamlingsstationen
  • en utredning om uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande
  • stationsveterinärens skriftliga samtycke
  • en beskrivning av personalens kompetens och utbildning
  • en planritning som innehåller placeringen av väsentliga funktioner.

Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan.

 1. Läs kraven i lagen.
 2. Försäkra dig om att du har tillgång till behövlig personal:
  • veterinär som ansvarar för gruppens verksamhet
  • övrig kompetent personal.
 3. Skriv ansökan och skicka den till oss. Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. Ansökan ska innehålla åtminstone följande:
  • kontaktuppgifter till gruppens medlemmar
  • kontaktuppgifter till verksamhetslokalerna (i synnerhet produktionsgruppen)
  • en beskrivning av verksamheten 
  • en utredning om uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande
  • en beskrivning av personalens kompetens och utbildning
  • uppgift om huruvida godkännande söks endast för inrikeshandel
  • en planritning över verksamhetslokalerna som innehåller placeringen av väsentliga funktioner.

Du kan ansöka om godkännande av en embryoproduktionsgrupp endast om du har en godkänd embryosamlingsgrupp.

 1. Läs kraven i lagen.
 2. Försäkra dig om att du har tillgång till behövlig personal:
  • utsedd veterinär som ansvarar för att förhindra spridning av djursjukdomar 
  • personalen har tillräckliga kunskaper och färdigheter.
 3. Skriv ansökan och skicka den till oss.  Du hittar en länk till kontaktuppgifterna till våra registratorskontor nederst på den här sidan. Ansökan ska innehålla åtminstone följande:
  • kontaktuppgifter till aktören och spermalagret
  • FO-nummer
  • en beskrivning av spermalagrets verksamhet
  • den ansvariga veterinärens skriftliga samtycke
  • en beskrivning av personalens kompetens och utbildning
  • en utredning om uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande
  • en planritning över lokalerna.

Länsveterinären granskar ansökan och ber dig vid behov komplettera ansökan.

Innan godkännandet görs ska länsveterinären inspektera lokalerna på hingststationen, stationen för insamling av sperma, spermalagret eller embryosamlings- eller embryoproduktionsgruppen.

Vi fattar beslut om godkännande, om de förutsättningar för godkännande som anges i lagen uppfylls.

Vi skickar beslutet om godkännande för kännedom till Livsmedelsverket, som ger dig ett godkännandenummer. En lista över godkända aktörer finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kommunalveterinären övervakar de godkända aktörernas verksamhet och utför regelbundna inspektioner. Vi kan återkalla godkännandet om din verksamhet inte är lagenlig.

Övriga frågor

u får förvara embryon:

 • i embryoproduktionsgruppens lokaler
 • i embryosamlingsgruppens lokaler
 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.

Du får förvara sperma:

 • på en godkänd station för insamling av sperma
 • i ett godkänt spermalager.
 • i en godkänd embryoproduktionsgrupps lokaler.

Ett undantag från det ovan nämnda är att sperma och embryon får förvaras på en djurhållningsplats där de används för artificiell reproduktion av egna djur eller djur som de har i sin besittning. Om du förvarar sperma eller embryon på djurhållningsplatsen, kom ihåg att registrera förvaringsverksamheten i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret.

Du får förvara sperma också för seminering av hästdjur i Finland.

Länkar till lagar