Gemenskapsboende

I socialvårdslagen bestäms om gemenskapsboende. Det hör till välfärdsområdenas och Helsingfors stads organiseringsansvar. Gemenskapsboendet är tillgängligt och tryggt. Klienten har en bostad som motsvarar hens behov. Tjänsten ska också omfatta verksamhet som främjar socialt umgänge.

Vem producerar?

Socialservice får produceras av en tjänsteproducent som finns i registret (Soteri). Registret är riksomfattande och förs av Valvira. Även tjänsteproducentens tjänsteenhet ska finnas i det här registret.

En tjänsteproducent får inte inleda sin verksamhet förrän myndigheten har fattat beslut om registrering av tjänsteverksamheten eller ändring av den.

För vem?

Gemenskapsboende ordnas för en klient som behöver det på grund av

  • nedsatt funktionsförmåga

  • ökat behov av vård

  • ökat behov av omsorg

Behovet kan bero på hög ålder, sjukdom, skada eller någon annan motsvarande orsak.

Läs mer

Läs mer om gemenskapsboende på Valviras webbplats: Gemenskapsboende (valvira.fi) (på finska)