En man och en kvinna går sida vid sida i skogen.

 

Ansvarsfullhet inom regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket är en av de centrala aktörerna i det finländska samhället och därför har vi betydande möjligheter att främja hållbar utveckling. Statskontoret rekommenderar att alla organisationer inom statsförvaltningen ska rapportera om ansvarstagandet kalenderårsvis. 

I ansvarsrapporten informerar vi om hur vi genom vår egen verksamhet främjar hållbar utveckling. Fokus ligger på de sätt och den praxis genom vilka vi utför våra lagstadgade uppgifter. Ansvarsrapporten hjälper också oss själva att följa, organisera och utveckla arbetet för hållbar utveckling.

Vi har informerat Statskontoret om de mål vi rapporterar om och vi skriver årligen en ansvarsrapport. Ansvarsrapporten för 2021 var inte skriven när coronaepidemin, krisen i Ukraina och vårdstrejken krävde mycket tid och resurser. Därför beslutade vi skjuta på den första rapporten att gälla år 2022. Rapporten publiceras våren 2023.

Ansvarsmål

Statskontorets anvisningar baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling. Enligt anvisningarna har vi valt de mål som vi kan påverka mest. FN:s mål för hållbar utveckling består av 17 huvudmål och regionförvaltningsverkets ansvarsrapport fokuserar på fyra av dem. Dessutom har vi utgående från huvudmålen identifierat de viktigaste delmålen, som sedan används för att precisera vår rapportering.
Våra mål är att

  • garantera ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar (FN:s mål 3)
  • garantera en öppen och jämlik utbildning av god kvalitet och möjligheter till livslångt lärande för alla (FN:s mål 4)
  • ekonomisk tillväxt och anständiga jobb (FN:s mål 8)
  • främja fredliga samhällen och garantera alla tillgång till rättstjänster; bygga upp effektiva och ansvarsfulla institutioner på alla nivåer (FN:s mål 16). 

Dessutom har följande strävanden ställts som villkorliga och framtida mål:

  • att minska ojämlikheten inom och mellan länderna (FN:s mål 10)
  • att brådskande vidta åtgärder mot klimatförändringen och dess konsekvenser (FN:s mål 13)
  • att i högre grad stödja genomförandet av hållbar utveckling och det globala partnerskapet (FN:s mål 17).

Vad gör regionförvaltningsverket för ansvarstagande?

Till våra uppgifter hör att trygga välfärd och likvärdighet, öka livskraften och eftersträva koldioxidneutralitet. Vi gör ständigt saker för att nå våra mål och beaktar de ovan nämnda målen för hållbar utveckling i vår verksamhet.

En hållbar utveckling ger oss alla goda förutsättningar att leva även i framtiden

I klimatfrågor samarbetar vi med NTM-centralen och vi har bildat en gemensam klimatarbetsgrupp. Miljöns tillstånd, naturens mångfald och vattnens tillstånd är viktiga för oss. Vi avgör exempelvis tillståndsärenden som gäller vattenuttag och behandling av hushållsavloppsvatten i enlighet med vattenlagen och miljöskyddslagen. På så sätt säkerställer vi att hushållsvattnet tas på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön, att det finns tillräckligt med vatten för alla användningsändamål och att avloppsvattnet behandlas så att det inte orsakar sanitära olägenheter. Vår snabba och högklassiga tillståndsbehandling garanterar att projekten inte fördröjs på grund av tillståndsprocessen.

Vi är med om att stävja klimatförändringen och att utveckla en hållbarare användning av naturresurser. Vi utvecklar elektronisk ärendehantering, som har lett till en betydande minskning av användningen av papper. För att dämpa energiförbrukningen och belastningen på miljön främjar vi gemensam användning av lokaler och samarbetar med flera andra statliga aktörer på ett resurssnålt sätt. Vi reser och kör i tjänsteärenden endast efter noggrant övervägande.

Dessutom strävar vi efter att förbättra konkurrenskraften, hälsosamheten och säkerheten inom matproduktionen. Tillsammans med Valvira och Institutet för hälsa och välfärd gör vi helhetsbedömningar av sanitära olägenheter med betoning på identifiering och förebyggande. 

Välfärd, gemenskap och jämställdhet berör oss alla

Vårt mål är att öka livskraften bland annat genom att höja sysselsättningsgraden och utbildnings- och kompetensnivåerna. År 2021 ordnade vi fortbildning huvudsakligen som webbinarier och nätkurser och utöver det utnyttjade vi videor, podcaster och sociala medier. Tillgången till fortbildning, dess mångfald och genomslagskraft var mycket goda: evenemangen varierade innehållsmässigt och pedagogiskt och ordnades på finska, svenska och samiska. 

Vi arbetar för att basservicen ska vara trygg och tillgänglig på lika villkor, att rättssäkerheten förverkligas och utslagningen minskar. Med hjälp av statsunderstödsverksamheten stöder vi uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet och beviljar understöd för olika utvecklingsprojekt.

Välbefinnande i arbetet och gemenskap berör alla. Våra arbetarskyddsmyndigheter utför årligen tiotusentals arbetarskyddsinspektioner. Utöver tillsynen ger vi anvisningar och råd i frågor som gäller arbetshälsa, säkerhet och anställningsvillkor. 

Hållbara och effektiva arbetssätt

Vi strävar ständigt efter att utveckla och förnya vårt arbete genom att vara förutseende och utnyttja kunskapsbaserade data. Vårt ansvarsområde har gjort nätverksbaserat utvecklingsarbete för att få fram gemensamma handböcker, dokumentmallar och verktyg. Genom digitalt arbete har vi ökat verksamhetens kostnadseffektivitet och genomslagskraft. Dessutom har vi till exempel inom ansvarsområdet för arbetarskyddet djärvt prövat på datautvinning och utrett möjligheterna med öppna data. 

Vi planerar och genomför lösningar i växelverkan med klienterna och andra samarbetsparter. Vi har genomfört projektet Maailman parasta täydennyskoulutusta – Världens bästa fortbildning, som har lett till ett ökat riksomfattande samarbete och ökad gemenskap över sektorsgränserna.