Ersättning för kostnader för att ordna läkar- och tandläkarutbildning

Ett välfärdsområde, en kommun eller en samkommun kan ansöka om ersättning av Sydvästra Finlands regionförvaltningsverket för de kostnader som uppstår av att ordna läkar- och tandläkarutbildning. Ersättning för specialiseringsutbildning kan också betalas till statliga mentalsjukhus och till de serviceproducenter som nämns i en separat förordning.   

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar årligen en förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning. Ersättning kan fås för utbildning som universitetet godkänt och som ordnas på ett utbildningsställe som godkänts i utbildningsprogrammet. Ersättningens storlek anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning och betalas per läkare och utbildningsmånad. Ersättningsbeloppet fastställs för ett år i taget.   

För att ersättning ska betalas krävs minst en månads sammanhängande utbildning eller tjänstgöring. Läkaren måste ha en gällande studierätt vid ett finländskt universitet. Utbildningsplatsen måste också utse en handledare för läkaren som utbildas.   

I personsökningen (på finska) hittar du kontaktuppgifterna till tjänstemännen som behandlar respektive ärende.  Använd sökorden lääkäreiden koulutuskorvaukset eller valtion korvaukset.

Länk till vår personsökning.

Ersättning kan sökas för kostnader för att ordna följande utbildningar

Utbildningsersättning kan fås för kostnader för specialiseringsutbildning för läkare. Ersättning kan fås för utbildning som universitetet godkänt och som ordnas på ett utbildningsställe som universitetet godkänt. Utbildningsinnehållen finns angivna per utbildningsprogram i universitetens studiehandböcker. 

Ersättning kan tidigast fås från och med legitimeringsdagen. Läkaren måste ha en gällande studierätt vid en specialiseringsutbildning för läkare. 

Utbildningsersättning kan fås för kostnader för särskild allmänläkarutbildning. I Finland avläggs utbildningen som heltidsutbildning på två år. Detta beror på att högst ett år av praktisk tjänstgöring som ingår i en medicine licentiatexamen som avlagts i Finland eller Belgien kan godkännas i den tre år långa särskilda allmänläkarutbildningen. I utbildningen måste det ingå minst 9 månaders tjänstgöring på en hälsocentral och minst 6 månaders sjukhustjänstgöring.   
  
Om läkaren som avlägger utbildningen har fått sin läkarexamen i något annat land än i Finland eller Belgien är utbildningens längd och maximitiden för ersättning 36 månader.  Ersättning kan tidigast fås från och med legitimeringsdagen. Läkaren måste ha en gällande studierätt vid en särskild allmänläkarutbildning.  

Utbildningsersättning kan fås för kostnader för specialiseringsutbildning för tandläkare. Ersättning kan fås för utbildning som godkänts i universitetets utbildningsprogram och som ordnas på ett utbildningsställe som universitetet godkänt. Tandläkarna måste ha en gällande studierätt vid en specialiseringsutbildning för tandläkare.

Utbildningsersättning kan fås för kostnader orsakade av fördjupad praktik för tandläkare. Odontologie licentiatexamen har från och med 1.8.2011 innehållit fördjupad praktik.

Längden på den fördjupade praktiken är 6 månader. Praktiken utförs på en hälsocentral som universitetet godkänt efter det att universitetet beviljat rätt till praktik. Tandläkaren måste vara i ett arbetsförhållande hos kommunen eller samkommunen under praktiken.

I fråga om dem som börjat avlägga tandläkarlicentiatexamen före 1.8.2011 betalas ersättning för kostnader för praktisk tjänstgöring enligt de gamla förordningarna.

Den praktiska tjänstgöringen fullgörs i uppgiften som tandläkare under ledning och tillsyn av en legitimerad yrkesutbildad person som har rätt att självständigt utöva tandläkaryrket. Tjänstgöringen varar minst 9 månader, av vilka 6 månader ska utföras i anställningsförhållande till en kommun eller samkommun. Ersättning kan tidigast fås från och med legitimeringsdagen. 

En medborgare i en annan stat än en EES-stat som har avlagt läkar- eller tandläkarexamen i en annan stat än en EU- eller EES-stat får arbeta som legitimerad yrkesutbildad person i Finland endast med tillstånd eller legitimering av Tillstånds- och tillsynsverket för social - och hälsovården (Valvira).  

För att få tillstånd eller rätt att utöva yrket måste läkaren/tandläkaren först fullgöra den tjänstgöring, genomgå de tilläggsstudier och genomgå de förhör som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) bestämmer. På detta sätt säkerställer man att läkarnas eller tandläkarnas behörighet motsvarar den utbildning som fås i Finland och att de har tillräckliga språkkunskaper.  

Utbildningsersättning kan fås för kostnader orsakade av den tjänstgöring som Valvira beslutat om. Ersättning för kostnaderna orsakade av läkares tjänstgöring kan fås för sex (6) månader, om inte Valvira förutsätter längre tjänstgöring än detta. När det gäller tandläkares tjänstgöring kan ersättning fås för tre (3) månader, om inte Valvira förutsätter längre tjänstgöring än detta. Ersättning kan inte längre fås efter det att läkaren har anmält sig till det första förhöret med Valvira. 

Så här ansöker man om ersättning

Välfärdsområden, kommuner och samkommuner kan ansöka om ersättning för de kostnader som uppstår av att ordna läkar- och tandläkarutbildning. Ersättning för specialiseringsutbildning kan dessutom sökas av statliga mentalsjukhus och de serviceproducenter som anges i en separat förordning. Ersättning kan inte fås om kommunen har lagt ut produktionen av hälsotjänster på entreprenad på en privat tjänsteproducent. I enlighet med förordningen kan statlig ersättning inte betalas till privata tjänsteproducenter. Kommunen har inte rätt till ersättning om kommunen har lagt ut produktionen av tjänsterna på entreprenad.

Ersättning söks för perioder på ett halvt år. För tiden 1.1–30.6 ska ansökan om ersättning lämnas in senast 30.9. För tiden 1.7–31.12 ska ansökan om ersättning lämnas in senast 31.3. Ersättning kan inte fås för tidsperioder utanför ansökningsperioden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland inom den utsatta tiden. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid behandlas inte.

Utbildningsersättning söks på ansökningsblankett. Ansökan kan vid behov kompletteras.  

Till ansökan bifogas en blankett över läkarna och deras utbildningstider och den ersättning som söks samt följande bilagor:   

Specialiseringsutbildning för läkare och tandläkare och särskild allmänläkarutbildning:  

  • intyg över anställningsförhållande och redovisning av avbrott  
  • intyg över studierätt    
  • redovisning av tidigare utbildningsplatser   
  • uppgifter om handledaren. 

Fördjupad praktik för tandläkare:  

  • en kopia av studieboken som visar att praktikrätt har beviljats  
  • intyg över anställningsförhållande och redovisning av avbrott. 

Praktisk tjänstgöring för tandläkare: 

  • kopia av Valviras legitimeringsbeslut  
  • intyg över anställningsförhållande och redovisning av avbrott. 

Tjänstgöring som i vissa fall krävs av dem som avlagt examen utomlands:  

  • Valviras beslut om godkännande av examen  
  • intyg över anställningsförhållande och redovisning av avbrott.

Skicka ersättningsansökningen med bilagor till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Du kan skicka ansökningen till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland per post eller e-post. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan som skickas per post kommer fram inom den utsatta tiden. 

Regionförvaltningsverket fattar beslut under det år då ansökan har inkommit. Regionförvaltningsverket kan vid behov be sökanden om tilläggsuppgifter. Ersättningen betalas efter det att beslutet har fattats.

Regionförvaltningsverkets beslut kan inte överklagas, men det är möjligt att begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Anvisningar för begäran om omprövning ges som bilaga till beslutet.

Bra att tänka på

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland inom den utsatta tiden. Ansökningar som inkommit efter utsatt tid behandlas inte.

För en hel månad betalas alltid ett ersättningsbelopp per månad enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning. Det beräknas att en månad har 30 dagar. Om anställningen börjar mitt i en månad eller om det finns avbrott i anställningen som inte ska räknas med, beräknas ersättningsbeloppet genom att månadsersättningen divideras med 30 och multipliceras med de återstående dagarna i månaden. För att beräkna antalet fristående dagar kan man också använda denna tabell.

I universitetens studiehandböcker finns förteckningar över hur avbrott inverkar på godkännandet av tjänstgöringen. Oavlönad tjänstledighet berättigar inte till ersättning. Under ett kalenderår kan sammanlagt högst 30 dagar ersättas av sjukledighet med lön, moderskaps -, faderskaps - eller föräldraledighet eller studieledighet enligt lagen om studieledighet. Sökanden måste redovisa avbrotten i ansökan.

Ersättning kan också fås för tjänstgöring på deltid. Deltidstjänstgöringen förlänger utbildningen på motsvarande sätt. För att deltidstjänstgöringen ska ge rätt till ersättning måste den dock utgöra minst 50 procent av tjänstgöringen på heltid. Regionförvaltningsverket betalar ersättning utgående från arbetstidsprocenten. Om en läkares arbetstid exempelvis har varit 50 procent utgör ersättningen 50 procent av det totala ersättningsbeloppet för den tid som ansökan gäller.

Sökanden ansvarar för att uppgifterna i ansökan är korrekta och för att den utbildning för vilken ersättning söks har godkänts av universitetet och uppfyller villkoren för att beviljas statsersättning.

Om en kommun eller samkommun har lagt ut produktionen av hälsotjänster på entreprenad på en privat tjänsteproducent, har de inte rätt till utbildningsersättning för de läkare som är anställda hos den utomstående tjänsteproducenten. Privata serviceproducenter är inte berättigade till utbildningsersättning. Undantaget är de serviceproducenter som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Blanketter

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar