Tillsyn över lagen om penningtvätt 

På regionförvaltningsverket övervakar vi hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och tillsynen

Med penningtvätt avses transaktioner som görs för att maskera eller dölja ursprunget till egendom som är förvärvad genom brott för att den ska se ut att vara förvärvad på laglig väg. Egendom som är förvärvad genom brott kan härröra från vilket slag av brott som helst, föremålet för penningtvätt kan vara till exempel ett stulet fordon eller vinning av skattebedrägeri.  

Penningtvättarens mål är att sätta tillgångarna som härrör från brottet tillbaka i det ekonomiska kretsloppet. Företag och enskilda näringsidkare utnyttjas därför ofta för penningtvätt. Näringsidkarnas roll är avgörande för att det ska vara möjligt att upptäcka och bekämpa penningtvätt. 

Skyldigheterna i penningtvättslagen gäller näringsidkarna inom vissa sektorer. I lagen kallas de för rapporteringsskyldiga.

Vårt mål är att genom anvisningar och tillsyn säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen.  

Rapporteringsskyldiga ska exempelvis 

 • utarbeta en riskbedömning om sin verksamhet 
 • identifiera sina kunder 
 • följa med sina kunders verksamhet 
 • anmäla suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen 
 • se till att man i den dagliga verksamheten är medveten om skyldigheterna i penningtvättslagen och vet hur man fullgör dem. 

Som stöd för tillsynen ger vi information och publicerar anvisningar för sektorerna som är rapporteringsskyldiga. Dessutom råder vi i frågor om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under menyn anvisningar hittar du en allmän anvisning om bekämpning av penningtvätt och anvisningar för respektive sektor. 

Våra tillsynsverktyg är inspektioner i rapporteringsskyldigas affärslokaler och inspektioner av handlingar. Regionförvaltningsverket har rätt att inspektera affärslokalerna och omfattande rätt att få information om företagets verksamhet. Vi kan fatta beslut om sanktioner om skyldigheterna i lagen har försummats. Vi utövar proaktiv tillsyn över vissa sektorer: vi bedömer tillförlitligheten hos bolagets ansvarspersoner i samband med att bolaget tas upp i registret för övervakning av penningtvätt. 

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål. De som är rapporteringsskyldiga innehar en nyckelposition när det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om suspekta transaktioner.

 Följande verksamhetsområden övervakas av regionförvaltningsverket:

 • Förmedlingsrörelser av fastigheter och hyreslokaler 
 • Bokförare 
 • Tillhandahållare av juridiska tjänster (exklusive advokater)
 • Företagstjänster
 • Pantlåneinrättningar 
 • Tillhandahållare av finansiella tjänster som inte övervakas av Finansinspektionen 
 • Indrivningsbyråer
 • Konsthandlare
  • Personer som idkar konsthandel, till den del som det betalas eller tas emot som en prestation eller prestationer kopplade till varandra sammanlagt minst 10 000 euro.
 • Varuhandlare
  • Personer som säljer eller förmedlar varor, till den del som kontanter betalas eller tas emot som betalning som en prestation eller till varandra kopplade prestationer sammanlagt minst 10 000 euro.
 • Valutaväxlingsrörelser som inte övervakas av Finansinspektionen
 • Skatterådgivare
  • Personer som tillhandahåller skatterådgivningstjänster som huvudsaklig affärsverksamhet eller personer som direkt eller indirekt tillhandahåller skatterelaterat stöd. 
 • Tillhandahållare av företagskonsultationer och stödtjänster till investeringstjänster
 • Tillhandahållare av juridiska tjänster (inte advokater) till den del som man handlar på kundens vägnar eller för kundens räkning i samband med transaktioner som gäller 
  • köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller affärsenheter
  • skötsel av kundens penningmedel, värdepapper eller andra medel
  • öppnande eller skötsel av bank-, spar- eller värdepapperskonton
  • organisering av de medel som behövs för att grunda eller leda bolag samt för att förvalta företag
  • bildande eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar, eller ansvar för deras verksamhet. 

Med tillhandahållande av företagstjänster avses tillhandahållande av följande tjänster som affärsverksamhet till tredje part:

 • Bildande av en sammanslutning på uppdrag
 • Verksamhet som bolagsrättsligt ansvarig person, bolagsman eller i liknande ställning i en annan juridisk person
 • Tillhandahållande av hemort, företagets lagstadgade administrativa adress eller andra motsvarande tjänster
 • Verksamhet i Finland som egendomsförvaltare av en utländsk express trust eller ett juridiskt arrangemang med liknande rättsform
 • Verksamhet som skötare av förvaltarregistreringen när skötaren av förvaltarregistreringen har antecknats i aktieägarförteckningen för ett annat än ett offentligt aktiebolag.

Registret för övervakning av penningtvätt

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Du hittar en länk till registret nederst på den här sidan.

Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningarna ingår i ett eget koncessionsregister. En rapporteringsskyldig aktör behöver inte lämna en ansökan till registret för övervakning av penningtvätt om den redan är registrerad i något annat av regionförvaltningsverkets register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningar, indrivningsrörelser, konsumentkreditgivare och förmedlare av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler är sådana aktörer.  

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga aktörer som vi övervakar vid punkten ”Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen?”

Du kan besvara enkäten för att se om du är registreringspliktig. Du hittar länken till testet längst ner på sidan.

Använd den elektroniska ansökningsblanketten för att ansöka till registret för övervakning av penningtvätt. Du hittar en länk till blanketten nederst på sidan. 

Följ anvisningarna nedan: 

 1. Gå till regionförvaltningens e-tjänst.  
 2. Välj e-tjänsten ”Registret för övervakning av penningtvätt”. 
 3. Identifiera dig på det sätt som är lämpligast för dig. Logga in i e-tjänsten med stark autentisering. Du kan använda certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoderna som du har fått av din egen bank. Använd inte ett företags bankkoder. 
 4. Börja med att läsa och godkänna användningsvillkoren: Klicka på ”Börja” och kom ihåg att kryssa för punkten Jag godkänner användarvillkoren innan du går vidare. 
 5. Företagets grunduppgifter och kontaktuppgifter: Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera eller lägg till uppgifter som saknas. Därefter ska du klicka på den gröna ikonen ”Spara” som finns längst ner på sidan. OBS! Du ska INTE klicka på ”Stäng”-ikonen om du inte vill avbryta ifyllandet av blanketten. Kom dessutom ihåg att fylla i alla obligatoriska punkter som är märkta med *-tecknet. 
 6. Oberoende av om du sköter ärenden för ett företag, en sammanslutning eller som enskild näringsidkare bör du först skriva in FO-numret och klicka på ”Hämta uppgifterna”. Du måste ha tillstånd att sköta företagets ärenden. Om du har rätt att företräda företaget bör du kryssa för punkten ”Jag har rätt att uträtta ärenden i företagets eller sammanslutningens namn”. Om rätten att företräda företaget inte framgår av handelsregisterutdraget bör du skicka en fullmakt som bevisar representationsrätten till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor till e-posten [email protected] Om du däremot är en enskild näringsidkare ska du komma ihåg att dessutom kryssa för ”Jag är enskild näringsidkare”. 
 7. Klicka på ikonen ”Fyll i ansökan”. 

Behandlingstiden för ansökan är två veckor. Behandlingstiden påverkas av mängden ansökningar och om det eventuellt behövs ytterligare utredningar.

Det är avgiftsbelagt att registreras i registret för övervakning av penningtvätt. Registreringsavgiften är 200 euro om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Registreringsavgiften för sådana som erbjuder företagstjänster eller valutaväxling är 355 euro om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet. Avgifterna bestäms i statsrådets förordning. 

Registreringsavgiften faktureras separat. Avgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut.

Anmälning av tvivelaktiga transaktioner

Som en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket ska du känna din kund och följa upp kundrelationen så länge den pågår. En rapporteringsskyldig aktör ska upptäcka avvikande transaktioner och utreda ursprunget för tillgångarna i samband med dem.  

Om du lägger märke till en avvikande transaktion ska du ta reda på grunderna och syftet med transaktionen närmare. Om det är något i transaktionen som avviker och inte passar i kundens profil eller tidigare transaktioner ska syftet och grunden för den tvivelaktiga transaktionen genast redas ut.  

Du kan jämföra den avvikande transaktionen med 

 • sedvanlig verksamhet i den aktuella branschen 
 • motsvarande kunders sedvanliga beteende 
 • vad som är typiskt för likadana produkter eller tjänster.  

Om transaktionen också efter utredningen verkar tvivelaktig ska du genast anmäla den till centralen för utredning av penningtvätt. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Du behöver inte bedöma om det handlar om ett brott. 

Som rapporteringsskyldig aktör ska du alltid anmäla om 

 • transaktionen verkar tvivelaktig också efter kundens redogörelse 
 • du blir tvungen att neka transaktionen på grund av att den är avvikande eller tvivelaktig 
 • du märker att transaktionen är tvivelaktig efter att den redan är gjord. 

Man får inte avslöja för kunden att man gör en anmälan. Utredningar som har inhämtats för anmälan ska förvaras separat från andra kundhandlingar i fem år. 

Vart skickas anmälan? 

Centralen för utredning av penningtvätt finns i anslutning till centralkriminalpolisen. Den behandlar mottagna anmälningar om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt producerar material för bekämpningen av penningtvätt. 

Anmälan görs elektroniskt på centralen för utredning av penningtvätts webbsidor som kräver registrering. Anmälan kan göras både som företrädare för en organisation och som privatperson. Du hittar en länk nederst på den här sidan.  

Anmälning av överträdelser mot penningtvättslagen

Vi tar emot tips om rapporteringsskyldiga företag som misstänks ha brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen. En lista över rapporteringsskyldiga företag finns nere på sidan under Tillsyn över lagen om penningtvätt.

Tillsyn över lagen om penningtvätt

Gör anmälan via e-post till [email protected] eller via skyddad e-post. Du hittar länken nederst på denna sidan.

Skyddad e-post

Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda. Vi överlåter inte uppgifterna till den part som anmälan gäller. 

Vi beaktar misstankarna om överträdelser i vår riskbaserade tillsyn. Vi informerar inte den som har gjort anmälan om eventuella fortsatta åtgärder. 

Vi uppmanar alla personer som upptäcker en eventuell överträdelse mot penningtvättslagen att anmäla det till regionförvaltningsverket.

Du kan göra en anmälan om du till exempel är kund eller anställd hos företaget. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Vi kräver inga särskilda bevis som stöder misstankarna.

Anmälan kan gälla vilken som helst misstänkt överträdelse mot en skyldighet i penningtvättslagen. Anmälan kan göras exempelvis om

 • ett rapporteringsskyldigt företag inte har bedömt riskerna i samband med verksamheten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag försummar skyldighet att känna sina kunder
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte på lämpligt sätt identifierar kunden och kontrollerar identiteten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte följer sin skyldighet att utreda och rapportera om tvivelaktiga transaktioner 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte avbryter transaktionen eller avböjer den trots misstankar om tvivelaktiga transaktioner eller finansiering av terrorism.

Ju mer detaljerade uppgifter vi får om en misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen desto bättre kan vi bedöma behovet av fortsatta åtgärder. Anmälan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • företagets eller organisationens namn som anmälan gäller 
 • företagets bransch 
 • verksamhetsstället där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen skedde 
 • tidpunkten för det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen, eller meddelande om att det är fråga om ett fortlöpande förfarande 
 • beskrivning av de misstänkta överträdelserna mot penningtvättslagen 
 • vilken roll anmälaren har i organisationen som anmälan gäller: till exempel om hen är anställd eller kund hos företaget eller en annan part.

Riskbedömning, anvisningar och skolning av personalen

Den riskbaserade bedömningen är en viktig utgångspunkt i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riskbaserade bedömningen tar bekämpningsåtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism från den multinationella nivån till enskilda rapporteringsskyldiga aktörer. 

I den rapporteringsskyldigas verksamhet avser riskbaserad bedömning att rapporteringsskyldiga identifierar, bedömer och förstår riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som de utsätts för i den egna verksamheten. Åtgärderna som förutsätts i penningtvättslagen ska dimensioneras enligt identifierade risker. Rapporteringsskyldiga ska i riskbedömningen beakta den egna verksamhetens art, storlek och omfattning. 

Utgångspunkten för riskbaserad bekämpning av penningtvätt är att varje rapporteringsskyldig gör en egen riskbedömning av sin verksamhet.  

Om din verksamhet är föremål för tillsyn måste du göra upp en skriftlig riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet. Riskbedömningen och ändringarna i samband med den ska lämnas till regionförvaltningsverket bara om vi begär dem. Då ska du skicka dem till oss utan dröjsmål.  

Syftet med riskbedömningen är att få varje rapporteringsskyldig aktör att förstå varför dess verksamhet omfattas av penningtvättslagen. Riskbedömningen hjälper att planera verksamhetsprinciper, rutiner och kontrollen så att de är rätt proportionerade till risken för att verksamheten utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Många olika slags aktörer omfattas av penningtvättslagen och deras risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism varierar. Avsikten är att undvika onödigt tunga rutiner om risken är liten. Å andra sidan är det viktigt att se till att rutinerna är tillräckliga om risken är stor. 

Om du ska göra en riskbedömning bör du i den beakta åtminstone följande: 

 • Identifiera och analysera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som ditt företag ställs inför.  
 • Beakta kunderna, tjänsterna och det geografiska verksamhetsområdet. Beakta informationen om riskerna som fås från olika källor. 
 • Gör en bedömning av vad de olika riskerna betyder för ditt företags verksamhet. 
 • Identifiera och ta i bruk metoder för att minimera och hantera riskerna samt följa upp förändringar i dem. 
 • Dokumentera företagets rutiner för riskhanteringen.  

Det är skäl att läsa anvisningen om hur man utarbetar riskbedömningen. Där går man mer i detalj igenom kraven som ställs på riskbaserad verksamhet och riskbedömningen. Du hittar en länk till anvisningen längst ner på sidan. Lagen ställer inga exakta formkrav på riskbedömningen. Aktören får själv bestämma formen och utseendet på den skriftliga riskbedömningen. Vår anvisning är alltså inte en modellblankett för hur riskbedömningen ska skrivas. 

Regionförvaltningsverkets riskbedömning

Också regionförvaltningsverket ska göra en riskbedömning om riskerna för aktörerna som det övervakar. Vi utnyttjar den riskbedömningen i tillsynsplaneringen. Vi publicerar ett sammandrag av riskbedömningen som rapporteringsskyldiga kan ha nytta av då de utarbetar den egna riskbedömningen. För vår egen riskbedömning får vi information om riskerna i olika sektorer från de rapporteringsskyldigas riskbedömningar och genom vår tillsyn. Du hittar en länk till sammandraget nederst på sidan.  

Ministerierna ansvarar för utarbetningen av den nationella riskbedömningen. I den nationella riskbedömningen bedöms nationellt kända risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporteringsskyldiga kan utnyttja den nationella riskbedömningen vid utarbetningen av den egna riskbedömningen. 

Rapporteringsskyldiga ska utgående från sin egen riskbedömning utarbeta anvisningar för hur riskerna för penningtvätt ska hanteras och hur skyldigheterna i lagen ska fullgöras. I anvisningarna ska man skriva in de rutiner som är väsentliga för det praktiska arbetet och genom vilka den rapporteringsskyldiga aktören i olika faserna av transaktionerna försöker förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I anvisningen ska man beskriva följande punkter: 

 • rutiner för att känna kunderna 
 • hur man inhämtar information om kunden 
 • den kontinuerliga uppföljningen av kundens verksamhet 
 • hur en kunds suspekta transaktioner utreds 
 • Hur man anmäler suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen. 

Rapporteringsskyldiga aktörer ska se till att personalen får lära sig hur man lägger märke till och förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget måste utse en person inom ledningen som ansvarar för den interna kontrollen av hur skyldigheterna enligt penningtvättslagen fullgörs i företaget.  

Kundkännedom

Att känna sina kunder är en av de viktigaste skyldigheterna för ett rapporteringsskyldigt företag. Du ska känna dina kunder och veta hur de vanligtvis agerar.  

Kundkännedomen innebär att  

 • identifiera sina kunder  
 • kontrollera kundens identitet i ett officiellt dokument 
 • identifiera kundens representant och kontrollera dennes identitet  
 • identifiera den verkliga förmånstagaren för en företagskund eller en kund i en annan organisation och vid behov kontrollera förmånstagares identitet och 
 • utreda kundens bakgrund. 

Identifieringshandlingarna ska förvaras i minst fem år från det att kundförhållandet har upphört eller transaktionen är slutförd.  

Du bör vidta skärpt kontroll av kundens bakgrund om 

 • du i din riskbedömning bedömer att det finns en ökad risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering i kundförhållandet eller i en transaktion  
 • kunden eller transaktionen har anknytning till ett land utanför EES med högre risk.  

Skärpt kännedom är nödvändig också vid identifiering på distans eller om personen eller förmånstagaren är i en politiskt utsatt ställning eller hör till en sådan persons närmaste krets.  

Om du identifierar kunden på distans och kunden inte närvarar när identiteten kontrolleras bör du inhämta mer information om personen. Inhämta mer information från en pålitlig källa för att säkerställa kundens identitet och säkerställ att transaktionen görs från ett kreditinstituts konto eller betalas in på ett konto som tidigare är öppnat i kundens namn. Du kan också kontrollera kundens identitet med ett verktyg för stark elektronisk autentisering. 

Du bör följa kundens verksamhet för att kunna upptäcka eventuella avvikande transaktioner. Vid behov bör du även ta reda på ursprunget till medlen som ingår i de tvivelaktiga transaktionerna.

Rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt ifall utredningen inte utesluter tvivelaktigheterna i transaktionerna. Länken till rapporteringsverktyget finns nederst på denna sida. 

Med verklig förmånstagare för ett företag eller organisation avses en person som utövar bestämmande inflytande i företaget. Bestämmande inflytande kan basera sig på att personen

 • äger mer än 25 procent av aktierna antingen direkt eller indirekt via ett annat företag
 • utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten direkt eller indirekt via ett annat företag
 • på annat sätt utövar bestämmande inflytande (t.ex. genom aktieägaravtal).

Om en verklig förmånstagare inte kan identifieras genom ägande eller bestämmande inflytande, ska styrelsen för företaget eller organisationen eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning betraktas som verkliga förmånstagare. Undantaget gäller emellertid inte sådana situationer då kunden vägrar överlämna uppgifter om de verkliga förmånstagarna. 

Med personer i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har viktiga offentliga funktioner. I din riskbedömning ska du ha en procedur för att upptäcka om kunden eller kundens verkliga förmånstagare är i politiskt utsatt ställning eller om deras familjemedlem eller bolagspartner är det.

Om du inleder ett kundförhållande med en PEP-person, bör den högre ledningen  

 • godkänna kundförhållandet  
 • ta reda på ursprunget till den förmögenhet och de medel som hör till kundförhållandet eller transaktionen  
 • vidta skärpt uppföljning av kundförhållandet.  

En omfattande lista över personer med PEP-status finns i statsrådets förordning (länk nederst på denna sida). 

Om att förhindra finansiering av terrorism

Du bör beakta bekämpningen av terrorismfinansiering i din affärsverksamhet om du enligt penningtvättslagen omfattas av tillsynen. Finansiering av terrorism innebär att man styr tillgångar för att genomföra terrordåd eller annat finansiellt stöd till terroristiska personer, grupperingar och ändamål. Misstanken gäller vad tillgångarna används för medan själva tillgångarna kan härröra från lagliga eller brottsliga källor. 

För att förhindra finansiering av terrorism är det väsentligt att följa lagstiftningen om sanktioner och frysning av tillgångar. Som rapporteringsskyldigt företag är du skyldig att följa dina kunders agerande för att upptäcka affärstransaktioner som tyder på finansiering av terrorism. I så fall bör du informera centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen. Mer information finns i anvisningarna för åtgärder mot finansiering av terrorism. 

Om någon av dina kunder är en person eller organisation som finns på frysnings- eller sanktionslistan ska du avbryta transaktionen och inte överlåta tillgångar till den personen eller organisationen. Anmäl fallet utan dröjsmål anmälas till exekutionsverket i Helsingfors på adressen helsinki.uo(a)oikeus.fi.  

Exekutionsverket i Helsingfors kan kontaktas också i situationer då det är oklart om kunden är samma person som i frysningsbeslutet eller som är föremål för sanktioner.  

Tillgångar som tillhör en person eller organisation som är upptagen på frysnings- eller sanktionslistan får inte heller överlåtas vidare till tredje part utan myndighetens tillstånd. 

Enligt strafflagen är det straffbart att bryta mot förpliktelserna i samband med beslut om frysning av tillgångar samt sanktioner.  

En fysisk eller juridisk person (t.ex. ett företag) kan vara föremål för EU:s frysning av tillgångar eller ett nationellt frysningsbeslut för att bekämpa terrorism. Frysning av tillgångar innebär att man inte får överlåta tillgångar till en person som är upptagen på frysningslistan. I Finland fattas besluten om att frysa tillgångar enligt nationell lagstiftning av Centralkriminalpolisen (CKP) som för en förteckning över personer som frysningsbesluten gäller. 

Sanktioner

Vi kan påföra sanktioner för försummelse eller överträdelse av bestämmelserna i penningtvättslagen. Sanktioner fungerar som ett sista alternativ för tillsynen, och påförandet av dem baserar sig alltid på en samlad bedömning. De sanktioner som vi har till vårt förfogande är så kallade administrativa påföljder. Egentliga penningtvättsbrott eller förbrott till penningtvätt undersöks av polisen. 

Rapporteringsskyldiga kan påföras en administrativ påföljd till följd av oaktsamhet, uppsåtliga försummelser eller lagbrott. 

 • offentlig varning 
 • ordningsavgift eller 
 • påföljdsavgift. 

På framställning av Advokatförbundet förelägger vi sanktioner också för advokater. 

På vår webbplats publicerar vi information om de offentliga varningar som vi har gett samt om ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Ordningsavgift och påföljdsavgift ska betalas till staten. 

Vi kan ge en offentlig varning endast om det inte ger anledning till strängare åtgärder. En offentlig varning kan följa om den rapporteringsskyldiga uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med någon annan bestämmelse eller föreskrift i penningtvättslagen än bestämmelserna om ordningsavgift eller påföljdsavgift. Det kan alltså vara fråga om en gärning eller försummelse som inte uppfyller rekvisitet för ordningsavgift. 

En fysisk person kan få en offentlig varning om han eller hon inte iakttar de bestämmelser eller skyldigheter som förpliktar honom eller henne personligen. 

Vi kan påföra en ordningsavgift för en rapporteringsskyldig som bryter mot eller försummar någon av skyldigheterna enligt penningtvättslagen: 

 • att utarbeta en riskbedömning och bedöma risker 
 • kundkontroll eller kundidentifiering eller bevarande av uppgifter om kundkontroll 
 • att göra en anmälan om tvivelaktiga transaktioner 
 • ansökan om registrering i tillsynsregistret för penningtvätt 
 • utarbetande av förfaranden för rapportering av misstankar om brott mot penningtvättslagen 
 • organisering av utbildning och skydd för arbetstagare samt utarbetande av anvisningar. 

När ordningsavgiften fastställs beaktar vi arten, omfattningen och varaktigheten av försummelsen eller överträdelsen. Den ordningsavgift som påförs juridiska personer (företag eller andra sammanslutningar) är minst 5 000 euro och högst 100 000 euro. Den ordningsavgift som påförs fysiska personer är minst 500 euro och högst 10 000 euro. 

Vi kan påföra en påföljdsavgift för i huvudsak samma förseelser och försummelser enligt penningtvättslagen som för ordningsavgiften, men förutsättningarna för att påföra en påföljdsavgift är mer strikta än för ordningsavgiften. Vi kan påföra en påföljdsavgift om förseelsen eller försummelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk. Om den rapporteringsskyldiga inte har sökt sig till registret för övervakning av penningtvätt, påför vi ordningsavgift. 

Om den rapporteringsskyldiga är en fysisk person, påför vi inte honom eller henne någon påföljdsavgift för sådan gärning eller försummelse som någon annanstans i lagen föreskrivs vara straffbart. 

Om den rapporteringsskyldiga är en juridisk person (t.ex. ett företag eller en sammanslutning), kan påföljdsavgift under vissa förutsättningar påföras också en person som hör till den juridiska personens ledning. Då måste personen som hör till ledningen ha haft en betydande inverkan på den gärning eller försummelse som personen har varit ansvarig för och som strider mot penningtvättslagen. En påföljdsavgift som påförs ledningen kan vara möjlig utöver eller i stället för den påföljdsavgift som påförs juridiska personer. 

En påföljdsavgift kan vara betydligt större än en ordningsavgift. Beloppet baserar sig på en samlad bedömning där vi bland annat beaktar följande: 

 • förfarandets art,  
 • omfattning,  
 • varaktighet,  
 • gärningsmannens ekonomiska ställning,  
 • den vinning som erhållits eller den skada som orsakats genom förfarandet,  
 • gärningsmannens samarbete för att utreda ärendet  
 • gärningsmannens tidigare försummelser.  

Den påföljdsavgift som påförts tillhandahållaren av finansiella tjänster får uppgå till högst tio procent av den rapporteringsskyldigas omsättning under det föregående året eller fem miljoner euro, beroende på vilket som är störst. Påföljdsavgiften kan dock alltid vara dubbelt så stor som den erhållna vinningen, om denna kan fastställas. 

Om vi påför någon annan aktör en påföljdsavgift, får den å sin sida vara högst dubbelt så stor som den nytta som fåtts genom gärningen eller försummelsen eller en miljon euro, beroende på vilkendera som är störst. 

Termer

När ett kundförhållande etableras ska kundens identitet först kontrolleras. I normala situationer kontrolleras kundens identitet med hjälp av ett identitetskort, pass eller körkort som utfärdats av en finsk myndighet. 

Mer information om tillförlitlighetskraven för handlingar för kontroll av identiteten kan du läsa på Europeiska rådets och Europarådets webbplats.

Europeiska rådets och Europarådets webbplats

Kunden identifieras genom att alla centrala uppgifter om kundförhållandet samlas in för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa uppgifter kan variera beroende på kunden. Kundkontrollen innebär att uppgifter samlas in, uppdateras, kompletteras och hålls aktuella i kundregistret under hela kundförhållandets längd.

En transaktion som till sin storlek eller typ skiljer sig från normal affärsverksamhet eller betaltrafik för kunden. Ursprunget till tillgångarna i en tvivelaktig transaktion ska utredas.

I penningtvättslagen finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet för sammanslutningar och näringsidkare som är verksamma inom vissa branscher. Dessa aktörer kallas rapporteringsskyldiga. Rapporteringsskyldigheten gäller de aktörer som inom ramen för sin affärsverksamhet har möjlighet att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism eller som kan utnyttjas för dessa ändamål. 

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga som vi övervakar under punkt "Ketä aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamisessa?"

En fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag. En PEP kan utöva betydande politiskt inflytande. Också nära släktingar till personer i politiskt utsatt ställning betraktas som PEP.

 Regionförvaltningsverkets riksomfattande register över rapporteringsskyldiga aktörer. Tillsynsregistret är avsett för övervakning av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. I tillsynsregistret införs de aktörer som inte finns på Finansinspektionens lista över tillsynsobjekt eller i regionförvaltningsverkets övriga register över näringsövervakningen. 

Sök till registret för övervakning av penningtvätt med den elektroniska ansökningsblanketten. Du hittar en länk till blanketten i slutet av denna sida. Mer information om registret finns på denna sida under rubriken ”tillsynsregistret för penningtvätt”. 

Den rapporteringsskyldiga ska göra en skriftlig riskbedömning av sin affärsverksamhet. Syftet med riskbedömningen är att på det praktiska planet identifiera och bedöma de riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism som är typiska för affärsverksamheten. I riskbedömningen beskrivs på ett konkret plan t.ex. risken för en tjänst som företaget ska beakta i sin affärsverksamhet. Riskbedömningen ska också uppdateras regelbundet.

Person som äger eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över företaget. Den verkliga förmånstagaren äger mer än 25 procent av företagets aktier eller röstetal direkt eller indirekt genom ett annat företag. Rapporteringsskyldiga ska identifiera och uppdatera aktuella uppgifter om kundens verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera deras identitet.

Vanliga frågor

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt görs på en elektronisk ansökningsblankett. Länk till blanketten finns i slutet av denna sida.

Om du upptäcker ett fel i en redan skickad ansökan eller vill uppdatera uppgifterna i ansökan, kan du meddela ändringarna per e-post till adressen [email protected] Vi uppdaterar uppgifterna i ansökan. 

Som stöd för registreringsbeslutet använder vi ett handelsregisterutdrag där vi kontrollerar företagets basuppgifter. Om det sker förändringar i företagets basuppgifter, uppdateras uppgifterna inte i vårt tillsynsregister. Skicka de ändrade basuppgifterna till oss med e-post till [email protected] 

Det finns ingen färdig modell för företagets riskbedömning av penningtvätt. Riskbedömningen baserar sig på den övervakade aktörens egen syn på typiska och eventuella risker för penningtvätt i sin affärsverksamhet och bransch. Riskerna kan variera mycket till och med inom samma affärsverksamhet, vilket innebär att en enhetlig riskbedömningsgrund i praktiken inte kan utarbetas. 

Vid riskbedömningen ska affärsverksamhetens art, storlek och omfattning beaktas. 

Syftet med riskbedömningen är att på ett konkret plan beskriva risken för att en tjänst eller transaktion blir använd i penningtvättssyfte. Om till exempel tjänsteutbudet i företaget förändras eller verksamheten utvidgas geografiskt, ansvarar den rapporteringsskyldiga för uppdateringen av riskbedömningen. 

Vi har för rapporteringsskyldiga utarbetat en anvisning om hur riskbedömningen ska göras.

Den verkliga förmånstagaren ska alltid identifieras, men identiteten ska kontrolleras endast vid behov. 

Med kontroll avses kontroll av identiteten t.ex. med hjälp av pass eller körkort. Enligt penningtvättslagen ska rapporteringsskyldiga identifiera och upprätthålla tillräckliga, korrekta och aktuella uppgifter om kundernas verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera förmånstagarnas identitet.  

Om risken för penningtvätt har uppskattats vara låg för kunden, kan det i detta fall räcka med att identifiera den verkliga förmånstagaren. Bedömningen av de risker som är förenade med en kund ska alltid göras och tillsynsobjektet ska ställa identifieringsåtgärderna i relation till de risker för penningtvätt som är förenade med en kund. 

Rapporteringsskyldiga ska fästa uppmärksamhet vid sina kunders exceptionella transaktioner och utreda ursprunget för de tillgångar som hänför sig till transaktionen. Detta kallas utredningsskyldighet. 

Om du har upptäckt en tvivelaktig transaktion och fullgjort utredningsskyldigheten, ska du omedelbart underrätta centralen för utredning av penningtvätt om en tvivelaktig transaktion eller misstanke om finansiering av terrorism. En rapport om en tvivelaktig transaktion ska lämnas oberoende av vad som har gjorts i kundförhållandet eller transaktionen efter observationen. 

Centralen för utredning av penningtvätt är en del av centralkriminalpolisen. Centralen för utredning av penningtvätt har ett elektroniskt rapporteringssystem där anmälan kan göras som en företrädare för en organisation eller som privatperson. Du hittar en länk till anmälan i slutet av denna sida. 

Exempelvis Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen har utarbetat utbildningsmaterial om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Du hittar länkar till materialet i slutet av denna sida.

Mer information: [email protected]
Följ oss på Twitter: @AVIrahanpesu

Länkar till lagar