Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland är verksamt i landskapen Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax.

Inom vårt verksamhetsområde finns följande välfärdsområden: Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen.

Vårt huvudkontor ligger i S:t Michel och våra övriga kontor i Joensuu och Kuopio.  

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands överdirektör är Ulla Ahonen. Hos oss arbetar det omkring 150 sakkunniga inom olika sektorer.  

Välj ärende

Du hittar information om hur du uträttar ärenden vid oss på här:

Aktuellt

Om oss

Regionförvaltningsverket i Östra Finland har fem ansvarsområden. 

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • styrning och tillsyn av social- och hälsovården 
 • hälsofrämjande arbete 
 • tillstånd för privata producenter av social- och hälsovård och registrering och tillsyn av tjänsterna 
 • behandling av klagomål 
 • serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, förebyggande av alkoholskador 
 • vägledning och tillsyn av veterinärvård och djurskydd 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av livsmedelssäkerheten 
 • konkurrenstillsyn och tryggande av konsumenternas ställning 
 • styrning, tillsyn och utvärdering av hälsoskydds- och tobakstillsynen 
 • främjande av romernas delaktighet 
 • tillsyn av fastighets- och hyresförmedlingar och förande av ett förmedlingsrörelseregister 
 • förordnande om revisor och om sammankallande av bolagsstämma, beslut om särskild granskning, deponerings- och skyddsdokumentärenden 

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • styr undervisnings- och kulturväsendet 
 • ordnar fortbildning för personal inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken samt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • beviljar statsunderstöd för projekt inom ungdoms-, idrotts- och biblioteksväsendena 
 • främjar elevers rättsskydd 
 • utvärderar den regionala tillgången till grundläggande service. 

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands ansvarsområde för undervisnings- och kulturväsendet har på riksnivå hand om följande uppgifter: 

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen 
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar. 

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • övervakar räddningsväsendet och tillgången och nivån på räddningsväsendets tjänster 
 • behandlar klagomål om räddningsväsendet 
 • övervakar övningarna och den externa räddningsplanen 
 • samordnar beredskapen i regionen och ordnar anknytande samarbete  
 • samordnar beredskapsplaneringen 
 • stöder kommunernas beredskapsplanering 
 • ordnar regionala försvarskurser och beredskapsövningar  
 • främjar säkerhetsplaneringen inom regional- och lokalförvaltningen 
 • regional försörjningsberedskap 
 • ger utlåtanden till Brandskyddsfonden om räddningsväsendets ansökningar om bygg- och materielprojekt.

Arbetarskyddet

 • övervakar arbetsplatser och utvecklar arbetarskyddet 
 • övervakar att maskiner, utrustning och personlig skyddsutrustning som används i arbete uppfyller kraven 
 • undersöker allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
 • behandlar tillstånd och anmälningar i anslutning till arbete 
 • deltar i rättsliga förfaranden som gäller arbetsbrott.

Miljötillstånd 

 • tillstånds-, ersättnings- och förvaltningstvångsärenden enligt vattenlagen 
 • tillstånds-, anmälnings- och ersättningsärenden enligt miljöskyddslagen.

Andra uppgifter 

 • allmänna förvaltningsuppgifter i ledningens stödenhet. 

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands verksamhetsområde  

 • 547 782 invånare  
 • yta cirka 61 082 km2
 • 44 kommuner, av vilka 13 är städer  
 • 11 ekonomiska regioner  
 • 3 landskapsförbund  
 • 1 polisinrättning  
 • 3 räddningsverk  
 • 1 nödcentral  
 • 4 sjukvårdsdistrikt  
 • 3 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler). 

Till våra riksomfattande uppgifter hör

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisteruppgifter enligt begravningslagen
 • statsunderstöd som beviljas för skötsel av finska begravningsplatser och evakuerades hjältegravar i överlåtna områden samt uppgifter i anslutning till skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Läs mer om vårt ansvar i avsnittet Vårt ansvarsområde.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

 • registrering och tillsyn som rör bekämpning av penningtvätt och terrorism
 • vägledning, information och tillsyn som rör digitala tjänsters tillgänglighet
 • tillsyn över räddningsväsendet och riksomfattande uppföljning av och rapportering om beredskapstiderna
 • koordinering av arbetarskyddets riksomfattande telefonrådgivning.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 • tillstånds- och tillsynsärenden samt fastighetsregisterärenden enligt begravningslagen
 • statsunderstöd för skötseln av finländska begravningsplatser på överlåtna områden och för skötseln av evakuerades hjältegravar samt uppgifter som rör skötseln av ryska krigsfångars gravar.

Regionförvaltningsverket i Lappland

 • uppgifter som rör samiska språket
 • uppgifter enligt renskötsellagen
 • renköttskontroll och anknytande tillsyn
 • uppgifter med anknytning till återkrav av stöd enligt lagen om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 • administrering av statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården
 • administrering och tillsyn gällande statsunderstöd till räddningsväsendet
 • regionförvaltningsverkens interna revision.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • uppgifter som rör hittegodsbyråer
 • uppgifter som rör det svenska bildningsväsendet
 • uppgifter i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar
 • uppgifter i anslutning till samförvaltning av hyreshus och bostadsrättsbostäder
 • uppgifter i anslutning till fastställande av delägarlags stadgar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

 • styrning och tillsyn av hälso- och sjukvården för fångar och inom försvarsmakten
 • uppgifter som rör spaningsflygningar efter skogsbränder
 • arbetarskyddets riksomfattande kommunikation.

Kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands huvudkontor  

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Raatihuoneenkatu 5, S:t Michel

[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000  
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15  

 • Officiella ärenden (t.ex. förfrågningar, klagomål, besvär): kontakta vårt registratorskontor, [email protected]. Registratorskontoret tar emot officiella handlingar, registrerar dem i ärendehanteringssystemet och ger information om vilken myndighet som har hand om olika ärenden.
 • Arbetarskyddet: [email protected]  
 • Kommunikationsenheten: [email protected]  

Använd krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter. Storleken på e-post, inklusive bilagorna kan vara högst 50 MB. Om bilagorna är för stora kan du minska filstorleken eller skicka bilagorna i flera olika e-postmeddelanden. Det är avsändaren som ansvarar för att meddelandet kommer fram till oss. 

Skicka ett meddelande via skyddad e-post

Personalens kontaktuppgifter

Personsökning (på finska)

Kontoret i Joensuu

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Kauppakatu 40, Joensuu

Kontoret i Kuopio

Postadress: PB 2, 13035 AVI

Skicka brevet till regionförvaltningsverket i Östra Finlands PB-adress (inte till besöksadresserna). Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen).

Besöksadress: Hallituskatu 12-14, Kuopio

Vill du boka ett personligt möte med en sakkunnig ber vi dig kontakta personen i förväg. 

Arbetarskyddet 

Arbetarskyddets kontaktuppgifter hittar du på arbetarskyddets webbplats.

E-postadresserna skrivs i formatet [email protected]. Skicka i första hand e-post till oss till våra allmänna kontaktadresser ovan. På så sätt kan du säkerställa att ditt ärende framskrider.  

Kundservice och andra kontaktkanaler

Överdirektör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 000
Överdirektörens sekreterare, planerare Sirpa Kesonen, tfn 0295 016 909  

Basservice, rättsskydd och tillstånd 

 • Direktör Mari Metsävainio, tfn 0295 016 741

Undervisnings- och kulturväsendet 

 • Direktör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224  

Räddningsväsendet och beredskapen 

 • Direktör Taina Rautio, tfn 0295 017 042  

Arbetarskyddet 

 • Direktör Markku Rautio, tfn 0295 016 000
 • tyosuojelu.ita(at)avi.fi  

Miljötillstånd  

 • Direktör Johanna Ahonen, tfn 0295 016 867  

Kommunikation  

 • Kommunikationschef Auli Posti, tfn 0295 016 854 
 • viestinta(at)avi.fi  

Personsökning

Vi tar emot endast emot e-fakturor. Vi vill att e-fakturorna överensstämmer med Europanormen. E-fakturor kan skickas till oss via OpusCapita Group Ab, som är statsförvaltningens e-fakturaoperatör.  Ange verksamhetsenhetens kod och beställarens namn som referens på fakturan. Till e-fakturan kan du också foga bilagor. Rekommenderat filformat för bilagorna är pdf.

E-fakturaadress/EDI-kod: 00371094822536301 
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503 
FO-nummer: 1094822-5 
Momsnummer: FI10948225  

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller på papper, eftersom dessa inte är e-fakturor (lag 241/2019). Observera att din faktura ska uppfylla de obligatoriska krav på faktainnehåll som anges i mervärdesskattelagen. Felaktiga och bristfälliga fakturor skickas tillbaka.  Om du inte har något e-fakturasystem kan du använda e-fakturatjänsten Basware (Supplier Portal) för att skapa och sända en e-faktura. Tjänsten är tillsvidare gratis.

Anvisningar om hur du loggar in och använder tjänsten hittar du på Statskontorets webbplats

Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 241/2019

Skatteförvaltningens anvisning om faktureringskraven vid mervärdesbeskattning

Har du frågor om e-fakturatjänsten kan du kontakta Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) på telefon 0295 563 700 och eller per e-post [email protected]

Om vår verksamhet

Itä-Suomen aluehallintoviraston asiakaslupaukset ovat

 • Käytössäsi on vahva ja monialainen asiantuntemuksemme.
   
 • Hoidamme asiaasi joutuisasti huomioiden meille asetetut tavoiteajat.
   
 • Käytämme selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

En av våra viktiga uppgifter är att på regional nivå befrämja samarbetet mellan olika aktörer. För detta har vi grundat olika arbetsgrupper. Till arbetsgrupperna har vi bjudit in representanter för bland annat kommuner, myndigheter, organisationer och företag.   

Östra Finlands regionala delegation för romska ärenden  

 • Mer information:  planerare Helena Valentin, tfn 0295 016 952   

Tväradministrativ rusmedelsgrupp  

 • Mer information:   överinspektör för hälso- och sjukvården Anne Kejonen, tfn 0295 016 908  

Landskapens veterandelegationer  

 • Mer information:  planerare Pia Hakkarainen, tfn 0295 016 891  

Östra Finlands beredskapskommitté  

 • Mer information:  räddningsöverinspektör Kullervo Lehikoinen, tfn 0295 016 884  

Sunda lokaler i Östra Finland 

 • Målet med programmet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och effektivisera vården och rehabiliteringen av dem som lider av dåligt inomhusklimat. Under den tioåriga programperioden etableras ett tillvägagångssätt för fastighetsskötsel där byggnadernas skick, lämplighet för användningsändamålet och användarnas erfarenheter regelbundet ses över och utvärderas. De viktigaste samarbetsparterna med aktörerna på statsrådsnivå är kommunerna, regionförvaltningen och branschorganisationerna. 
 • Läs mer om statsrådets kanslis program Sunda lokaler 2028.