Föreningsmöte

Vi kan bevilja den sökande rätt att sammankalla föreningsmöte på föreningens bekostnad eller att ålägga styrelsen att göra det vid vite.

Du hittar information om sammankallande av bostadsrättsföreningens möte på vår webbplats. 

Föreningsmöte

En medlem i föreningen, som först skriftligen krävt hos styrelsen att ordinarie möte sammankallas i enlighet med föreningslagen, kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla möte eller om att styrelsen åläggs att sammankalla mötet.

Du kan ansöka om rätt att sammankalla ordinarie möte när mötet inte sammankallats vid den tidpunkt som föreskrivs i lagen eller stadgarna.

Innan du ansöker om rätt ska du skriftligen kräva att bolagets styrelse sammankallar mötet. Du kan göra ansökan till oss direkt endast om kravet inte kan tillställas styrelsen. 

Skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för föreningens hemort. (Länk till regionförvaltningsverkens kontaktinformation)

Den fritt formulerade skriftliga ansökningen ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • föreningens namn i dess officiella form, och gärna även dess registreringsnummer eller FO-nummer
 • föreningens stadgar
 • uppgift om det ordinarie möte som ansökan gäller 
 • kopia av det krav som lämnats till styrelsen eller utredning över att kravet inte kan tillställas styrelsen
 • redogörelse för den sökandes rätt att göra ansökan (t.ex. medlemsförteckning)
 • styrelseordförandens namn- och adressuppgifter om uppgifterna i föreningsregistret är föråldrade
 • kontaktinformation för sökanden eller för sökandenas kontaktperson (postadress för sändning av beslutet)
 • en fullmakt för ombud och ombudets kontaktinformation.

Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan. 

Om ärendet utifrån ansökan är oklart, skickar vi en begäran om komplettering till den sökande och ber att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet.

När vi fått utredning om att de villkor som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi föreningens styrelse om ansökan.

När vi fått styrelsens skriftliga genmäle, hör vi eventuellt den sökande om genmälet. 
Vi utfärdar ett beslut i ärendet när de nödvändiga genmälena och utredningarna erhållits.

För handläggningen av ansökan debiterar vi den sökande för en avgift som är 260 euro.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Till den sökande skickas en faktura för avgiften när vi utfärdat beslut i ärendet. 

Om mötet har sammankallats och hållits och den sökande inte återkallar ansökan, avvisar vi ansökan.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Beslutet kan överklagas av den sökande eller av föreningens styrelse. 

Med beslutet följer en besvärsanvisning som ger anvisningar om hur man lämnar in ett klagomål.

I föreningslagen föreskrivs inte om möjligheten att verkställa beslutet innan det vunnit laga kraft.

Föreningens extra möte

En medlem i föreningen, som först skriftligen krävt hos styrelsen att extra möte sammankallas i enlighet med föreningslagen, kan hos regionförvaltningsverket ansöka om rätt att sammankalla möte eller om att styrelsen åläggs att sammankalla mötet.

Extra möte ska hållas om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett ärende som de uppger. 

Om endast föreningar eller både föreningar och privatpersoner kan vara medlemmar i föreningen kan stadgarna föreskriva att minimimängden medlemmar som behövs för att kräva extra möte är mindre eller större än en tiondel. I stadgarna för andra föreningar kan det endast föreskrivas om en mindre minoritetsandel.

Du kan ansöka om rätt att sammankalla extra möte även när föreningens möte beslutat att extra möte ska sammankallas och det extra mötet inte har sammankallats. Du ska först skriftligen kräva hos styrelsen att mötet sammankallas.

Skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket för föreningens hemort. 

Den fritt formulerade skriftliga ansökningen ska innehålla följande uppgifter och ha följande bilagor:

 • föreningens namn i dess officiella form och gärna även dess registreringsnummer eller FO-nummer
 • föreningens stadgar
 • de ärenden för vilkas behandling ansökan om att sammankalla extra möte görs  
 • kopia av det krav som lämnats till styrelsen eller utredning över att kravet inte kan tillställas styrelsen
 • redogörelse för den sökandes rätt att göra ansökan och för att minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar undertecknat det krav som tillställts styrelsen (t.ex. medlemsförteckning)
 • redogörelse för vem som är medlemmar i föreningens styrelse (om den sökande ansöker om att styrelsen åläggs att sammankalla mötet)
 • styrelseordförandens namn- och adressuppgifter om uppgifterna i föreningsregistret är föråldrade
 • kontaktinformation för sökanden eller för sökandenas kontaktperson (postadress för sändning av beslutet)
 • en fullmakt för ombud och ombudets kontaktinformation.

Först utreder vi grunderna till ansökan. Om de absoluta villkor som föreskrivs i lag inte uppfylls, avvisar vi ansökan. 

Om ärendet utifrån ansökan är oklart, skickar vi en begäran om komplettering till den sökande och ber att den sökande lämnar ytterligare upplysningar i ärendet.

När vi fått utredning om att de villkor som föreskrivs i lag uppfylls, hör vi föreningens styrelse om ansökan.

När vi fått styrelsens skriftliga genmäle, hör vi eventuellt den sökande om genmälet. 
Vi utfärdar ett beslut i ärendet när de nödvändiga genmälena och utredningarna erhållits.

För handläggningen av ansökan debiterar vi den sökande för en avgift som är 260 euro.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Till den sökande skickas en faktura för avgiften när vi utfärdat beslut i ärendet. 

Om mötet har sammankallats och hållits och den sökande inte återkallar ansökan, avvisar vi ansökan.

Om den sökande återkallar ansökan tar vi ut en andel av avgiften som motsvarar den arbetsmängd som lagts ned på handläggningen av ansökan.

Regionförvaltningsverkets beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Beslutet kan överklagas av den sökande eller av föreningens styrelse. 

Med beslutet följer en besvärsanvisning som ger anvisningar om hur man lämnar in ett klagomål.

I föreningslagen föreskrivs inte om möjligheten att verkställa beslutet innan det vunnit laga kraft.

Vanliga frågor

Du kan göra ansökan utan bilagor. Meddela i ansökan att bilagorna lämnas in när du fått dem. 

Vi skickar i allmänhet en begäran om komplettering och ber om att den sökande lämnar in de bilagor som behövs. Om du meddelar i ansökan att bilagorna lämnas in senare, väntar vi ett tag innan vi skickar begäran om komplettering. 

Kontaktuppgifterna till våra registratorskontor

Länkar till lagar

Du är eventuellt intresserad av

Föreningsregistret

Sök förenings FO-nummer