Utbildningar enligt livsmedelslagen

Vi ordnar regelbundet utbildningar om livsmedelstillsyn, livsmedelshygien och kvaliteten enligt livsmedelsbestämmelserna för livsmedelstillsynsmyndigheterna i kommunerna. I utbildningarna beaktas exempelvis kraven som Finlands nationella förordningar och talrika EU-rättsakter ställer på livsmedelssektorn och Livsmedelsverkets anvisningar.