Hälso- och välfärdsfrämjande arbete

Vi övervakar att kommunerna och välfärdsområdena uppfyller sina lagstadgade uppgifter inom det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet. Kommunerna och välfärdsområdena ska utse en ansvarig instans för främjandet av välfärd och hälsa. Kommunerna och välfärdsområdena ska också följa upp kommuninvånarnas hälsa och välmående och faktorer som inverkar på dem i olika befolkningsgrupper.

En rapport om invånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits ska varje år lämnas till välfärdsområdesfullmäktige. Utöver det ska också en mer omfattande välfärdsberättelse och -plan tas fram för välfärdsområdesfullmäktige en gång per fullmäktigeperiod.

Kommunerna och välfärdsområdena ska i sin strategiska planering 

  • ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala och områdesvisa förhållanden och behov
  • fastställa åtgärder som stöder de här målen
  • som grund för målen använda kommun- eller områdesspecifika indikatorer för välfärd och hälsa.
  • säkerställa att deras sektorer samarbetar för att främja hälsa och välfärd.

Kommunerna och välfärdsområdena ska samarbeta med andra offentliga myndigheter, privata företag och allmännyttiga samfund som är verksamma i kommunen eller i välfärdsområdet. 

Kommunerna och välfärdsområdena ska i sitt beslutsfattande beakta vilka konsekvenser besluten medför för människornas välfärd och hälsa enligt befolkningsgrupp. Genom en förhandsbedömning av effekterna av beslut (EVA) kan man i förväg bedöma hur ett beslut som är under beredning påverkar olika människogruppers liv. Förhandsbedömningen styr besluten och verkställandet av dem.

Mer information

Regionförvaltningsverket i Lappland

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

  • Linda Dalbom, överinspektör, hälso- och välfärdsfrämjande arbete, tfn 0295 018 084, linda.dalbom@rfv.fi,

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

  • Katja Maksimainen, överinspektör, hälso- och sjukvården, tfn 0295 016 893, [email protected]
  • Anne Kejonen, överinspektör, hälso- och sjukvården, tfn 0295 016 908, [email protected]

Länkar till lagar