Tillsyn över räddningsväsendet

Vi övervakar räddningsväsendet samt nivån på och tillgången till räddningsväsendets tjänster. 

Syftet med vår tillsyn är att

  • säkerställa jämlik basservice,
  • stödja utvecklingen av räddningsväsendet, 
  • säkerställa att räddningsmyndigheten följer lagstiftningen. 

Vår centrala uppgift är att genom styrnings-, verkställighets- och tillsynsåtgärder säkerställa att räddningsverken i sin verksamhet följer gällande lagstiftning för räddningsväsendet. Vi säkerställer också att räddningsväsendets servicenivå motsvarar de lokala behoven och olycksriskerna enligt räddningslagen. 

Vi övervakar olika delområden både utifrån våra egna observationer och till exempel utifrån klagomål. Vi styr och ger också råd om hur tjänsterna tillhandahålls lagenligt. Om bristen eller missförhållandet är betydande meddelar vi vid behov förelägganden om att korrigera tjänsterna till den nivå som lagen förutsätter.

Tyngdpunkterna i tillsynen över räddningsväsendet bestäms av

  • gällande lagstiftning,
  • riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet,
  • verksamhets- och ekonomiplanen för inrikesministeriets förvaltningsområde och
  • regionförvaltningsverkens strategi- och resultatstyrningshandlingar.

Till våra uppgifter hör också att stödja inrikesministeriet i dess uppgifter.

Vi övervakar också externa räddningsplaner för mål som orsakar särskild fara samt genomförandet av övningar. 

Vi sköter dessutom de övriga tillsynsuppgifterna som föreskrivs i räddningslagen.

Länkar till lagar