Flygspaning efter skogsbränder/personal

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Regionförvaltningsverket ska enligt räddningslagen (379/2011, 31 §) ordna effektiv spaning efter skogsbränder på glest bebodda områden, om risken för skogsbrand är uppenbar. Regionförvaltningsverket upprätthåller en förteckning över tjänsteproducenternas piloter och flygpersonal som utför spaningsflygningar efter skogsbränder. Regionförvaltningsverket för en förteckning över personuppgifter för leverans av terminaler som används i VIRVE och gruppvideotjänster till tjänsteproducenterna. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att säkerställa tjänsteproducenternas behörighet att producera spaningsflygningar efter skogsbränder för Regionförvaltningsverket i Norra Finland i enlighet med anvisningar och avtal.  Med behandlingen av personuppgifter säkerställs smidig kontakt med de personer som deltar i verksamheten och att de skyldigheter som avtalats om tjänsteproduktionen fullgörs.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillhör regionförvaltningsverken.

Denna grund kompletteras av 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

Räddningslagen (379/2011) 31 §: 

Regionförvaltningsverket ska ordna effektiv spaning efter skogsbränder på glest bebodda områden, om risken för skogsbrand är uppenbar.

Uppgifter om piloter och flygpersonal:

 • personens namn och bas när personen är verksam
 • verksamhetsrelaterad utbildning
 • datum för genomförande av nivåprovet
 • flygcertifikat
 • allmäneuropeiska certifikatet EASA PART FCL (fi.fcl.nr)
 • nyttjanderätt. SEP upphör att gälla dd.mm.åå
 • nntal flygtimmar

Kontaktuppgifter till bascheferna och vice cheferna

 • namn, telefonnummer och e-postadress

Leveransdata för VIRVE- och RVP-terminaler:

 • namn, förening/företag som personen representerar, adress, telefonnummer och e-postadress

Kontaktuppgifter till de avtalsansvariga:

 • namn, telefonnummer och e-postadress

Tjänsteproducenter för spaningsflygverksamhet efter skogsbränder som ingått avtal med Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Uppgifterna uppdateras årligen av tjänsteproducenterna.

Inga regelbundna överlåtelser.

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Personuppgifterna sparas under den gällande avtalsperioden (högst 6 år).

Uppgifterna i registret är skyddade mot obehörig åtkomst, ändring och förstöring. Skyddet baserar sig på åtkomstpolicy, tekniskt skydd av databaser och servrar, skydd av fysiska utrymmen, passerkontroll, dataskydd samt säkerhetskopiering av data. Rätten att få åtkomst till och att behandla uppgifter beviljas på basis av arbetsuppgifter. Åtkomst till systemet baserar sig på personliga användarnamn. Administrativ inspektion används för att övervaka att verksamheten är ändamålsenlig.

Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Regionförvaltningsverkens uppgifter enligt denna anmälan har på riksnivå koncentrerats till ett regionförvaltningsverk som i egenskap av registeransvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig enligt denna anmälan är: 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Jurisdiktionsområde: landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland
Besöksadresser: Linnankatu 3, Uleåborg
Postadress: PB 6, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratur: [email protected]

Kontaktperson: Anna Mattila

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Besöksadresser: Linnankatu 3, Uleåborg
Postadress: PB 6, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratur: [email protected]

Rätt att få information om behandlingen av personuppgifter 

Du har rätt att få veta till exempel för vilket ändamål och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. 

Syftet med detta meddelande är att ge dig en helhetsbild av den behandling av personuppgifter vid regionförvaltningsverket som är föremål för detta meddelande. Om du upplever att detta meddelande inte ger dig den helhetsbild vi eftersträvar, har vi misslyckats med vårt mål. I detta fall och alltid när du har frågor om behandlingen av personuppgifter vid regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan). 

Rätt att få tillgång till dina egna uppgifter 

Du kan begära och få en kopia av de personuppgifter som lagras hos dig genom att skicka ett undertecknat formulär för begäran om information per brev eller e-post till den regionala regionförvaltningsverkets kansli (se kontaktuppgifter i avsnitt 14). Vi kommer att utföra din begäran om vi inte har en laglig motivering att vägra verkställighet av dina rättigheter.

Du har rätt att bli informerad om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig i vår verksamhet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du även rätt att bli informerad om detta.

Form: Begäran om att kontrollera eller flytta registrerade uppgifter

Skicka din skriftliga begäran till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Korrigera eller fylla på data 

Om du upptäcker att dina uppgifter är ofullständiga eller felaktiga kan du begära att de korrigeras. I sådana fall ber vi dig att ange vilken information som är felaktig och hur informationen ska ändras, eller att berätta vilken information som ska kompletteras och hur. 

Form: Korrigering och begränsning av personuppgifter

Skicka din skriftliga begäran om rättelse till den regionala förvaltningsmyndighetens kansli (se kontaktuppgifter nedan).

Begränsning av behandlingen 

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, att de behandlas lagstridigt eller du har motsatt dig behandlingen av dina uppgifter kan du be oss begränsa behandlingen av dina uppgifter.  

Form: Begäran om att korrigera eller begränsa registrerade uppgifter

Då kan vi behandla dina uppgifter endast  

 • med ditt samtycke 
 • om vi behöver dem för att uppgöra, framställa eller försvara ett rättsligt anspråk 
 • av allmänt intresse 
 • för att skydda någon annans rättigheter. 

Om vi begränsar behandlingen av uppgifterna på din begäran är vi skyldiga att om möjligt underrätta alla dem till vilka uppgifterna tidigare utlämnats om begränsningen. 

Skicka ett skriftligt krav på begränsning av uppgifterna till regionförvaltningsverkets registratorskontor.

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter 

Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan göra det när som helst utifrån en personlig särskild situation.

Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns ett mycket viktigt och berättigat skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk. 

Skicka din skriftliga och motiverade begäran till regionförvaltningsverkets registratorskontor. 

Besvär eller klagomål som gäller behandling av personuppgifter 

Kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå  

Vid behov kan du anföra besvär eller klagomål över behandlingen av dina uppgifter hos dataombudsmannen. Vi rekommenderar dock att du först kontaktar regionförvaltningsverkens dataskyddsombud (se kontaktuppgifterna nedan).

Mer allmän information om den registrerades rättigheter finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi