Tillsyn över lagen om penningtvätt 

På regionförvaltningsverket övervakar vi hur penningtvättslagen följs i Finland. Tillsynen över hela Finland är koncentrerad till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I penningtvättslagen bestäms vilka skyldigheter och åtgärder som företag, sammanslutningar och andra näringsidkare ska fullgöra. Syftet med åtgärderna är att förebygga och göra det enklare att avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism.

Om penningtvätt och tillsynen

Med penningtvätt avses transaktioner som görs för att maskera eller dölja ursprunget till egendom som är förvärvad genom brott för att den ska se ut att vara förvärvad på laglig väg. Egendom som är förvärvad genom brott kan härröra från vilket slag av brott som helst, föremålet för penningtvätt kan vara till exempel ett stulet fordon eller vinning av skattebedrägeri.  

Penningtvättarens mål är att sätta tillgångarna som härrör från brottet tillbaka i det ekonomiska kretsloppet. Företag och enskilda näringsidkare utnyttjas därför ofta för penningtvätt. Näringsidkarnas roll är avgörande för att det ska vara möjligt att upptäcka och bekämpa penningtvätt. 

Skyldigheterna i penningtvättslagen gäller näringsidkarna inom vissa sektorer. I lagen kallas de för rapporteringsskyldiga.

Vårt mål är att genom anvisningar och tillsyn säkerställa att de av oss övervakade rapporteringsskyldiga följer penningtvättslagen.  

Rapporteringsskyldiga ska exempelvis 

 • utarbeta en riskbedömning om sin verksamhet 
 • identifiera sina kunder 
 • följa med sina kunders verksamhet 
 • anmäla suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen 
 • se till att man i den dagliga verksamheten är medveten om skyldigheterna i penningtvättslagen och vet hur man fullgör dem. 

Som stöd för tillsynen ger vi information och publicerar anvisningar för sektorerna som är rapporteringsskyldiga. Dessutom råder vi i frågor om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Under menyn anvisningar hittar du en allmän anvisning om bekämpning av penningtvätt och anvisningar för respektive sektor. 

Våra tillsynsverktyg är inspektioner i rapporteringsskyldigas affärslokaler och inspektioner av handlingar. Utöver rätten att inspektera affärslokaler har regionförvaltningsverket dessutom omfattande rätt att få information om verksamheten hos en rapporteringsskyldig. Vi kan fatta beslut om sanktioner om skyldigheterna i lagen har försummats. Vi utövar proaktiv tillsyn över vissa sektorer: vi bedömer tillförlitligheten hos bolagets ansvarspersoner i samband med att bolaget tas upp i registret för övervakning av penningtvätt. 

Vi övervakar sådana bolag och andra näringsidkare som inom sin normala verksamhet kan lägga märke till penningtvätt eller finansiering av terrorism eller som man kan anta att kan bli utnyttjade för sådana ändamål. De som är rapporteringsskyldiga innehar en nyckelposition när det gäller att bekämpa och reda ut penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom myndigheterna med deras hjälp har de bästa möjligheterna att få information om suspekta transaktioner.

De verksamhetsområden som vi övervakar är:

 • de som tillhandahåller juridiska tjänster (exkl. advokater)
 • de som tillhandahållare finansiella tjänster (exkl. de som Finansinspektionen övervakar)
 • valutaväxlare
 • de som tillhandahåller sidotjänster till investeringstjänster
 • pantlåneinrättningar
 • fastighets- och hyresförmedlingar
 • indrivningsbyråer
 • de som tillhandahåller företagstjänster
 • skatterådgivare
 • bokförare
 • varuhandlare
 • aktörer som säljer konst.

De som tillhandahåller juridiska tjänster (exkl. advokater) omfattas av tillsynen till den del de handlar på kundens vägnar eller i transaktioner för kundens räkning som har samband med ekonomisk verksamhet eller fast egendom. Tillsynen omfattar också sådana tillhandahållare av juridiska tjänster som på kundens vägnar deltar i att planera eller utföra följande transaktioner:

 • köp eller försäljning av fastigheter eller affärsenheter, till exempel genom att upprätta ett köpebrev
 • organisering av medel som behövs för att bilda, leda eller förvalta ett företag
 • öppnande och förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton
 • organisering av medel som behövs för bildande och ledning av bolag samt för förvaltning av företag
 • bildande, ledning eller ansvar för stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar.

Aktörer som säljer konst

 • Försäljning eller förmedling av konst till den del de betalar eller får en betalning som en eller flera med varandra sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår minst 10 000 euro.

Varuhandlare

 • Försäljning eller förmedling av varor till den del som kontanter betalas eller tas emot i form av en eller flera sammanhängande betalningar som sammanlagt uppgår till minst 10 000 euro.

De som tillhandahåller företagstjänster

Med tillhandahållande av företagstjänster avses tillhandahållande av följande tjänster som affärsverksamhet till en tredje part:

 • Grundande av ett samfund på uppdrag.
 • Verksamhet som bolagsrättsligt ansvarig person, bolagsman eller i en liknande ställning som någon annan juridisk person.
 • Tillhandahållande av hemort, juridisk adress, administrativ adress för ett företag eller andra motsvarande tjänster.
 • Egendomsförvaltare för utländsk express trust eller juridiskt arrangemang med liknande juridisk form i Finland.
 • Verksamhet som förvaltare av förvaltarregistrering, när den som sköter förvaltarregistreringen har antecknats i aktieägarförteckningen för ett annat än ett publikt aktiebolag.

Skatterådgivare

 • de som tillhandahåller skatterådgivningstjänster eller stöd i skattefrågor som huvudsaklig affärs- eller yrkesverksamhet (mer än 50% av företagets verksamhet)

Registret för övervakning av penningtvätt

Vi för ett register för övervakning av penningtvätt. Registret är offentligt och registeruppgifterna kan läsas utan inloggning. Du hittar en länk till registret nederst på den här sidan.

Alla rapporteringsskyldiga aktörer måste vara registrerade i något register för näringstillsyn eller i ett koncessionsregister. En rapporteringsskyldig aktör behöver inte lämna en ansökan till registret för övervakning av penningtvätt om den redan är registrerad i något annat av regionförvaltningsverkets register för näringstillsyn. Pantlåneinrättningar, indrivningsrörelser och förmedlare av fastigheter, hyreslägenheter och hyreslokaler är sådana aktörer.  Alla andra rapporteringsskyldiga ska registrera sig i registret för övervakning av penningtvätt.

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga aktörer som vi övervakar vid punkten ”Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen?”

Använd den elektroniska ansökningsblanketten för att ansöka till registret för övervakning av penningtvätt. Du hittar en länk till blanketten nederst på sidan. 

Följ anvisningarna nedan: 

 1. Gå till regionförvaltningens e-tjänst.  
 2. Välj e-tjänsten ”Registret för övervakning av penningtvätt”. 
 3. Identifiera dig på det sätt som är lämpligast för dig. Inloggning i e-tjänsten kräver stark autentisering. Du kan använda certifikatkort, mobilcertifikat eller bankkoderna som du har fått av din egen bank. Använd inte ett företags bankkoder. 
 4. Börja med att läsa och godkänna användningsvillkoren: Klicka på ”Börja” och kom ihåg att kryssa för punkten Jag godkänner användarvillkoren innan du går vidare. 
 5. Företagets grunduppgifter och kontaktuppgifter: Kontrollera dina kontaktuppgifter och korrigera eller lägg till uppgifter som saknas. Därefter ska du klicka på den gröna ikonen ”Spara” som finns längst ner på sidan. OBS! Du ska INTE klicka på ”Stäng”-ikonen om du inte vill avbryta ifyllandet av blanketten. Kom ihåg att fylla i alla obligatoriska punkter som markerats med *. 
 6. Oberoende av om du sköter ärenden för ett företag, en sammanslutning eller som enskild näringsidkare bör du först skriva in FO-numret och klicka på ”Hämta uppgifterna”. Du måste ha tillstånd att sköta företagets ärenden. Om du har rätt att företräda företaget bör du kryssa för punkten ”Jag har rätt att uträtta ärenden i företagets eller sammanslutningens namn”. Om rätten att företräda företaget inte framgår av handelsregisterutdraget bör du skicka en fullmakt som bevisar representationsrätten till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands registratorskontor till e-posten [email protected]. Om du däremot är en enskild näringsidkare ska du komma ihåg att dessutom kryssa för ”Jag är enskild näringsidkare”. 
 7. Klicka på ikonen ”Fyll i ansökan”. 

Behandlingstiden för ansökan är ca två veckor. Behandlingstiden påverkas av mängden ansökningar och om det eventuellt behövs ytterligare utredningar. Du kan fortsätta verksamheten i ditt företag normalt medan ansökan behandlas.

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt är avgiftsbelagd. Vi tar ut en engångsavgift på 375 euro för ansökan (315 euro om ansökan har anhängiggjorts i e-tjänsten).

Om vi måste göra en fullgöranderapport utifrån uppgifterna i ansökan är engångsavgiften 670 euro (530 euro om ansökan har anhängiggjorts i e-tjänsten). Vi gör en fullgöranderapport om företaget som ska upptas i registret bedriver valutaväxling eller erbjuder företagstjänster. 

ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en aktör som bedriver valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster 455 euro

Registreringsavgiften faktureras separat. Bestämmelser om avgifterna finns i statsrådets förordning.

Avgifterna är utmätningsbara utan särskilt beslut. 

Du hittar mer information om avgifterna i vår serviceprislista.

Anmälning av tvivelaktiga transaktioner

När din verksamhet omfattas av rapporteringsskyldigheten, måste du känna till din kund och följa kundrelationen under hela dess längd. Uppföljningen ska vara tillräckligt omfattande för att du ska kunna upptäcka avvikelser i transaktioner som är typiska för kundrelationen.

Om du lägger märke till en avvikande transaktion ska du ta reda på grunderna och syftet med transaktionen närmare. Om du upptäcker en tvivelaktig transaktion, måste du närmare utreda transaktionens grunder och syfte samt vid behov också ursprunget till de tillgångar som hänför sig till transaktionen. 

Du kan jämföra den avvikande transaktionen med 

 • sedvanlig verksamhet i den aktuella branschen 
 • motsvarande kunders sedvanliga beteende 
 • vad som är typiskt för likadana produkter eller tjänster.  

Om transaktionen också efter utredningen verkar tvivelaktig ska du genast anmäla den till centralen för utredning av penningtvätt. Anmälan ska göras med låg tröskel. Du behöver inte bedöma om det handlar om ett brott. 

Gör en anmälan alltid när

 • transaktionen verkar tvivelaktig också efter kundens redogörelse 
 • du blir tvungen att neka transaktionen på grund av att den är avvikande eller tvivelaktig 
 • du märker att transaktionen är tvivelaktig efter att den redan är gjord. 

Man får inte avslöja för kunden att man gör en anmälan. Förvara de utredningar som skaffats för anmälan i fem år och avskilt från övriga kundhandlingar.

Vart skickas anmälan? 

Centralen för utredning av penningtvätt finns i anslutning till centralkriminalpolisen. Centralen behandlar de anmälningar som den mottagit om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism samt producerar material för bekämpning av penningtvätt.

Anmälan görs via den elektroniska rapporteringsapplikation, där man ska registrera sig. Du hittar en länk nederst på den här sidan.  

Anmälan om misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen

Vi tar emot tips om rapporteringsskyldiga företag som misstänks ha brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen. Observera att anmälan om en misstänkt transaktion ska göras till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen, inte till regionförvaltningsverket.

En lista över rapporteringsskyldiga företag finns på den här sidan under Vem övervakar regionförvaltningsverket gällande penningtvättslagen.

Gör en anmälan via vårt elektroniska rapporteringssystem. Du ser en länk till rapporteringssystemet nederst på denna sida. Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda. Vi överlåter inte uppgifterna till den part som anmälan gäller.

Vi beaktar misstankarna om överträdelser i vår riskbaserade tillsyn.

Vi uppmanar alla personer som upptäcker en eventuell överträdelse mot penningtvättslagen att anmäla det till regionförvaltningsverket.

Du kan göra en anmälan om du till exempel är kund eller anställd hos företaget. Du kan göra anmälan med låg tröskel. Vi kräver inga särskilda bevis som stöder misstankarna.

Anmälan kan gälla vilken som helst misstänkt överträdelse mot en skyldighet i penningtvättslagen. Anmälan kan göras exempelvis om

 • ett rapporteringsskyldigt företag inte har bedömt riskerna i samband med verksamheten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag försummar skyldighet att känna sina kunder
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte på lämpligt sätt identifierar kunden och kontrollerar identiteten 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte följer sin skyldighet att utreda och rapportera om tvivelaktiga transaktioner 
 • ett rapporteringsskyldigt företag inte avbryter transaktionen eller avböjer den trots misstankar om tvivelaktiga transaktioner eller finansiering av terrorism.

Ju mer detaljerade uppgifter vi får om en misstänkt överträdelse mot penningtvättslagen desto bättre kan vi bedöma behovet av fortsatta åtgärder. Anmälan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • företagets eller organisationens namn som anmälan gäller 
 • företagets bransch 
 • verksamhetsstället där det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen skedde 
 • tidpunkten för det misstänkta förfarandet mot penningtvättslagen, eller meddelande om att det är fråga om ett fortlöpande förfarande 
 • beskrivning av de misstänkta överträdelserna mot penningtvättslagen 
 • vilken roll anmälaren har i organisationen som anmälan gäller: till exempel om hen är anställd eller kund hos företaget eller en annan part.

Riskbedömning, anvisningar och skolning av personalen

Den riskbaserade bedömningen är en viktig utgångspunkt i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riskbaserade bedömningen tar bekämpningsåtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism från den multinationella nivån till enskilda rapporteringsskyldiga aktörer. 

I den rapporteringsskyldigas verksamhet avser riskbaserad bedömning att rapporteringsskyldiga identifierar, bedömer och förstår riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som de utsätts för i den egna verksamheten. De åtgärder som penningtvättslagen förutsätter ska dimensioneras enligt de identifierade riskerna. De rapporteringsskyldiga ska då de gör riskbedömningen beakta verksamhetens art, storlek och omfattning.

Utgångspunkten för riskbaserad bekämpning av penningtvätt är att varje rapporteringsskyldig gör en egen riskbedömning av sin verksamhet.  

Om din verksamhet är föremål för tillsyn måste du göra upp en skriftlig riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet. Riskbedömningen och ändringarna i samband med den ska lämnas till regionförvaltningsverket bara om vi begär dem. Då ska du skicka dem till oss utan dröjsmål.  

Syftet med riskbedömningen är att få varje rapporteringsskyldig aktör att förstå varför dess verksamhet omfattas av penningtvättslagen. Riskbedömningen hjälper att planera verksamhetsprinciper, rutiner och kontrollen så att de är rätt proportionerade till risken för att verksamheten utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism.  

Många olika slags aktörer omfattas av penningtvättslagen och deras risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism varierar. Avsikten är att undvika onödigt tunga rutiner om risken är liten. Å andra sidan är det viktigt att se till att rutinerna är tillräckliga om risken är stor. 

Om du ska göra en riskbedömning bör du i den beakta åtminstone följande: 

 • Identifiera och analysera de risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som ditt företag ställs inför.  
 • Beakta kunderna, tjänsterna och det geografiska verksamhetsområdet. Beakta informationen om riskerna som fås från olika källor. 
 • Gör en bedömning av vad de olika riskerna betyder för ditt företags verksamhet. 
 • Identifiera och ta i bruk metoder för att minimera och hantera riskerna samt följa upp förändringar i dem. 
 • Dokumentera företagets rutiner för riskhanteringen.  

Läs anvisningen för att göra en riskbedömning, där man mer ingående har satt sig in i den riskbaserade verksamheten och de krav som ställs på riskbedömningen. Du hittar en länk till anvisningen längst ner på sidan. Lagen ställer inga exakta formkrav på riskbedömningen, utan du kan själv besluta om den skriftliga riskbedömningens form och layout. Vi har dock utarbetat en blankettmall som du kan använda för att göra en riskbedömning. Länken till blankettmallen hittar du i slutet av denna sida under riskbedömningsanvisningen.

Regionförvaltningsverkets riskbedömning

Också regionförvaltningsverket ska göra en riskbedömning om riskerna för aktörerna som det övervakar. Vi utnyttjar den riskbedömningen i tillsynsplaneringen. Vi publicerar ett sammandrag av riskbedömningen som rapporteringsskyldiga kan ha nytta av då de utarbetar den egna riskbedömningen.

Med hjälp av vårt tillsynsarbete och de riskbedömningar som våra rapporteringsskyldiga gjort får vi information om de risker som är förenade med olika branscher. Vi utnyttjar denna information för att göra vår riskbedömning för varje rapporteringsskyldig. Du hittar en länk till sammandraget nederst på sidan.  

Ministerierna ansvarar för utarbetningen av den nationella riskbedömningen. I den nationella riskbedömningen bedöms nationellt kända risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Rapporteringsskyldiga kan utnyttja den nationella riskbedömningen vid utarbetningen av den egna riskbedömningen. Du hittar den nationella riskbedömningen i statsrådets publikationsarkiv.

Rapporteringsskyldiga ska utgående från sin egen riskbedömning utarbeta anvisningar för hur riskerna för penningtvätt ska hanteras och hur skyldigheterna i lagen ska fullgöras. I anvisningarna ska man skriva in de rutiner som är väsentliga för det praktiska arbetet och genom vilka den rapporteringsskyldiga aktören i olika faserna av transaktionerna försöker förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. 

I anvisningen ska man beskriva följande punkter: 

 • rutiner för att känna kunderna 
 • hur man inhämtar information om kunden 
 • den kontinuerliga uppföljningen av kundens verksamhet 
 • hur en kunds suspekta transaktioner utreds 
 • Hur man anmäler suspekta transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen. 

Rapporteringsskyldiga aktörer ska se till att personalen får lära sig hur man lägger märke till och förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Företaget måste utse en person inom ledningen som ansvarar för den interna kontrollen av hur skyldigheterna enligt penningtvättslagen fullgörs i företaget.  

Kundkännedom

Att känna sina kunder är en av de viktigaste skyldigheterna för ett rapporteringsskyldigt företag. Du ska känna dina kunder och veta hur de vanligtvis agerar.  

Kundkännedomen innebär att  

 • identifiera sina kunder  
 • kontrollera kundens identitet i ett officiellt dokument 
 • identifiera kundens representant och kontrollera dennes identitet  
 • identifiera den verkliga förmånstagaren för en företagskund eller en kund i en annan organisation och vid behov kontrollera förmånstagares identitet och 
 • utreda kundens bakgrund. 

Identifieringshandlingarna ska förvaras i minst fem år från det att kundförhållandet har upphört eller transaktionen är slutförd.  

Du bör vidta skärpt kontroll av kundens bakgrund om 

 • du i din riskbedömning bedömer att det finns en ökad risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering i kundförhållandet eller i en transaktion  
 • kunden eller transaktionen har anknytning till ett land utanför EES med högre risk.  

Skärpt kännedom är nödvändig också vid identifiering på distans eller om personen eller förmånstagaren är i en politiskt utsatt ställning eller hör till en sådan persons närmaste krets.  

Om du identifierar kunden på distans och kunden inte närvarar när identiteten kontrolleras bör du inhämta mer information om personen. Inhämta mer information från en pålitlig källa för att säkerställa kundens identitet och säkerställ att transaktionen görs från ett kreditinstituts konto eller betalas in på ett konto som tidigare är öppnat i kundens namn. Du kan också kontrollera kundens identitet med ett verktyg för stark elektronisk autentisering. 

Du bör följa kundens verksamhet för att kunna upptäcka eventuella avvikande transaktioner. Vid behov bör du även ta reda på ursprunget till medlen som ingår i de tvivelaktiga transaktionerna.

Rapportera tvivelaktiga transaktioner till centralen för utredning av penningtvätt ifall utredningen inte utesluter tvivelaktigheterna i transaktionerna. Länken till rapporteringsverktyget finns nederst på denna sida. 

Med verklig förmånstagare för ett företag eller organisation avses en person som utövar bestämmande inflytande i företaget. Bestämmande inflytande kan basera sig på att personen

 • äger mer än 25 procent av aktierna antingen direkt eller indirekt via ett annat företag
 • utnyttjar mer än 25 procent av rösträtten direkt eller indirekt via ett annat företag
 • på annat sätt utövar bestämmande inflytande (t.ex. genom aktieägaravtal).

Om en verklig förmånstagare inte kan identifieras genom ägande eller bestämmande inflytande, ska styrelsen för företaget eller organisationen eller ansvariga bolagsmän, verkställande direktören eller en person i motsvarande ställning betraktas som verkliga förmånstagare. Undantaget gäller emellertid inte sådana situationer då kunden vägrar överlämna uppgifter om de verkliga förmånstagarna. 

Med personer i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har viktiga offentliga funktioner. I din riskbedömning ska du ha en procedur för att upptäcka om kunden eller kundens verkliga förmånstagare är i politiskt utsatt ställning eller om deras familjemedlem eller bolagspartner är det.

Om du inleder ett kundförhållande med en PEP-person, bör den högre ledningen  

 • godkänna kundförhållandet  
 • ta reda på ursprunget till den förmögenhet och de medel som hör till kundförhållandet eller transaktionen  
 • vidta skärpt uppföljning av kundförhållandet.  

En omfattande lista över personer med PEP-status finns i statsrådets förordning (länk nederst på denna sida). 

Om att förhindra finansiering av terrorism

Du bör beakta bekämpningen av terrorismfinansiering i din affärsverksamhet om du enligt penningtvättslagen omfattas av tillsynen. Finansiering av terrorism innebär att man styr tillgångar för att genomföra terrordåd eller annat finansiellt stöd till terroristiska personer, grupperingar och ändamål. Misstanken gäller vad tillgångarna används för medan själva tillgångarna kan härröra från lagliga eller brottsliga källor. 

För att förhindra finansiering av terrorism är det väsentligt att följa lagstiftningen om sanktioner och frysning av tillgångar. Som rapporteringsskyldigt företag är du skyldig att följa dina kunders agerande för att upptäcka affärstransaktioner som tyder på finansiering av terrorism. I så fall bör du informera centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen. Mer information finns i anvisningarna för åtgärder mot finansiering av terrorism. 

Om någon av dina kunder är en person eller organisation som finns på frysnings- eller sanktionslistan ska du avbryta transaktionen och inte överlåta tillgångar till den personen eller organisationen. Anmäl fallet utan dröjsmål anmälas till exekutionsverket i Helsingfors på adressen helsinki.uo(a)oikeus.fi.  

Exekutionsverket i Helsingfors kan kontaktas också i situationer då det är oklart om kunden är samma person som i frysningsbeslutet eller som är föremål för sanktioner.  

Tillgångar som tillhör en person eller organisation som är upptagen på frysnings- eller sanktionslistan får inte heller överlåtas vidare till tredje part utan myndighetens tillstånd. 

Enligt strafflagen är det straffbart att bryta mot förpliktelserna i samband med beslut om frysning av tillgångar samt sanktioner.  

En fysisk eller juridisk person (t.ex. ett företag) kan vara föremål för EU:s frysning av tillgångar eller ett nationellt frysningsbeslut för att bekämpa terrorism. Frysning av tillgångar innebär att man inte får överlåta tillgångar till en person som är upptagen på frysningslistan. I Finland fattas besluten om att frysa tillgångar enligt nationell lagstiftning av Centralkriminalpolisen (CKP) som för en förteckning över personer som frysningsbesluten gäller. 

Med internationella sanktioner avses att ekonomiskt eller annat samarbete med vissa utsedda aktörer begränsas. Syftet med begränsningarna är att påverka den politik eller verksamhet som bedrivs av aktören i fråga och som hotar den internationella freden och säkerheten.

På utrikesministeriets webbplats om sanktioner finns länkar till gällande finansiella sanktioner och anvisningar för tolkning av sanktionsbestämmelserna. De rapporteringsskyldiga kan på webbplatsen beställa nyhetsbrev om aktuella sanktionsärenden.

Utriketsministeriets webbsida om Sanktioner enligt land
 

Sanktioner

Vi kan påföra sanktioner för försummelse eller överträdelse av bestämmelserna i penningtvättslagen. Påförandet av sanktioner baserar sig alltid på en samlad bedömning. De sanktioner som vi har till vårt förfogande är så kallade administrativa påföljder. Egentliga penningtvättsbrott eller förbrott till penningtvätt undersöks av polisen. 

Rapporteringsskyldiga kan påföras en administrativ påföljd till följd av oaktsamhet, uppsåtliga försummelser eller lagbrott. 

 • offentlig varning 
 • ordningsavgift eller 
 • påföljdsavgift. 

På framställning av Advokatförbundet förelägger vi sanktioner också för advokater. 

På vår webbplats publicerar vi information om de offentliga varningar som vi har gett samt om ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Ordningsavgift och påföljdsavgift ska betalas till staten. 

Vi kan ge en offentlig varning endast om det inte ger anledning till strängare åtgärder. En offentlig varning kan följa om den rapporteringsskyldiga uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med någon annan bestämmelse eller föreskrift i penningtvättslagen än bestämmelserna om ordningsavgift eller påföljdsavgift. Det kan alltså vara fråga om en gärning eller försummelse som inte uppfyller rekvisitet för ordningsavgift. 

En fysisk person kan få en offentlig varning om han eller hon inte iakttar de bestämmelser eller skyldigheter som förpliktar honom eller henne personligen. 

Vi kan påföra en ordningsavgift för en rapporteringsskyldig som bryter mot eller försummar någon av skyldigheterna enligt penningtvättslagen: 

 • att utarbeta en riskbedömning och bedöma risker 
 • kundkontroll eller kundidentifiering eller bevarande av uppgifter om kundkontroll 
 • att göra en anmälan om tvivelaktiga transaktioner 
 • ansökan om registrering i tillsynsregistret för penningtvätt 
 • utarbetande av förfaranden för rapportering av misstankar om brott mot penningtvättslagen 
 • organisering av utbildning och skydd för arbetstagare samt utarbetande av anvisningar. 

När ordningsavgiften fastställs beaktar vi arten, omfattningen och varaktigheten av försummelsen eller överträdelsen. Den ordningsavgift som påförs juridiska personer (företag eller andra sammanslutningar) är minst 1 000 euro och högst 100 000 euro. Den ordningsavgift som påförs fysiska personer är minst 500 euro och högst 10 000 euro. 

Vi kan påföra en påföljdsavgift för i huvudsak samma förseelser och försummelser enligt penningtvättslagen som för ordningsavgiften, men förutsättningarna för att påföra en påföljdsavgift är mer strikta än för ordningsavgiften. Vi kan påföra en påföljdsavgift om förseelsen eller försummelsen är allvarlig, upprepad eller systematisk. Om den rapporteringsskyldiga inte har sökt sig till registret för övervakning av penningtvätt, påför vi ordningsavgift. 

Om den rapporteringsskyldiga är en fysisk person, påför vi inte honom eller henne någon påföljdsavgift för sådan gärning eller försummelse som någon annanstans i lagen föreskrivs vara straffbart. 

Om den rapporteringsskyldiga är en juridisk person (t.ex. ett företag eller en sammanslutning), kan påföljdsavgift under vissa förutsättningar påföras också en person som hör till den juridiska personens ledning. Då måste personen som hör till ledningen ha haft en betydande inverkan på den gärning eller försummelse som personen har varit ansvarig för och som strider mot penningtvättslagen. En påföljdsavgift som påförs ledningen kan vara möjlig utöver eller i stället för den påföljdsavgift som påförs juridiska personer. 

En påföljdsavgift kan vara betydligt större än en ordningsavgift. Beloppet baserar sig på en samlad bedömning där vi bland annat beaktar följande: 

 • förfarandets art,  
 • omfattning,  
 • varaktighet,  
 • gärningsmannens ekonomiska ställning,  
 • den vinning som erhållits eller den skada som orsakats genom förfarandet,  
 • gärningsmannens samarbete för att utreda ärendet  
 • gärningsmannens tidigare försummelser.  

Den påföljdsavgift som påförts tillhandahållaren av finansiella tjänster får uppgå till högst tio procent av den rapporteringsskyldigas omsättning under det föregående året eller fem miljoner euro, beroende på vilket som är störst. Påföljdsavgiften kan dock alltid vara dubbelt så stor som den erhållna vinningen, om denna kan fastställas. 

Om vi påför någon annan aktör en påföljdsavgift, får den å sin sida vara högst dubbelt så stor som den nytta som fåtts genom gärningen eller försummelsen eller en miljon euro, beroende på vilkendera som är störst. 

Administrativa påföljder

Rapporterings­skyldig

Administrativ­påföljd

Datum

Rättslig giltighet

Länk till beslut

Pades Oy

Ordnings­avgift 12 000 €

Förvaltningsdomstolen sänkte ordningsavgiften till 6 000 €.

24.3.2023 Beslutet har vunnit laga kraft. Beslut 24.3.2023, Pades Oy (på finska)
Advokat
Jari Salminen,
Eversheds Asianajo­toimisto Oy

Ordnings­avgift 5 000 €

29.5.2023 Beslutet har inte vunnit laga kraft. Beslut 29.5.2023, advokat Jari Salminen (på finska)
A.R. Invest­ments Oy

Påföljds­avgift 6 000 €

24.8.2023 Beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut 24.8.2023, A.R. Investments Oy (på finska)

NSY Kiinteistön­välitys Oy LKV 

Påföljds­avgift 12 000 €

29.11.2023 Beslutet har inte vunnit laga kraft. Beslut 29.11.2023,
NSY Kiinteistönvälitys Oy LKV
 (på finska)
Auto-Suni Oy

Påföljds­avgift 110 000 €

31.1.2024 Beslutet har inte vunnit laga kraft. Beslut 31.1.2024, Auto-Suni Oy (på finska)
Oy Norm-Esko Consulting Ab Ordnings­avgift 3000 € 7.2.2024 Beslutet har inte vunnit laga kraft. Beslut 7.2.2024, Oy Norm-Esko Consulting Ab (på finska)

 

Termer

När ett kundförhållande etableras ska kundens identitet först kontrolleras. I normala situationer kontrolleras kundens identitet med hjälp av ett identitetskort, pass eller körkort som utfärdats av en finsk myndighet. 

Mer information om tillförlitlighetskraven för handlingar för kontroll av identiteten kan du läsa på Europeiska rådets och Europarådets webbplats.

Europeiska rådets och Europarådets webbplats

Kunden identifieras genom att alla centrala uppgifter om kundförhållandet samlas in för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa uppgifter kan variera beroende på kunden. Kundkontrollen innebär att uppgifter samlas in, uppdateras, kompletteras och hålls aktuella i kundregistret under hela kundförhållandets längd.

En transaktion som till sin storlek eller typ skiljer sig från normal affärsverksamhet eller betaltrafik för kunden. Man måste försöka fastställa ursprunget till tillgångarna i den misstänkta transaktionen.

I penningtvättslagen finns bestämmelser om rapporteringsskyldighet för sammanslutningar och näringsidkare som är verksamma inom vissa branscher. Dessa aktörer kallas rapporteringsskyldiga. Rapporteringsskyldigheten gäller de aktörer som inom ramen för sin affärsverksamhet har möjlighet att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism eller som kan utnyttjas för dessa ändamål. 

Se förteckningen över rapporteringsskyldiga som vi övervakar under punkt "Ketä aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamisessa?"

En fysisk person som har eller har haft betydande offentliga uppdrag. En PEP kan utöva betydande politiskt inflytande. Också nära släktingar och medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning ska iaktta de skyldigheter som enligt penningtvättslagen gäller PEP-personer, exempelvis skärpta krav på kundkontroll. 

Se listan över personer med PEP-status som finns i statsrådets förordning. Förordningen ser du nederst på denna sida.

 Regionförvaltningsverkets riksomfattande register över rapporteringsskyldiga aktörer. Tillsynsregistret är avsett för övervakning av förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. I tillsynsregistret införs de aktörer som inte finns på Finansinspektionens lista över tillsynsobjekt eller i regionförvaltningsverkets övriga register över näringsövervakningen. 

Sök till registret för övervakning av penningtvätt med den elektroniska ansökningsblanketten. Du hittar länken till ansökan i slutet på den här sidan. Där finns också en länk till tillsynsregistret. Uppgifterna i registret kan kontrolleras utan inloggning.

Den rapporteringsskyldiga ska göra en skriftlig riskbedömning av sin affärsverksamhet. Syftet med riskbedömningen är att på det praktiska planet identifiera och bedöma de riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism som är typiska för affärsverksamheten. I riskbedömningen beskrivs på ett konkret plan t.ex. risken för en tjänst som företaget ska beakta i sin affärsverksamhet. Riskbedömningen ska också uppdateras regelbundet.

Person som äger eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över företaget. Den verkliga förmånstagaren äger mer än 25 procent av företagets aktier eller röstetal direkt eller indirekt genom ett annat företag. Rapporteringsskyldiga ska identifiera och uppdatera aktuella uppgifter om kundens verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera deras identitet.

Vanliga frågor

Ansökan till registret för övervakning av penningtvätt görs på en elektronisk ansökningsblankett. Länk till blanketten finns i slutet av denna sida.

Om du upptäcker ett fel i en redan skickad ansökan eller vill uppdatera uppgifterna i ansökan, kan du meddela ändringarna per e-post till adressen [email protected]. Vi uppdaterar uppgifterna i ansökan. 

Som stöd för registreringsbeslutet använder vi ett handelsregisterutdrag där vi kontrollerar företagets basuppgifter. Om det sker förändringar i företagets basuppgifter, uppdateras uppgifterna inte i vårt tillsynsregister.

Ändringar av företagets registeruppgifter ska göras på ändringsblanketten som finns i samma e-tjänst som registreringsansökan. Behandlingen av ändringsanmälan är avgiftsfri, förutsatt att ändringen inte gäller ändring av registeruppgifterna om de ansvariga personerna hos den som bedriver valutaväxlingsverksamheten eller tillhandahåller företagstjänster. Avgiften för ändring av uppgifterna om dem som ansvarar för valutaväxlings- eller företagstjänstverksamhet är 440 €.

Om du har frågor kontakta [email protected].

Riskbedömningen baserar sig på den övervakade aktörens egen syn på typiska och eventuella risker för penningtvätt i sin affärsverksamhet och bransch.

Som stöd för riskbedömningen har vi utarbetat en anvisning och en blankettmall. Blankettmallens frågor hjälper dig att identifiera och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i din egen verksamhet. Vår blankett utgör endast en grund för den rapporteringsskyldigas egen bedömning. Blankettmallen kan anpassas enligt företagets egna behov och alternativt kan en riskbedömning göras utan mallen.

Vid riskbedömningen ska affärsverksamhetens art, storlek och omfattning beaktas. 

Syftet med riskbedömningen är att på ett konkret plan beskriva risken för att en tjänst eller transaktion blir använd i penningtvättssyfte. Om till exempel tjänsteutbudet i företaget förändras eller verksamheten utvidgas geografiskt, ansvarar den rapporteringsskyldiga för uppdateringen av riskbedömningen. Riskbedömningen och de ändringar som hänför sig till den ska lämnas till regionförvaltningsverket endast när vi ber om dem.

Du hittar riskbedömningsanvisningen och blankettmallen i slutet av denna sida.

Den verkliga förmånstagaren ska alltid identifieras, men identiteten ska kontrolleras endast vid behov. 

Med kontroll avses kontroll av identiteten t.ex. med hjälp av pass eller körkort. Enligt penningtvättslagen ska rapporteringsskyldiga identifiera och upprätthålla tillräckliga, korrekta och aktuella uppgifter om kundernas verkliga förmånstagare och vid behov kontrollera förmånstagarnas identitet.  

Om risken för penningtvätt har uppskattats vara låg för kunden, kan det i detta fall räcka med att identifiera den verkliga förmånstagaren. Bedömningen av de risker som är förenade med en kund ska alltid göras och tillsynsobjektet ska ställa identifieringsåtgärderna i relation till de risker för penningtvätt som är förenade med en kund. 

Rapporteringsskyldiga ska fästa uppmärksamhet vid sina kunders exceptionella transaktioner och utreda ursprunget för de tillgångar som hänför sig till transaktionen. Detta kallas utredningsskyldighet. 

Om du har upptäckt en tvivelaktig transaktion och fullgjort utredningsskyldigheten, ska du omedelbart underrätta centralen för utredning av penningtvätt om en tvivelaktig transaktion eller misstanke om finansiering av terrorism. En rapport om en tvivelaktig transaktion ska lämnas oberoende av vad som har gjorts i kundförhållandet eller transaktionen efter observationen. 

Centralen för utredning av penningtvätt är en del av centralkriminalpolisen. Centralen för utredning av penningtvätt har ett elektroniskt rapporteringssystem där anmälan kan göras som en företrädare för en organisation eller som privatperson. Du hittar en länk till anmälan i slutet av denna sida. 

Andra än rapporteringsskyldiga kan skicka en anmälan i ärendet under adress [email protected].

Exempelvis Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen har utarbetat utbildningsmaterial om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Du hittar länkar till materialet i slutet av denna sida.

Vi publicerar riksomfattande nyhetsbrev om övervakningen av penningtvättslagen på finska och svenska. Brevet innehåller nyheter och meddelanden om aktuella frågor om förhindrande av penningtvätt. Du kan läsa våra nyhetsbrev här

Mer information: [email protected]
Följ oss på Twitter: @AVIrahanpesu

Länkar till lagar