Livsmedelstillsynen

Livsmedelstillsynen har som uppgift att säkerställa att livsmedlen är säkra och att informationen som tillhandahålls om deras kvalitet och sammansättning är korrekt. 

Tillsynen i praktiken 

Kommunerna svarar för merparten av livsmedelstillsynen. Kommunerna har ordnat sin livsmedelstillsyn samarbetsområdesvis. Kommunala livsmedelstillsynsmyndigheter är veterinären, hälsovårdsinspektören eller någon annan kommunal livsmedelstillsynsutövare. Livsmedelstillsyn utövas bland annat i anläggningar som tillverkar livsmedel, i restauranger, i storhushåll och i butiker. 

Regionförvaltningsverken styr kommunerna

Vi på regionförvaltningsverket har som uppgift att styra den livsmedelstillsyn som kommunerna utövar. Vi bedömer bland annat om livsmedelstillsynen överensstämmer med kraven i de kommunala livsmedelstillsynsenheterna. Med bedömningarna vill vi utveckla den kommunala livsmedelstillsynen och med hjälp av dem samlar vi in information om hur den kommunala livsmedelstillsynen överensstämmer med kraven.

Livsmedelsverket leder och utvecklar 

Livsmedelsverket leder och utvecklar livsmedelstillsynen inom hela Finlands område. Tullen utövar tillsyn över andra livsmedel än livsmedel av animaliskt ursprung som införs från EU-medlemsländer och tredjeländer. Livsmedelsverket utövar tillsyn över livsmedel av animaliskt ursprung som införs från tredjeländer. 

Företagens egenkontroll 

Företagen svarar själva för att produkterna man producerar är säkra. Företagen utövar egenkontroll som grund för tillsynen över sin egen produktion. Konsumenterna kan höja livsmedlens kvalitet genom att vara alerta och anmäla brister man uppdagat till den kommunala myndigheten.