Begravningsärenden

Regionförvaltningsverket ansvarar för de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som hänför sig till gravsättning. I sådana ärenden som avses i begravningslagen bistår regionförvaltningsverket med kostnadsfri rådgivning. Såväl våra positiva som våra negativa beslut i tillståndsärenden är avgiftsbelagda.  

Begravningsplats och enskild grav

Vi kan bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse (såsom ett registrerat religionssamfund) tillstånd att anlägga en begravningsplats.

En begravningsplats får inte hållas i syfte att eftersträva ekonomisk vinst. 

För att få tillstånd att anlägga en begravningsplats måste du ha förutsättningar att hålla begravningsplatsen på behörigt sätt. Du ska bland annat förete en genomförbar plan över det hur du ordnar hållandet av begravningsplatsen på lång sikt. 

Huvudmannen för en begravningsplats ska äga fastigheten. Om huvudmannen för en begravningsplats inte äger fastigheten, ska han eller hon ha 

  • fått samtycke av ägaren till fastigheten att anlägga begravningsplatsen och 
  • sådan legorätt eller annan nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främsta företräde. 

Lego- eller nyttjanderätten ska avtalas på viss tid: minst 130 och högst 200 år. Den ska också omfatta hela fastighetens område. 

En fastighet som används som begravningsplats får inte vara intecknad och den får inte vara föremål för andra inskrivna särskilda rättigheter än de som avses i begravningslagen. Om en fastighet som används som begravningsplats ska göras en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret om begränsning i rätten att råda över fastigheten. 

Vi kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att inrätta en enskild grav för en viss, namngiven avliden. Platsen ska lämpa sig för gravsättning och områdets ägare eller innehavare måste ge sitt samtycke till inrättandet av graven.

Ja. Vi anmäler uppgifterna om en enskild grav eller begravningsplats till fastighetsdatasystemet för ifrågavarande fastighets del. Anläggandet av en begravningsplats eller inrättandet av en enskild grav påverkar användningen av marken i området.

Gravsättning av askan efter en avliden

Du behöver inget tillstånd från regionförvaltningsverket, om ingen enskild grav inrättas. Ingen enskild grav inrättas, om askan gravsätts så att inget minnesmärke eller annat synligt märke placeras på gravsättningsplatsen. 

Om du vill lägga ett minnesmärke eller andra synliga märken på gravplatsen, måste du ansöka om tillstånd från regionförvaltningsverket att inrätta en enskild grav. Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland. 

Du behöver alltid också samtycke från ägaren till mark- eller vattenområdet att gravsätta eller strö ut askan på hans eller hennes område. Vid behov kan du också be innehavaren av området om ett samtycke. Be om samtycket i skriftligt format så undviker du missförstånd. 

Den avlidnes aska ska inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på något annat bestående sätt placeras på en plats.  

Den som tar emot askan ska innan askan lämnas ut skriftligen meddela huvudmannen för krematoriet var askan kommer att placeras. Om de personer som har hand om begravningsarrangemangen trots uppmaning från krematoriet inte inom ett år efter kremeringen tar hand om askan, ska askan på den avlidnes dödsbos bekostnad placeras på den begravningsplats där den avlidne har rätt att bli begraven. 

Flyttning av gravsatt stoft eller aska

I den finländska begravningskulturen ingår att graven uppfattas som den avlidnes bestående viloplats. Därför strävar man efter att trygga gravens orördhet. 

Stoftet eller askan efter en gravsatt avliden kan flyttas till en annan grav endast av synnerligen vägande skäl. Flyttning kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket. Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland.  

För att flytta en gravsatt avlidens stoft behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten. 

Regionförvaltningsverket överväger från fall till fall synnerligen vägande skäl. De kan vara till exempel att 

  • den avlidne av någon anledning inte ursprungligen har kunnat gravsättas på den plats, där den avlidne eller han eller hennes anhöriga velat gravsätta honom eller henne. 
  • den avlidne har vistats i Finland som flykting eller asylsökande och förhållandena i den avlidnes hemland senare ändras så, att dennes stoft eller aska kan flyttas till dennes hemland. 
  • det förekommer till hälsoskyddet eller markanvändningen anknytande skäl som är exceptionellt vägande. 

Kontakta oss i så god tid som möjligt och be om mer information om saken redan innan du sänder in din ansökan. 

Statsbidrag för skötsel av gravar

För skötseln av hjälte- och civilbegravningsplatser och skötseln av evakuerades hjältegravar i Finland kan årligen ansökas om bidrag. 

Bidrag beviljas årligen.  

Ansökningarna som gäller året 2021 ska lämnas in senast 17.5.2021 klockan 16.15. 

Sänd ansökningen till Regionförvaltningsverket i Östra Finland.  

Glöm inte att också sända Regionförvaltningsverket i Östra Finland utredningar över hur bidragen använts före utgången av mars månad året därpå.

Med begravningsplatser på överlåtna områden avses hjälte-, fält- och civilbegravningsplatser som nu ligger i Ryssland som en följd av andra världskriget.  

Ja. Du kan ansöka om bidrag från oss. För att bidrag ska kunna beviljas, ska du först ingå ett avtal om skötseln av graven med Regionförvaltningsverket i Östra Finland. En organisation, ett företag eller en privatperson kan ingå avtalet.

Vi sluter avtal om gravplatserna och följer upp och övervakar att de följs. 

Länkar till lagar