Vi beviljar understöd till ungdomsarbete, bibliotek och idrottsprojekt

Vi beviljar årligen mer än 50 miljoner euro i statsunderstöd till olika projekt som har som mål att öka ungas välmående och hobbymöjligheter, utveckla bibliotekens verksamhet eller öka människors fysiska aktivitet.

Vi beviljar understöd till exempelvis kommuner och samkommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra registrerade sammanslutningar. Vi beviljar inte understöd till privatpersoner. 

De understöd vi beviljar är behovsprövade. I statsbudgeten fastställs för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas. 

Understödens mål och de exakta kriterierna för beviljande av understöd varierar enligt understödsform. Dessa beskrivs i utlysningen för respektive understöd. I utlysningen anges också vem understödet är avsett för och vem som kan ansöka om det.

Du hittar ansökningsanvisningarna och all information som rör understöd på adressen Aviavustukset.fi

Aviavustukset

Har du problem med e-tjänst?

Kontaktinformation för problemen med e-tjänst:

överinspektör Simo Luukkainen 
[email protected] 
tel. 0295 018 824