Hälso- och välfärdsfrämjande arbete

 

Vi övervakar att kommunerna uppfyller sina lagstadgade uppgifter inom det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet. Kommunerna måste utse ansvariga för arbetet. De är även skyldiga att följa upp kommuninvånarnas hälsa och välmående och inverkande faktorer i olika befolkningsgrupper. 

En rapport om kommuninvånarnas hälsa och välmående och vidtagna åtgärder ska årligen ges till kommunfullmäktige. Dessutom ska kommunen också en gång per fullmäktigeperiod ta fram en mer omfattande välfärdsberättelse till kommunfullmäktige.

Kommunerna ska i sin strategiska planering ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov, fastställa de åtgärder som stöder målen och som grund för dem använda kommunspecifika indikatorer för välfärd och hälsa. De kommunala verksamheterna ska samarbeta med varandra för att främja välfärd och hälsa.

Dessutom ska kommunen samarbeta med andra offentliga myndigheter, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen. Om social- och hälsovård tillhandahålls i form av samarbete mellan flera kommuner ska samarbetsområdet delta som sakkunnig i samarbetet mellan de olika sektorerna och i bedömningen av de sociala konsekvenserna och hälsokonsekvenserna i de kommuner som hör till området.

Kommunen ska även vidta åtgärder för att öka kommuninvånarnas välmående och i en årsrapport utvärdera hälsoläget, de åtgärder som vidtagits och effekterna av dem. Genom förhandsbedömning av effekterna av beslut kan man i förväg bedöma hur ett beslut som är under beredning påverkar olika människogruppers liv. Förhandsbedömningen styr besluten och verkställandet av dem. En kommun och en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska i samband med beredning av beslut och avgöranden bedöma och beakta de konsekvenser besluten och avgörandena har för befolkningens hälsa och sociala välfärd.

En samkommun för ett sjukvårdsdistrikt ska erbjuda sakkunskap och stöd till kommunerna

  • genom att ordna utbildning,
  • sammanställa uppföljningsuppgifter som gäller välfärd och hälsa och
  • genom att se till att dokumenterat effektiva handlingsmodeller och goda rutiner för förebyggande av sjukdomar och problem sprids till kommunerna.

Regionala strategier och planer för främjande av hälsa och välfärd ska beredas i samarbete med kommunerna, med beaktande av verksamheten i de olika kommunala förvaltningarna.

Mer information

Regionförvaltningsverket i Lappland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

  • Linda Dalbom, överinspektör, hälso- och välfärdsfrämjande arbete, tfn 0295 018 084, linda.dalbom@rfv.fi,

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

  • Katja Maksimainen, överinspektörer för hälso- och sjukvården, tfn 0295 016 893, [email protected]
  • Anne Kejonen, överinspektörer för hälso- och sjukvården, tfn 0295 016 908, [email protected]

Länkar till lagar