Regionförvaltningsverkens informationstjänst 

Var och en har rätt att få offentliga uppgifter ur regionförvaltningsverkens handlingar och register.

En handling eller uppgift som du begär kan vara helt eller delvis sekretessbelagd på grund av sekretessbestämmelser som grundar sig på lag. Om vi vägrar att ge den handling eller information du ber om, ska vi meddela dig orsaken till vägran. Om du vill får du ett överklagbart beslut om vägran, som du kan överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Vi publicerar i enlighet med informationshanteringslagen vår be­skriv­ning av hand­ling­ars of­fent­lig­het i januari 2021.

 1. Begäran om information är i regel avgiftsfri. 
 2. Om det framgår att genomförandet av din begäran om information är förenat med avgifter som vi med stöd av 34 § i offentlighetslagen har rätt att ta ut, meddelar vi dig prisuppskattningen på förhand. Vi kan ta ut avgifter till exempel för kopior av handlingar eller för att dölja sekretessbelagda uppgifter i handlingar.
 3. Våra eventuella avgifter bestäms enligt förordningen om avgifter till regionförvaltningsverken och regionförvaltningsverkens beslut om prestationsavgifter.

  Serviceprislista

1. Specificera din begäran om information så att det så väl som möjligt framgår vilken handling eller information den gäller. Berätta till exempel om ärendets ämne, för vilken tidsperiod du vill ha information, från vilket område du vill ha information samt ärendets diarienummer, om du har det. Om din begäran om information gäller en offentlig handling eller information behöver begäran inte motiveras.

2. Du kan sända en begäran om information med en elektronisk blankett eller skicka en fritt formulerad begäran per e-post till registratorskontoret.

 • Om din begäran gäller endast ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, sänd din begäran till detta regionförvaltningsverks registratorskontor.
 • Om din begäran är riksomfattande eller gäller flera regionförvaltningsverk räcker det att du skickar ett meddelande till vilket regionförvaltningsverks registratorskontor som helst. Berätta i meddelandet vilka olika regioner som din begäran gäller.
 • Om du vill kan du också inleda din begäran om information till exempel genom att posta ett fritt formulerat brev om begäran om information eller genom att göra en begäran om information på plats hos regionförvaltningsverket.
 • Länkarna till den elektroniska blanketten och registratorkontorens kontaktuppgifter hittar du i slutet av den här sidan.

3. Om du skickar din begäran om information per e-post till registratorskontoret, får du omedelbart en kvittering på mottagandet.

4. Vi svarar på din begäran om information och handlingar så fort som möjligt.

 • Om det är fråga om en offentlig handling, svarar vi senast inom två veckor från det att begäran gjordes.
 • Om det finns många begärda handlingar eller om de innehåller sekretessbelagda delar, eller om behandlingen och avgörandet av ärendet kräver särskilda åtgärder eller en arbetsmängd som är större än normalt, avgörs begäran om information och information om den offentliga handlingen lämnas senast inom en månad.

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter för forskningsarbete

I enskilda fall kan vi ge tillstånd att få uppgifter ur sekretessbelagda handlingar för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndigheternas planerings- eller utredningsarbete. Bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd finns i 28 § i offentlighetslagen.

Om tillstånd att lämna ut sekretessbelagda uppgifter söks för handlingar från flera myndigheter som är underställda samma ministerium, till exempel flera regionförvaltningsverks handlingar, fattas beslutet om tillståndet av det ministerium som saken gäller. Innan ministeriet fattar beslut ska ministeriet vid behov höra de berörda myndigheterna.

Din rätt att kontrollera dina egna uppgifter ur regionförvaltningsverkets personregister

I delen Datasekretess på vår webbplats finns information om hur vi behandlar personuppgifter vid regionförvaltningsverken och vilka rättigheter du har i anslutning till dem.

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar

Du är eventuellt interesserad av