Tillsyn av indrivningsverksamhet

På regionförvaltningsverket övervakar vi att de företag som bedriver indrivningsverksamhet och är införda i registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet följer lagen och god indrivningssed i sin verksamhet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar registrerade indrivningsbyråer i hela landet.

Indrivning som bedrivs för en uppdragsgivares räkning ska registreras. Registrering krävs dessutom vid indrivning av egna fordringar i sådana fall där fordringarna tas emot enbart i indrivningssyfte. Det kan vara fråga om att fordringar har flyttats över till en indrivningsbyrå efter att de förfallit.

Med indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Vi kan inte ingripa i indrivning om det är frågan om till exempel utsökning eller indrivning av fordran i en domstol. Vår övervakning omfattar inte heller indrivning som får bedrivas utan registrering. Registrering krävs inte t.ex. för indrivning och tillfällig indrivning av samma koncerns fordringar eller tillfällig indrivning som inte marknadsförs. Till exempel jurister får driva in fordringar utan registrering eftersom indrivningsverksamheten övervakas på annat sätt.

Information till rapporteringsskyldiga företag

Vi publicerar sammandrag av våra tillsynsbeslut gällande indrivningsverksamhet enligt tema. Genom sammandragen ger vi indrivningsbyråer och gäldenärer information om centrala frågor och riktlinjer i anslutning till vår tillsynspraxis. Du hittar information om våra beslut under Beslutssammandrag.

Beslutssammandrag (indrivning)

Besluten kan beställas enligt diarienummer av registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Avgifterna som tas ut för handlings- och informationsbegäran finns på sidan Serviceavgifter. 

Serviceavgifter

Information till gäldenären

Du kan göra en anmälan om du misstänker att ett indrivningsbolag vid frivillig indrivning handlar i strid med lagen eller god indrivningssed. Med frivillig indrivning avses sådana åtgärder som görs för att skulden frivilligt ska betalas, till exempel det att man skickar betalningskrav. Anmälan kan gälla exempelvis 

 • oskäliga indrivningskostnader 
 • indrivning av en bestriden fordran 
 • att svara på förfrågningar
 • annat motsvarande förfarande i indrivningsbolag som du misstänker strider mot lagen eller god indrivningssed.

Du kan också göra anmäla om du misstänker att företaget bedriver indrivningsverksamhet utan att vara registrerat.

Anmälan kan skrivas fritt formulerad per e-post eller med regionförvaltningsverkets blankett för tillsynsanmälan. 

Anmälan om felaktig indrivningsverksamhet

Anmälan ska innehålla åtminstone följande information: 

 • dina kontaktuppgifter
 • indrivningsbolagets namn 
 • beskrivning av på vilket sätt du misstänker att indrivningsbolaget har handlat i strid med lagen eller god indrivningssed 
 • specificerade uppgifter angående den fordran som drivs in (till exempel kopior på fakturor, betalningspåminnelser och betalningskrav) 
 • kopior på eventuella reklamationsmeddelanden angående fordran samt indrivningsbolagets eller borgenärens svar på dessa 
 • eventuella övriga bevis som stöd för anmälan 
 • har du överklagat ärendet eller meddelat det till en annan myndighet eller instans (till exempel Konkurrens- och konsumentverket eller konsumentombudsmannen, Konsumenttvistenämnden, tingsrätten, justitieombudsmannen). 

Vi riktar in tillsynen på basis av inkomna anmälningar. Vi utreder i regel anmälningar som har lämnats om indrivningsbyråer som mer omfattande tillsynsärenden som berör flera anmälningar och förfaranden. Den eftersträvade behandlingstiden för tillsynsärenden är nio månader. Enstaka anmälningar leder inte nödvändigtvis till åtgärder på regionförvaltningsverket.

Gäldenären har inte partsställning i regionförvaltningsverkets tillsyn, och vårt beslut inverkar inte direkt på gäldenärens ärende. Förfaranden som strider mot lagen som vi upptäcker kan leda till administrativa påföljder för en indrivningsbyrå, till exempel varningar eller verksamhetsförbud för viss tid. Våra beslut har först och främst en allmänt styrande verkan på indrivningsbolagets verksamhet.

Våra beslut påverkar inte gäldenärens ställning direkt och vi kan till exempel inte avbryta en indrivning. Till vår behörighet hör inte att lösa privaträttsliga tvistemål eller krav mellan en gäldenär och en bedrivare av indrivningsverksamhet eller en borgenär. På regionförvaltningsverket kan vi till exempel inte

 • sänka eller ändra på indrivningskostnaderna
 • ta ställning till avtalets giltighet
 • tilldöma skadeersättningar.

Handläggningen av privaträttsliga yrkanden hör till allmänna domstolars behörighet.

Vi strävar i våra tillsynsbeslut i första hand efter att vägleda indrivningsbyråerna att agera på det sätt som förutsätts i lagen och god indrivningssed. Om man upptäcker upprepade eller allvarliga brister i en indrivningsbyrås förfaranden kan vi förelägga indrivningsbyrån administrativa påföljder. Det kan handla om till exempel en varning eller ett verksamhetsförbud för viss tid i högst sex månader. Genom ett verksamhetsförbud kan indrivningsbolagets verksamhet förbjudas helt eller delvis. 

Den sista påföljden är strykning ur registret, vilket leder till att indrivningsverksamheten måste helt läggas ned. De administrativa påföljderna antecknas i regionförvaltningsverkets offentliga register över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet. Vi förbjuder indrivningsverksamhet som bedrivs i strid med lagen utan registrering och kan utfärda ett förbud som förenas med vite. Mer information om våra tillsynsbeslut finns exempelvis på webbplatsen under Beslutssammandrag.

Beslutssammandrag

Vi utreder i första hand sådana indrivningsbyråers förfaranden som är förknippade med en allvarlig eller betydande misstanke om agerande i strid med lagen eller god indrivningssed. Vi utreder i regel anmälningar som har lämnats om indrivningsbyråer som mer omfattande tillsynsärenden som berör flera anmälningar och förfaranden.

Bestämmelser i indrivningslagen om exempelvis elektroniska indrivningsbrev och indrivningskostnader för företagsfordringar

Den första maj 2022 lades bestämmelser till indrivningslagen angående indrivningsåtgärderna för företagsfordringar. I bestämmelserna definieras indrivningsåtgärder, tidsgränser och maximibeloppet för kostnaderna som får krävas för dem. Dessutom kan indrivningsbrev skickas elektroniskt till flera kundgrupper än tidigare då konsument- eller företagsfordringar drivs in. Också andra ändringar gjordes i lagen, till exempel gällande innehållet i betalningskrav på företagsfordran och tidsgränserna för trattor.

Syftet med lagändringen är att

 • hindra att oskäligt höga indrivningskostnader krävs av företagsgäldenärer
 • säkerställa att företagsgäldenärer har tillräcklig tid att göra anmärkningar eller betalningar
 • förbättra jämlik behandling av företagsgäldenärer
 • göra det möjligt att skicka betalningskraven elektroniskt.

Konsumenter

Indrivningsföretag kan skicka elektroniska betalningskrav på ett varaktigt sätt till en konsumentgäldenär om konsumenten separat har gett sitt samtycke till det. Med konsumentens samtycke kan betalningskravet skickas till exempel som en banks e faktura, per e-post eller till en elektronisk postlåda så som postens OmaPosti.

Att skicka betalningskravet elektroniskt på ett varaktigt sätt betyder att det skickas elektroniskt personligen till mottagaren så att mottagaren kan spara betalningskravet och göra om det utan att det förändras.

Samtycket ges till indrivningsbyrån eller borgenären. Samtycket får ges redan innan skulden förfaller och kan gälla fler än en skuld. Om samtycket ges innan skulden förfaller så ska det ges skriftligen eller elektroniskt. Det får inte vara en del av standardvillkoren för ett avtal. Samtycket är i kraft högst 12 månader och det kan alltid tas tillbaka. 
 
Av samtycket ska framgå:

 • på vilka elektroniska sätt som konsumenten samtycker till att ta emot betalningskrav
 • vilken indrivningsbyrå som har fått samtycket
 • vilken skuld eller vilka skulder samtycket gäller och
 • datumet då samtycket gavs och vilken tid det är i kraft.

Om indrivningsbyrån skickar ett betalningskrav per e-post ska den tillräckligt omsorgsfullt säkerställa att e-posten har kommit fram, till exempel genom att dessutom skicka ett sms till konsumenten.


Företag 

Också när det gäller företag krävs i regel gäldenärens samtycke till att elektroniskt skicka betalningskrav, tratta eller betalningspåminnelsen som föregår den. I lagen finns inga formkrav på samtycket som företaget ger och tiden som det är i kraft är inte begränsad. För att undvika meningsskiljaktigheter angående tolkningen är det skäl att ge samtycket skriftligen. Ett samtycke som har givits kan alltid tas tillbaka. Samtycket kan också vara en del av andra avtalsvillkor.

Det elektroniska leveranssättet ska vara varaktigt. Att skicka betalningskravet elektroniskt på ett varaktigt sätt betyder att det skickas elektroniskt personligen till mottagaren så att mottagaren kan spara betalningskravet och göra om det utan att det förändras. Ett sådant varaktigt sätt kan vara exempelvis bankens e faktura, e-post eller en elektronisk postlåda så som postens OmaPosti.

Betalningspåminnelsen som före ett betalningskrav eller en tratta skickas till ett företag får skickas elektroniskt också utan uttryckligt samtycke. Det är möjligt om fakturor redan tidigare under skuldförhållandet har skickat på det sättet på ett etablerat sätt. En gäldenär har ändå alltid rätt att meddela att den vill få betalningskraven skriftligen. Då får betalningskrav inte skickas elektroniskt, även om det sättet tidigare skulle ha använts.

Om samtycket gäller fler än en fordran ska åtminstone följande uppgifter framgå av det:

 • på vilka elektroniska sätt som gäldenären samtycker till att ta emot betalningskrav
 • vilken indrivningsbyrå som har fått samtycket
 • vilka fordringar samtycket gäller och
 • hur länge samtycket är i kraft. 

En tratta kan inte skickas elektronisk enbart på basis av etablerad praxis alltså utan att gäldenären uttryckligen har gett sitt samtycke till det.
 

När ett indrivningsföretag skickar ett indrivningsbrev till ditt företag kan indrivningskostnader krävas högst enligt nedan: 

 • 12 euro för att indrivningsföretaget skickar en betalningspåminnelse.
 • För det första betalningskravet:
  • 50 euro om skuldkapitalet är högst 500 euro
  • 70 euro om skuldkapitalet överstiger 500 euro men är högst 2 500 euro
  • 90 euro om skuldkapitalet överstiger 2 500 euro men är högst 10 000 euro
  • 110 euro om skuldkapitalet överstiger 10 000 euro
  • 50 euro om skulden direkt är utmätningsbar
  • 12 euro om indrivningsföretaget och fordringsägaren ingår i samma koncern.
 • För ett nytt betalningskrav som gäller samma fordran kan tas ut högst ett belopp som är hälften av beloppet för det första betalningskravet.
 • För en tratta som indrivningsföretaget skickar 110–155 euro beroende av skuldkapitalet och om skulden är utsökningsbar.
 • För en betalningsuppmaning enligt konkurslagen högst 100 euro och faktiska kostnader för bevislig delgivning.
 • Mervärdesskattebeloppet får krävas av företagsgäldenärer i sådana fall där borgenären inte kan avdra mervärdesskatten i beskattningen.

De angivna indrivningskostnaderna är maximala belopp som i enskilda fall alltid måste vara skäliga. Till exempel kan de maximala beloppen i lagen vanligen inte tas ut för väldigt små fordringar. De vidtagna indrivningsåtgärderna ska dessutom vara nödvändiga. De faktiska indrivningskostnaderna får krävas av gäldenären om indrivningen har förutsatt en exceptionellt stor arbetsinsats som har medfört kostnader som överstiger maximibeloppet.
 
För indrivningsåtgärder som har vidtagits för indrivning av samma fordran, till exempel skickade indrivningsbrev, kan som indrivningskostnader i regel krävas högst:

 • 250 euro om fakturans kapital är högst 500 euro
 • 470 euro om fakturans kapital överstiger 500 euro men är högst 2 500 euro
 • 550 euro om fakturans kapital överstiger 2 500 euro men är högst 10 000 euro 
 • 620 euro om fakturans kapital överstiger 10 000 euro.
 • Faktiska indrivningskostnader om indrivningen har varit exceptionellt svår och de vidtagna indrivningsåtgärderna inte kan anses vara oproportionerliga med beaktande av i synnerhet skuldkapitalet.

Vanliga frågor

Du bör sträva efter en försonlig lösning och begära indrivningsbolaget att nedsätta indrivningskostnaderna till skäligt belopp.  

Om man inte kan komma överens om indrivningskostnaderna och du anser att de är oskäligt stora kan du bestrida dem. Gör bestridandet skriftligt till indrivningsbolaget till exempel per e-post. Ange den del av indrivningskostnaderna som du anser vara oskälig. Ange också varför du anser att indrivningskostnaderna är oskäliga. Du kan även begära en utredning av hur indrivningskostnaderna bildats så att du kan bedöma skäligheten av kostnaderna.

Indrivningsbolaget får inte fortsätta att frivilligt driva in den bestridda delen av indrivningskostnaden. Den del som inte har bestridits kan bolaget fortfarande indriva. Den obestridda delen av fordringen ska således betalas. Bolaget måste avstå från att driva in en bestridd kostnadsfordran eller föra ärendet till domstol för avgörande. Domstolen bestämmer i sista hand om kostnaderna är skäliga och om du är betalningsskyldig.

I indrivningslagen föreskrivs om indrivningskostnadernas maximibelopp. Dessutom ska indrivningskostnaderna vara skäliga och nödvändiga. Bedömningen av indrivningskostnadernas skälighet påverkas av den arbetsinsats som indrivningen kräver, åtgärdernas ändamålsenlighet och de faktiska kostnaderna. Dessutom ska bland annat fordrans storlek beaktas. Bedömningen av skäligheten grundar sig på en helhetsbedömning från fall till fall. Anvisningar för bedömningen finns till exempel i sammandragen av tillsynsbesluten på regionförvaltningsverkets webbplats.

Beslutssammandrag

Ja. Enligt lagen om indrivning av fordringar ska gäldenären ersätta de skäliga kostnader som indrivningen orsakar borgenären. Du kan bli tvungen att betala kostnader för borgenärens egen indrivning och kostnader som användningen av en indrivningsbyrå har orsakat borgenären.

Indrivningskostnader kan tas ut även om du redan betalat fordrans hela kapital. Att du har betalat skuldens kapitalandel efter att fordran har övergått till indrivning betyder inte att du kan låta bli att betala indrivningskostnaderna. Det kan även uppstå extra kostnader för indrivning av indrivningskostnaderna. 

Det är också möjligt att driva in enbart indrivningskostnaderna vid domstol eller via utsökning. Kostnaderna ska emellertid vara lagenliga och uppgå till skäligt belopp.

Ja. Du måste betala indrivningskostnaderna om du har betalat fakturan för sent och indrivningsåtgärderna har inletts redan innan betalningen inkom. 

Vid indrivning per brev vidtas åtgärderna vanligtvis dagen innan indrivningsbrevet postas. Du kan begära en redogörelse av indrivningsbyrån om när indrivningsåtgärderna vidtogs och när din betalning inkom på borgenärens eller indrivningsbyråns konto. 

Enligt lagen om indrivning av fordringar får man vid indrivning inte orsaka gäldenären oskäliga eller onödiga kostnader. Onödiga kostnader kan exempelvis vara sådana som har uppkommit när indrivningsbolaget inledde indrivningen utan att kontrollera om gäldenären redan har betalat fordran.

Ibland kan gäldenären betala fordran för sent men ungefär samtidigt som indrivningsbolaget postade till exempel ett betalningskrav. I så fall beror gäldenärens skyldighet att betala indrivningskostnaderna på om indrivningsbyrån hade hunnit vidta indrivningsåtgärder innan betalningen hade inkommit.

Om du har betalat genom girering bestäms betalningstidpunkten i regel enligt bestämmelserna i betaltjänstlagen. Betalningen anses ha gjorts när medlen har inkommit till betalningsmottagarens, dvs. borgenärens eller indrivningsbolagets kontoförande bank. Betalarens bank ska enligt betaltjänstlagen betala beloppet av en elektronisk girering till betalningsmottagarens bank senast följande vardag efter betalningstransaktionen. Då kan indrivningsföretaget åtminstone inte därpå följande dag vidta indrivningsåtgärder som omfattas av gäldenärens ersättningsskyldighet.

Du hittar mer information om hur man bedömer hur befogade indrivningskostnaderna är till exempel i sammandragen av våra tillsynsbeslut.

Du kan bestrida indrivningen av en grundlös fordran. Du kan lämna in ett skriftligt bestridande av indrivningen till indrivningsbolaget till exempel per e-post och motivera varför fordran är obefogad. Du hittar nyttig information om reklamation till exempel i reklamationstjänsten och konsumentrådgivningen på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats. 

Efter ett motiverat bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta den frivilliga indrivningen. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistemålet till domstolen för avgörande av betalningsskyldigheten.

Om en grundlös fordran är direkt utsökbar, till exempel en kommunal hälsocentralsavgift, ska du söka ändring av avgiften genom ett grundbesvär hos rätt besvärsmyndighet. Anvisning för att anföra grundbesvär ges av indrivningsbolaget eller borgenären. Även indrivningsbolaget ska underrättas om att du har anfört grundbesvär över fordran. Indrivningsbyrån får inte fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran efter ett grundbesvär. Besvärsmyndigheten avgör tvistemålet gällande betalningsskyldigheten.

Grundlösa fordringar får inte drivas in. Du har rätt att av borgenären eller indrivningsbolaget få

 • information om det totala beloppet av fordran och grunderna för den 
 • en specifikation över skulderna och amorteringarna
 • en utredning över hur upplupna räntor och kostnader bestäms. 

Du har rätt att få denna information avgiftsfritt en gång per år. Informationen ska ges senast inom en månad från att du begärt den. 
 

En preskriberad fordran får inte drivas in. Du har rätt att få information om preskription av fordran och en utredning om avbrytande av preskription av borgenären eller indrivningsbolaget om du misstänker att fordran har preskriberats. 

Borgenären och indrivningsbolaget är skyldiga att bevisa att preskriptionen har förhindrats på korrekt sätt. 

Nyttig information om fordringars preskription, preskriptionstider samt hindrande av preskription finns på Konsument- och konkurrensverkets webbplats. 

Om du är av annan åsikt gällande preskription av fordran än borgenären och indrivningsbolaget kan du bestrida indrivningen av en fordran som du anser vara preskriberad. Efter bestridande får indrivningsbolaget inte längre fortsätta med den frivilliga indrivningen av fordran. Borgenären eller indrivningsbolaget på borgenärens vägnar kan dock hänvisa tvistefrågan gällande fordrans preskription till domstol för avgörande, om man vill fortsätta med indrivningen. 
 

Indrivningsbolag är inte skyldiga att skicka den ursprungliga fakturan till dig. Du kan få fakturan av indrivningsbolaget om det har fakturan. I övriga fall kan du begära den ursprungliga fakturan direkt av borgenären.  

Du har rätt att få uppgifter och handlingar gällande grunden för fordran av såväl borgenären som indrivningsbolaget. Ibland finns de ursprungliga dokumenten över fodringar, såsom beställningsavtal, inte längre kvar. I detta fall är borgenären och indrivningsbolaget skyldiga att informera dig om saken. De ska istället ge dig en annan redogörelse över grunden för fordran. Enbart det faktum att ursprungliga dokument gällande grunden för fordran inte finns kvar gör inte fordran grundlös. 

Om du anser att fordran är grundlös kan du bestrida den. Då ska du motivera varför fordran är grundlös, att du till exempel inte beställt produkten i fråga. Indrivningen av en bestriden fordran ska läggas ned eller så ska ärendet avgöras i domstol. I sista hand är det domstolen som bedömer bevisningen gällande fordran och avgör huruvida du är betalningsskyldig. 

Ja, om du inte betalar trattan från indrivningsbolaget i tid. 

Enligt indrivningslagen avser tratta en betalningsuppmaning där betalning krävs inom en viss tid vid äventyr att en underlåtelse att iaktta uppmaningen offentliggörs eller antecknas i kreditupplysningsregistret. En tratta får användas endast för indrivning av en klar och ostridig företagsfordran. En tratta får inte användas för att driva in en konsumentfordran. En tratta får inte sändas förrän gäldenären har getts eller sänts en betalningspåminnelse, där det uppställts en tidsfrist på minst 10 dagar för betalning av fordran eller för framställning av anmärkningar om fordran, och tidsfristen har löpt ut. 

I en tratta som ett indrivningsbolag skickar till dig för att driva in en företagsfordran konstateras att bolaget kommer att protestera fordran hos kreditupplysningsföretaget om fordran inte betalas inom utsatt tid. Samtidigt skickar indrivningsbolaget uppgifter om den gäldenär som fick en tratta till kreditupplysningsföretaget. En anmälan om att en tratta är skickad ska innehålla gäldenärens namn, FO-nummer, fordrans belopp och den ursprungliga förfallodagen. För dig leder anmälningen till en anteckning om försenad betalning i kreditupplysningsregistret. Förutsättningen för att man senare ska kunna protestera trattan är att kreditupplysningsföretaget har fått en anmälan om att trattan är skickad. 

Om du inte betalar trattan inom utsatt tid kan trattan på utställarens begäran protesteras antingen i tysthet genom att anteckna den i kreditupplysningsföretagets register eller offentligt, det vill säga genom att offentliggöra den i media. För dig leder protesteringen till att du får en anteckning om betalningsstörning. Trattan får offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret tidigast 14 dagar efter det att den sänts.    

Om du betalar trattan innan den är protesterad får du ingen anteckning om betalningsstörning. 

Om du på ett motiverat sätt bestridit fordran innan trattan protesteras får en stridig fordran inte protesteras och den får inte heller leda till att du får en anteckning om betalningsstörning. 

Du kan begära att den felaktiga anteckningen om betalningsstörning raderas från kreditupplysningsbolagets (till exempel Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy) register. Du kan skriftligen begära att kreditupplysningsbolaget raderar anteckningen om betalningsstörning genom att specifikt motivera varför du anser att anteckningen om betalningsstörning är felaktig. Du kan även kräva att indrivningsbolaget eller borgenären som gjort en felaktig anteckning rättar till uppgiften hos kreditupplysningsbolaget. En anteckning om betalningsstörning kan vara felaktig till exempel om den uppstått då en tratta för en obefogad fordran protesteras eller om fordran bestrids eller betalats i sin helhet innan trattan protesterats. 
 
Enligt kreditupplysningslagen ska den personuppgiftsansvarige (kreditupplysningsbolaget) utan obefogat dröjsmål rätta felaktig, bristfällig, föråldrad eller annars vilseledande information i ett kreditupplysningsregister eller kreditomdöme. Kreditupplysningsbolaget kan endast radera en felaktig anteckning om betalningsstörning på grund av likabehandling av de registrerade. Den personuppgiftsansvarige ska ge ett skriftligt avgörande om den vägrar ändra uppgiften i registret. 

Efterlevnaden av kreditupplysningslagen övervakas av dataombudsmannen, vars byrå du kan kontakta i frågor gällande riktigheten av uppgifter om betalningsstörningar. Dataombudsmannen kan förordna att den personuppgiftsansvarige rättar en felaktig anteckning. Länk till dataombudmannens telefonrådgivning.
 

Indrivningen får inte fortsätta om du inte har fått en faktura eller en påminnelse på grund av att borgenären eller indrivningsbolaget har felaktiga adressuppgifter. Du kan bestrida indrivningsbrevet på basis av felaktiga adressuppgifter och meddela rätt adress så att du får betalningsuppgifterna till rätt adress. 

Om din adress ändras ska du utan dröjsmål underrätta borgenären och indrivningsbolaget om detta. Du är även skyldig att uppdatera uppgifterna om ditt bolag i handelsregistret. 

God indrivningssed innebär att såväl borgenären som indrivningsbolaget i sin verksamhet ska iaktta särskild omsorgsfullhet. Detta omfattar bland annat att man innan indrivningen inleds ska säkerställa de centrala grundläggande frågorna gällande uppdraget. Borgenären eller indrivningsbolaget är dock inte skyldiga att börja utreda eventuella adressändringar på eget initiativ, utan betalningskrav kan sändas till den adress som gäldenären senast uppgett. 

Om du inte har betalat fordran tidigare, eftersom fakturan och påminnelsen har skickats till fel adress, är du inte skyldig att ersätta indrivningskostnaderna. Detta förutsätter dock att du inte själv har uppgett en felaktig adress för borgenären. 

Om brevet däremot har förkommit under postbefordran påverkar detta inte din skyldighet att ersätta indrivningskostnaderna åt borgenären. 

Ja, indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen om överbetalningen beror på ditt eget fel. 

Ibland kan det hända att gäldenären betalar samma faktura två gånger till indrivningsbolaget eller annars betalar ett för stort belopp. Till god indrivningssed hör att indrivningsbolaget ska återbetala en obefogad eller för stor betalning till gäldenären utan obefogat dröjsmål. 

Huruvida indrivningsbolaget får kräva en avgift för återbetalning av överbetalningen beror på vems fel överbetalningen är. Indrivningsbolaget kan kräva en skälig avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på gäldenärens oaktsamhet eller misstag. Indrivningsbolaget får däremot inte av gäldenären kräva någon avgift för återbetalningen, om överbetalningen beror på borgenärens eller indrivningsbolagets misstag. 

Indrivningsbolaget får endast låta bli att återbetala en överbetalning och använda den för att betala gäldenärens övriga skulder om gäldenären ger sitt samtycke till detta.

Ja. Indrivningsbolaget har rätt att använda betalningen från ditt företag hur det vill, eftersom lagen om indrivning av fordringar inte begränsar hur betalningar ska användas, såvida det inte handlar om konsumentfordringar. Det är således möjligt att indrivningsbolaget till exempel använder betalningen först för indrivningskostnaderna och först därefter för räntor och kapital. 

När det gäller konsumentfordringar begränsar lagen hur betalningar kan användas så att en betalning får användas för indrivningskostnader först när fordrans ränta och kapital har betalats. 

Länkar till lagar