Offentliga delgivningar Sydvästra Finland

22.8.2022

Meddelande om beslut som hålls framlagt hos Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands ansvarsområde för arbetarskyddet har 3 maj 2022 fattat ett beslut om föreläggande och förenande av vite LSAVI/11191/2021. Beslutet gäller företaget Ställningsbyggarna i Nord OÜ (FO-nummer 3194384-5). 

Beslutet hålls framlagt för parter under tjänstetid kl. 8–16.15 till och med 28 september 2022 hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands verksamhetsställe i Åbo vid adressen Självständighetsplan 2, Åbo.

Det här meddelandet har offentliggjorts på regionförvaltningsverkets webbplats 22 augusti 2022. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet offentliggjordes. Beslutet får överklagas genom att anföra besvär hos Åbo förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.


Var kan jag hitta gamla beslut?

Om beslutet finns inte längre till påseende på webbplatsen, kan du begära det av registratorskontoret. 

Registratorskontorens kontaktuppgifter

Anvisningar för begäran om uppgifter