Kontaktuppgiftsregister för uppsökande ungdomsarbetare

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att samla in kontaktuppgifter till organisationer och personer som utför uppsökande ungdomsarbete så att de som behöver verksamheten i fråga lätt kan nå dem som söker inom det egna området. Med hjälp av registret upprätthålls också en postlista.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som tillhör regionförvaltningsverken.  

Denna grund kompletteras av 4 § 2 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).  

Uppgifter som lagras i registret är: personens namn, organisation, organisationens verksamhetsområde, personens arbetse-post, personens arbetstelefon, organisationens webbplats, andra kontaktsätt, organisationens adress, landskap och RFV-område

De uppgifter som sparas i registret fås i regel från organisationerna via en webbenkät, annars per e-post eller telefon.

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES-området.

Uppgifterna förvaras så länge som den uppsökande ungdomsarbetaren fungerar som uppsökande ungdomsarbetare. Uppgifterna förvaras dock till kalenderårets slut.

Uppgifterna förvaras så länge som den uppsökande ungdomsarbetaren fungerar som uppsökande ungdomsarbetare. Uppgifterna förvaras dock till kalenderårets slut.

Behandlingen av dina personuppgifter omfattar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Regionförvaltningsverkens uppgifter enligt denna anmälan har på riksnivå koncentrerats till ett regionförvaltningsverk som i egenskap av registeransvarig ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig enligt denna anmälan är:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Behörighetsområde: riksomfattande
Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa
Postadress: PB 5, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: registratur.vastra(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Besöksadress: Wolffskavägen 35, Vasa
Postadress: PB 5, 13035 AVI
Telefonväxel: 0295 016 000
Registratorskontoret: registratur.vastra(at)rfv.fi

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud
tfn 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi 

Om du behöver mer information om den behandling av personuppgifter som sker hos regionförvaltningsverken kan du kontakta regionförvaltningsverkets dataskyddsombud. För att kunna utnyttja dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid regionförvaltningsverket, vars kontaktuppgifter finns nedan. Om ditt ärende gäller behandlingen av dina personuppgifter vid någon annan organisation och inte vid regionförvaltingsverket, ska du i första hand kontakta den aktuella organisationen eller organisationens dataskyddsombud.

Om du har något att fråga om dina rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus
PB 1, 13035 AVI
tfn 0295 016 000 
registratur.sodra(at)rfv.fi